« populated » traduction en tchèque

EN

« populated » en tchèque

EN populated
volume_up
{adjectif}

populated (aussi: inhabited, lived-in, residential, settled)
volume_up
obydlený {adj. m.}
Villages inside the contaminated zone in Belarus which were abandoned are now being populated again.
Vesnice z kontaminované zóny v Bělorusku, které byly opuštěny, jsou nyní znovu obydleny.
. - (NL) Towns and cities are densely populated, with few open spaces and a lot of traffic travelling relatively short distances.
písemně. - (NL) ) Města jsou hustě obydlena, s nemnoha otevřenými prostranstvími a rušnou dopravou na relativně krátké vzdálenosti.
populated (aussi: colonised)
volume_up
osídlený {adj. m.}
populated

Exemples d'usage pour « populated » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is hard to imagine how this would be done in Europe's densely-populated areas.
Je těžké si představit, jak by se to udělalo v hustě obydlených oblastech Evropy.
EnglishIsla San Roque is an uninhabited bird rookery off Baja's sparsely populated central coast.
Isla San Roque je neobydlené ptačí hnízdiště u řídce osídlené střední části pobřeží zálivu.
EnglishMore populated areas are more likely to have FiOS available.
V oblastech s více obyvateli je vyšší pravděpodobnost dostupnosti služby FIOS.
EnglishMy own country of Flanders is the most densely populated country in the whole of the European Union.
Flandry, odkud pocházím, je země s největší hustotou obyvatel v celé Evropské unii.
EnglishWithout it, you will experience yet more avalanches, and this time they will hit populated areas.
Když se tak nestane, zažijeme ještě mnoho lavin, a tentokrát zasáhnou obydlené oblasti.
EnglishIt runs through a populated area from East Helena to Lake Helena.
Line se přes obydlené oblasti od východní Heleny až k jezeru Helena.
EnglishSarajevo was, at that time, the symbol of an open Bosnia, populated by Muslims, Serbs and Croats.
Sarajevo bylo svého času symbolem otevřené Bosny, kterou obývali Muslimové, Srbové a Chorvati.
EnglishAs we already know, the Turkish Parliament has approved the invasion of Kurdish-populated areas in northern Iraq.
Jak už víme, turecká vláda schválila vpád do oblastí osídlených Kurdy v severním Iráku.
EnglishIt is also one of the most densely populated countries in the world.
Je to také jedna z nejhustěji osídlených zemí světa.
EnglishJust because the Arctic is sparsely populated does not mean that anyone can go there and help themselves.
Neznamená to, že jen proto, že Arktida je řídce osídlená, tam může jít každý a dělat si, co chce.
EnglishOn this densely populated continent, every nuclear power plant has consequences for neighbouring countries.
Na tomto hustě osídleném kontinentu přináší každá jaderná elektrárna následky pro sousední země.
EnglishRomania has a considerable number of such populated settlements.
EnglishInhabitants of islands and mountainous and scarcely-populated border and peripheral areas can be cases in point.
Může se jednat o obyvatele ostrovů a horských a řídce osídlených pohraničních a okrajových oblastí.
EnglishBoth were largely populated by poor people of color, both hotbeds of cultural innovation: think hip-hop and jazz.
Oba byly hustě obydlené chudými lidmi různých etnik a byly zdroji kulturních inovací: třeba hip-hopu a jazzu.
EnglishInternet access is available for a monthly fee in most urban areas, and increasingly, in less populated areas.
Přístup na Internet je za měsíční poplatek dostupný ve většině měst a stále více i v řidčeji obydlených oblastech.
EnglishEngland is one of the most densely populated countries in the world - more densely populated than India, China or Japan.
Anglie je jednou z nejhustěji osídlených zemí na světě - hustěji osídlená než Indie, Čína nebo Japonsko.
EnglishEuropean strategy for the economic and social development of mountain regions, islands and sparsely populated areas (
Evropská strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (
EnglishThis situation is taking place in a country that is in the vanguard of the world's poorest and most densely populated countries.
Tato situace se odehrává v zemi, která je na špici nejchudších a nejhustěji osídlených zemí světa.
EnglishWe are all aware that we are living on a continent - and not just on the continent - that is not only populated with angels.
Všichni jsme si vědomi toho, že žijeme na kontinentu - a ne jen kontinentu - kde nejsou jen samí andělé.
EnglishOur Member States, however large or densely populated they may be, have no chance of prosperity without integration.
Naše členské státy bez ohledu na velikost nebo hustotu osídlení nemají bez integrace žádné vyhlídky na prosperitu.