« projected » traduction en tchèque

EN

« projected » en tchèque

volume_up
project {substantif}
EN

projected {adjectif}

volume_up
projected
projected

Exemples d'usage pour « projected » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishA renewed increase in the euro-area aggregate fiscal deficit ratio is projected for 2008.
Opětovný růst podílu úhrnného fiskálního schodku v eurozóně se promítá do roku 2008.
EnglishFor 2010, HICP inflation is projected to lie between 1.5% and 2.1%.
Pro rok 2010 by se inflace měřená pomocí HICP měla pohybovat mezi 1,5 a 2,1 %.
EnglishFor 2007 an average inflation rate of between 1.4% and 2.6% is projected.
Míra inflace pro rok 2007 by se pak měla pohybovat mezi 1,4 a 2,6 %.
EnglishNow they are estimated at EUR 48 billion, which represents 0.32% of the projected 2020 GDP.
Nyní se odhadují na 48 miliard EUR, což představuje 0,32 % HDP plánovaného pro rok 2020.
English(SK) The current financial crisis is being projected into an economic crisis.
(SK) Nynější finanční krize se promítá do krize hospodářské.
EnglishThe rate of loss is projected to accelerate tenfold by 2050.
Předpokládá se, že míra tohoto úbytku se do roku 2050 desetinásobně zrychlí.
EnglishOn the domestic side, unit labour cost growth is projected to increase over the projection horizon.
Uvnitř eurozóny by ve sledovaném období mělo dojít k růstu jednotkových mzdových nákladů.
EnglishFor 2009, HICP inflation is projected to lie between 1.2% and 2.4%.
V roce 2009 by se pak měla pohybovat v rozmezí 1,2 až 2,4 %.
EnglishAfter decades of 2 percent, we are now at 5 percent, and it's going to -- projected -- 6 and 7 percent even.
Po desetiletích 2% růstu jsme na 5 % a bude to -- dle předpovědí -- 6 až dokonce 7 %.
EnglishConfidence may also improve further and foreign trade may recover more strongly than projected.
Může se také dále zlepšit důvěra a zahraniční obchod může oživit silněji, než předpokládají projekce.
EnglishUnwritten books predicted the future, projected the past.
Nepsané knihy předpověděly budoucnost, promítnutou minulostí.
EnglishIndeed, the latest figures show that we are on target to reach only 9% of the projected 20% by 2020.
Poslední údaje totiž ukazují, že směřujeme k dosažení pouhých 9 % do roku 2020 oproti plánovaným 20 %.
EnglishThis is huge chunk of our energy demand, a demand which is projected to increase in the coming decades.
To je značný podíl naší energetické poptávky, která se bude podle očekávání v příštích desetiletích zvyšovat.
English2010 should see a gradual recovery for most EU economies, with growth projected at 1.1% for the EU as a whole.
V roce 2010 by mělo docházet k oživení většiny hospodářství EU s předpokládaným růstem ve výši 1,1 % pro EU jako celek.
EnglishNow, this is a rear-projected drafting table.
EnglishOwing to these base effects, annual inflation rates are projected to turn positive again within the coming months.
V důsledku těchto vlivů srovnávací základy by se míra inflace měla v následujících měsících dostat opět do kladných hodnot.
EnglishAs a result, unemployment is expected to increase to 7.8% in the EU in 2009, with a further increase projected for 2010.
V důsledku toho se očekává nárůst nezaměstnanosti na 7,8 % v EU v roce 2009 a další nárůst se očekává i pro rok 2010.
EnglishIn the coming months, annual inflation rates are projected to turn positive again, also relating to base effects.
Také v souvislosti s vlivy srovnávací základy by se míra inflace měla v následujících měsících dostat opět do kladných hodnot.
EnglishThe results have been projected on the basis of the distribution of farms from the Farm Structure Survey of 2007.
Výsledky byly propočítány na základě rozložení zemědělských podniků podle průzkumu struktury zemědělských podniků z roku 2007.
EnglishThis ratio is projected to increase in several countries to over 100%, causing a decline in growing stock after 2020.
Přepokládá se, že tento poměr v několika zemích přesáhne 100 %, což bude mít za následek pokles zásoby dřeva po roce 2020.