« rebate » traduction en tchèque

EN

« rebate » en tchèque

volume_up
rebate {substantif}

EN rebate
volume_up
{substantif}

1. général

The export rebate is dear to our hearts and everyone says this must now be abolished.
Vývozní sleva je velmi drahá našim srdcím a každý říká, že nyní musí být zrušena.

2. Économie

rebate
Indeed, there can be no doubt that the UK has commenced the obligatory battle for its rebate.
Ano, není pochyb, že Británie zahájila obligátní bitvu o svůj rabat.
We have seen our rebate reduced by a third in the last year alone, making us even more of a net contributor than we were.
Byli jsme svědky toho, jak náš rabat jen v loňském roce klesl o třetinu, čímž jsme se stali ještě větším čistým přispěvatelem, než jakým již jsme.
My country is the EU's second biggest paymaster, and our Government has just decided to reduce our EU rebate by a UKP 1 billion per annum.
Moje země je druhý největší plátce v EU a naše vláda se právě rozhodla snížit náš rabat v EU o miliardu liber ročně.
rebate

Synonymes anglais de « rebate »

rebate

Exemples d'usage pour « rebate » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEven fewer will have to carry even more, with a possible loss of the rebate for the UK.
Ještě méně států bude muset nést ještě více a Spojené království by mohlo přijít o přeplatek.
EnglishThe net amount is after the UK rebate and our own money spent in our own country.
Tato čistá částka byla získána po odečtení částky navrácené UK a našich vlastních peněz vynaložených v naší zemi.
EnglishThe year after that, it is due to be GBP 10 billion and now, we hear that you want to take away the British rebate.
Rok poté to má být 10 miliard GBP a nyní slyšíme, že chcete zrušit britskou slevu.
EnglishNational contributions started because of the British rebate.
Národní příspěvky byly zavedeny kvůli britské slevě.
EnglishThere is then also the question of an interest-rate rebate on loans.
EnglishThe share of this fund remaining at year end is repatriated to Member States as part of their 'rebate'.
To, co z těchto prostředků na konci roku zbývá, se vrací zpět členským státům jako součást jejich "slevy".
EnglishYou want to get rid of the British rebate, which will mean by 2013, our contribution will be GBP 13 billion.
Chcete se zbavit britské slevy, což bude znamenat, že do roku 2013 náš příspěvek dosáhne 13 miliard EUR.
EnglishOne of the issues which has poisoned the debate is the decision on the British rebate taken in 1984.
Jednou z věcí, které otrávily diskusi, bylo rozhodnutí o opravném mechanismu pro Spojené království z roku 1984.
EnglishCurrently, the UK contribution is GBP 6.4 billion, rising to over GBP 10 billion if the rebate goes.
V současné době činí příspěvek Spojeného království 6,4 miliard liber a vzroste na více než 10 miliard liber, pokud dojde ke zrušení slevy.
EnglishThe UK is renouncing access to funding on a principle of not applying for this fund in order to receive a rebate.
Spojené království se vzdává přístupu k financování v duchu zásady nežádat o tyto finanční prostředky s cílem získat nějakou slevu.
EnglishIf you've seen a deal or rebate advertised on a third-party website, and you have questions or concerns, please contact the seller or manufacturer offering the discount.
Proto je vhodné podrobnosti o slevě prověřit v účtu služby Google Checkout.
EnglishThe elimination of the rebate and the creation of a new European tax - let us call it by its correct name - will not require a change in the treaty.
Zrušení slevy a vytvoření nové evropské daně - nazývejme ji pravým jménem - nebude vyžadovat změnu ve Smlouvě.
EnglishFontainebleau gives Britain back a rebate of two-thirds the difference between our annual contributions and annual receipts from the EU.
Tato dohoda poskytuje Británii náhradu dvou třetin rozdílu mezi našimi ročními rozpočtovými příspěvky a příjmy z rozpočtu EU.
EnglishIf there is an electricity price increase, if there are energy poor, you can rebate part of the increase of the electricity price.
Pokud dojde ke zvýšení ceny elektřiny, pokud jsou zde energeticky chudé oblasti, můžete částečně zmírnit toto zvýšení ceny elektřiny.
EnglishI also believe that we need to do away with the British rebate and ensure that unused EU resources are returned to the EU budget.
Rovněž se domnívám, že musíme skoncovat s britskými úlevami a zajistit, aby se nevyužité prostředky Evropské unie vrátily do rozpočtu EU.
EnglishThis year, the United Kingdom alone will receive a rebate of some EUR 3 billion because of a discount on contributions negotiated in 1984.
V tomto roce dostane samotné Spojené království slevu ve výši 3 miliard EUR, a to díky úlevám z příspěvků, které si vyjednalo v roce 1984.
EnglishIt is not surprising that the three countries which brought about the collapse of the budget negotiations are net payers and, moreover, recipients of the rebate.
Není překvapivé, že tři země, které způsobily pád vyjednávání o rozpočtu, jsou čistými plátci a navíc příjemci rabatu.
EnglishWhile there is a modest approach to limit common agricultural policy expenditure, there is a more radical attempt to eliminate the British rebate.
Ačkoli panuje umírněný přístup k omezení výdajů společné zemědělské politiky, jsme svědky radikálnějšího pokusu o zrušení britské slevy.
EnglishAs a net contributor, the United Kingdom will be forced to give up much more of the rebate, whilst other countries will be the main beneficiaries.
Jako čistý přispěvatel do společné pokladny se bude muset Spojené království v mnohem větší míře vzdát slev, zatímco jiné státy budou hlavními příjemci.
EnglishThe debate today on the report highlights that there will be a fight in the Council on a number of issues, including the overall increase, the UK rebate and own resources.
Dnešní diskuse o zprávě naznačuje, že dojde ke sporům s Radou ohledně mnoha otázek, včetně celkového navýšení rozpočtu, britské slevy a vlastních zdrojů.