« power » traduction en tchèque

EN

« power » en tchèque

volume_up
power {substantif}
EN

power {substantif}

volume_up
1. général
Under POWER ITEMS, tap the power items you want to appear in the game.
V poli ENERGIE klepněte na položky energie, které se mají ve hře objevit.
However, I do not support the view that nuclear power is a clean energy source.
Nesouhlasím však s názorem, že jaderná energie je čistý zdroj energie.
Mr President, nuclear power differs from other energy sources.
Pane předsedající, jaderná energie se odlišuje od jiných zdrojů energie.
power (aussi: strength)
Because normally it was always said, power to detect, and that's it, or power to punish.
Protože obvykle v ní byla jen moc zjišťovat a tím to končilo, případně ještě moc trestat.
For me the policing stood for power to correct, power to prevent and power to detect.
Pro mě znamenala policie moc napravovat, moc předcházet a moc zjišťovat.
The antidemocratic power in Belarus is concentrated very much in the President.
Antidemokratická moc v Bělorusku se soustřeďuje především v osobě prezidenta.
We do not have the power to impose, but we have the power to promote.
Nemáme pravomoc nařizovat, ale máme pravomoc podporovat.
Our Parliament now has a joint decision-making power in budgetary matters.
Náš Parlament má nyní pravomoc spolurozhodování v rozpočtových záležitostech.
Parliament finally has the power of codecision on immigration.
Pokud jde o přistěhovalectví, Parlament má konečně spolurozhodovací pravomoc.
That's amazing parallel and distributed computing power, new design possibilities.
Je to úžasná paralelní distribuovaná výpočetní síla. ~~~ Tolik nových možností.
What we need downstream is a great power enabled -- what I call that Sys Admin Force.
To, co potřebujeme je funkční síla, čemuž já říkám Sys admin síla.
Russia is an enormous trade area, with ever increasing purchasing power.
Rusko je rozsáhlý obchodní prostor, jehož kupní síla neustále roste.
The party on which pressure needs to be exerted is Turkey as the occupying power.
Strana, na kterou musí být vyvíjen tlak, je Turecko jako okupační mocnost.
Globalism, on the other hand, is a programme aimed at creating a supra-national global power.
Globalismus, na druhé straně je programem s cílem vytvořit nadnárodní světovou mocnost.
Why shouldn't they - we are so gullible we actually pay the bills for the occupying power!
A proč by ne - jsme tak důvěřiví, že dokonce platíme účty za okupující mocnost!
Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
Jedině pak by EU mohla vést svět jakožto přední celosvětová civilní velmoc.
Operating as a single market, the EU is a major world trading power.
Díky jednotnému trhu se z EU stala světová obchodní velmoc.
If the world's leading maritime power does not do so, who will?
Pokud tak neučiní vedoucí světová námořní velmoc, kdo tedy?
2. Mathématiques
3. Électronique

Exemples d'usage pour « power » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishColonel Gaddafi has never stood for election since coming to power 41 years ago.
Plukovník Kaddáfí od příchodu k moci před 41 lety nikdy nekandidoval ve volbách.
EnglishAnd we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
Můžeme zaručit čistou modrou oblohu nebo nejistou budoucnost s nukleární energií.
EnglishHowever, it would be foolish on our part to give up nuclear power plants entirely.
Nicméně by od nás bylo pošetilé, kdybychom se jaderných elektráren zcela vzdali.
EnglishWindows automatically tries to conserve power when running on a battery alone.
Systém Windows se automaticky pokusí šetřit energií při napájení pouze baterií.
EnglishNuclear power is available to us and this is a matter for Member States to decide.
Máme k dispozici jadernou energii a v této věci se musí rozhodnout členské státy.
EnglishBut his iron grip on power has turned his country into an international pariah.
Jeho železné uchopení se moci však udělalo z této země mezinárodního vyvrhele.
English(HU) Mr President, ladies and gentlemen, is this debate about money and power?
(HU) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je tato rozprava o penězích a o moci?
EnglishVideo surveillance of sensitive industry buildings such as power plants, etc.
Video sledování nad citlivými průmyslovými budovami, například elektrárnami apod.
EnglishThe most picturesque bay in Malta was destroyed when a power station was built.
Nejmalebnější přístavní městecko na Maltě bylo zpustošeno stavbou elektrárny.
EnglishEurope has already invested EUR 200 million in the safety of this power plant.
Evropa do zabezpečení této jaderné elektrárny investovala již 200 milionů eur.
EnglishSecondly, what will happen if a nuclear power fails to pass the stress test?
Zadruhé, co se stane, když některá jaderná elektrárna zátěžovým testem neprojde?
EnglishAll commercialisation of low-cost nuclear power plants must also be stopped.
Veškerá komercializace nízkonákladových jaderných elektráren musí být zastavena.
EnglishMaybe that's what adversity gives us: a sense of self, a sense of our own power.
Možná to je to, co nám neštěstí dává, pocit toho, že jsme, a pocit naši vlastní síly.
EnglishSeahawk is available with a Balanced Power Inflator, or AIR2 alternate air source.
Seahawk je k dispozici s Power inflátorem, nebo alternativním zdrojem vzduchu Air2.
EnglishDoing this adjusts settings only for the power plan that you're currently using.
Tímto postupem upravíte nastavení jen u schématu, které aktuálně používáte.
EnglishYou can also adjust the display brightness from Power Options in Control Panel.
Jas displeje můžete upravit také pomocí ovládacího panelu Možnosti napájení.
English70 years ago, it took one man to infect an entire nation with the power of "We can."
Před 70 lety stačil jeden muž na to nakazit celý národ silou svého "My můžeme."
EnglishNevertheless, I hope that Croatia does everything in its power in this respect.
Nicméně doufám, že Chorvatsko v tomto ohledu učiní vše, co je v jeho silách.
EnglishIn the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
V mocenském vakuu, které vzniká v dobách bezpráví, neexistuje žádná kontrola.
EnglishChina and India are growing, not only in economic power, but also in military might.
Čína a Indie rostou, nejen co do ekonomické síly, ale také co do vojenské moci.