EN plunder
volume_up
{substantif}

Our continent is truly indebted to Haiti and has a duty to make amends for so many years of domination and plundering.
Náš kontinent skutečně Haiti něco dluží a je povinen napravit tolik let nadvlády a drancování.
In the case of both products there is a need to prevent illegal plundering and to establish sustainable resource management.
V případě obou produktů je potřeba předcházet nelegálnímu drancování a vytvořit udržitelné řízení zdrojů.
We must not give up, however. We must put a stop to the plundering of raw materials and help Africa to become economically independent.
Přesto nesmíme rezignovat a musíme zastavit drancování surovin a pomoci Africe postavit se ekonomicky na vlastní nohy.
plunder (aussi: capture, loot, looting, prey)
plunder (aussi: booty, loot)
plunder (aussi: looting, pillage, rapine)
plunder (aussi: looting)

Synonymes anglais de « plunder »

plunder

Exemples d'usage pour « plunder » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishLike a thief, the European Union now wants to directly plunder the pockets of the British taxpayer.
Evropská unie chce nyní jako zloděj přímo vybrat kapsy britským daňovým poplatníkům.
EnglishHowever, Mr Cohn-Bendit, we need to be careful not to plunder the elites of the developing world.
Musíme si však, pane Cohn-Bendite, dát pozor, abychom elity rozvojového světa nevyrabovali.
EnglishAfrica needs to protect its forests, its soil and its resources from the plunder of the developed countries.
Afrika musí chránit své lesy, svou půdu a své zdroje před drancováním ze strany vyspělých zemí.
EnglishWe plunder everything there is and take all the riches.
Pleníme vše, co tam najdeme, a bereme si všechno bohatství.
EnglishYou plunder the countries of the Third World and complain about the economic migrants who make capitalists' wallets bulge.
Drancujete země třetího světa a pak si stěžujete na hospodářské migranty, díky nimž jsou peněženky kapitalistů plné.
EnglishThey prey on these countries and plunder their wealth-producing sources, which all results in hunger and the impoverishment of millions of people.
Vykořisťují tyto země a drancují jejich zdroje bohatství, což vše vede k hladu a zbídačování milionů lidí.
EnglishMilitias continue to plunder the rich supply of natural resources in the region, terrorise the inhabitants and commit crimes against humanity.
Milice nadále plení bohaté zásoby přírodních zdrojů v oblasti, terorizují obyvatele a páchají zločiny proti lidskosti.
EnglishThey use the environment as a reservoir, which they plunder rashly for raw materials and exploit without control for the sake of profit.
Využívají životní prostředí jako zásobárnu, kterou plundrují, aby získaly suroviny bez jakékoliv kontroly pro dosažení zisku.
EnglishHe said that 'at such distance and from under the eye of their constituents', governors must of necessity tend to 'corruption, plunder and waste'.
Řekl, že "při takové vzdálenosti a mimo dohled svých voličů" mají vládci nutně sklon ke "korupci, loupení a plýtvání".
EnglishThe EU common fisheries policy serves the ambitions of the big fishing companies that will remain to plunder the wealth of the seas and supports big business in the fish farming sector.
Společná rybářská politika EU slouží cílům velkých rybářských společností, které i nadále drancují bohatství moří, a v odvětví chovu ryb podporuje podnikání ve velkém.
EnglishWe cannot expect Parliament to introduce lower amounts into the budget, however, and to subsequently plunder other policies in the course of the year because there has been no serious planning.
Nemůžeme od Parlamentu ale očekávat, že dá nižší částky do rozpočtu, a následně v průběhu roku vydrancuje jiné politiky, protože zde nebylo žádné seriózní plánování.