EN raised
volume_up
{participe passé}

raised (aussi: advanced, heightened, increased)
volume_up
zvýšený {adj. m.}
In general, taxes should be lowered on work and raised on harmful consumption.
Obecně vzato by měly být sníženy daně u práce a zvýšeny u škodlivé spotřeby.
In addition, minimum taxes should be raised on public health grounds.
Kromě toho by měly být v zájmu veřejného zdraví zvýšeny minimální daně.
In the speech I made in November, I actually stated that the raised ceiling was inadequate, and I was right.
Ve svém příspěvku z listopadu jsem uvedl, že zvýšený strop je nedostatečný, a měl jsem pravdu.
raised
raised (aussi: elevated, high)
raised (aussi: cocked, lifted)
volume_up
zvednutý {adj. m.}

Synonymes anglais de « raised »

raised

Exemples d'usage pour « raised » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have to make two declarations in response to points raised by parliamentarians.
Musím učinit dvě prohlášení jako reakci na problémy, na něž upozornili poslanci.
EnglishI must specifically reply to some of the issues that have been raised just now.
Musím se konkrétně vyjádřit k několika otázkám, o nichž se před chvílí hovořilo.
EnglishWill the issue raised by the Commissioner have any implications for equalisation?
Bude mít záležitost zmíněná panem komisařem nějaké důsledky pro toto vyrovnání?
EnglishMr President, I would like to join with colleagues who raised the issue of Haiti.
Pane předsedo, rád bych se připojil ke kolegům, kteří se věnovali otázce Haiti.
EnglishI think this is the best way to deal with the concerns which have been raised.
Považuji to za nejlepší způsob, jak se vypořádat s obavami, které byly vzneseny.
EnglishHowever, I would like to stress two important issues raised by Mr Iturgaiz Angulo.
Ráda bych však připomenula dvě důležité otázky vznesené panem Iturgaizem Angulo.
EnglishWe are looking at the law in this respect, as raised by Mr Tavares and others.
V této souvislosti se zaměřujeme i na zákon, o němž hovořil pan Tavares a další.
EnglishI would like to emphasise that in light of the important points raised by Mr Doorn.
Rád bych to zdůraznil v souvislosti s důležitými body, které přednesl pan Doorn.
EnglishIf that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
Pokud je tomu tak, je třeba o této záležitosti diskutovat na nadcházejícím summitu.
EnglishAll the issues you have raised are dealt with in the 2020 strategy, Mr Daerden.
Všemi otázkami, které jste zmínil, pane Daerdene, se zabývá strategie EU 2020.
EnglishI also want to answer the specific question that was raised about the sanctions.
Ráda bych zodpověděla i konkrétní otázku, která byla položena ohledně sankcí.
EnglishAfter all, Tibet, whose cause has repeatedly been raised in this House, is not China.
Ostatně Tibet, o jehož situaci se v této sněmovně opakovaně hovořilo, není Čína.
EnglishIn this brief intervention I cannot address all the issues raised in the report.
Ve svém krátkém vystoupení se nemohu zabývat všemi otázkami, které se řeší ve zprávě.
English- (PL) Mr President, during the recent European Summit many subjects were raised.
(PL) Pane předsedo, na nedávném evropském summitu byla nastolena řada témat.
English(DE) Mr President, the report on the milk quota argues for milk quotas to be raised.
(DE) Pane předsedající, zpráva o mléčných kvótách požaduje zvýšení mléčných kvót.
EnglishI also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
Také jsem vznesl procesní námitku týkající se kalendáře, jedná se o důležitý bod.
EnglishWe take the concerns raised by Ms Corazza Bildt and Mr Casini very seriously.
Obavy, které vyjádřila paní Corazza Bildtová a pan Casini, bereme velmi vážně.
EnglishThese are the various points I wished to add in response to the issues raised.
To byly jednotlivé poznámky, které jsem chtěl doplnit v reakci na zmíněné problémy.
EnglishThe question of Iranian interference in Bahrain's domestic affairs was raised.
Byla nastoletna otázka íránského vměšování do vnitřních záležitostí Bahrajnu.
EnglishObviously, I am not insensitive to specific cases that some people have raised.
Samozřejmě mi nejsou lhostejné konkrétní případy, na něž někteří poukázali.