« rebuilt » traduction en tchèque

EN

« rebuilt » en tchèque

EN rebuilt
volume_up
{adjectif}

rebuilt (aussi: redesigned)

Exemples d'usage pour « rebuilt » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe index will automatically be rebuilt each time this setting is changed.
Při každé změně tohoto nastavení bude automaticky znovu sestaven index.
EnglishThese have to be rebuilt, and that is where we come in with practical help.
Ty musí být znovu postaveny a zde přicházíme s praktickou pomocí.
EnglishThe final point I would like to make is that Haiti must be rebuilt, if you permit me to say so, differently.
Poslední věc, kterou bych chtěl říci, je, že obnova Haiti musí probíhat, mohu-li to tak říci, jinak.
EnglishThis Parliament has asked whether the problems identified to date will require the system to be rebuilt.
Tento Parlament se dotázal, zda doposud identifikované problémy budou vyžadovat, aby byl systém přestavěn.
EnglishThe old NATO base is being rebuilt to house more immigrants, but this is not an adequate solution.
Stará základna NATO se nyní přestavuje, aby se v ní mohlo ubytovat více přistěhovalců, ale to není adekvátní řešení.
EnglishSince the end of the war in 1995, Sarajevo is also being rebuilt, mainly with financial assistance from the European Union.
Od konce války v roce 1995 je Sarajevo obnovováno, zejména s finanční podporou Evropské unie.
EnglishEssential infrastructure is destroyed and can only be rebuilt with great difficulty using the countries' own funds.
Základní infrastruktura je zničena a z finančních prostředků těchto zemí může být obnovena jen velmi obtížně.
EnglishRebuilding the index can take several hours, and searches might be incomplete until the index is fully rebuilt.
Nové sestavení indexu může trvat několik hodin a dokud neskončí, vyhledávací operace mohou vracet neúplné výsledky.
EnglishFor the people of Haiti it is, of course, important that the infrastructure and the institutions of the state are rebuilt in the long term.
Pro lidi na Haiti je samozřejmě důležité, aby byly infrastruktura a státní instituce obnoveny dlouhodobě.
EnglishWe support these measures, too, but let me add this: the house that has just burnt down cannot be rebuilt just as it was before.
Tato opatření podporujeme, rád bych však něco dodal: dům, který právě shořel, nelze znovu postavit v původní podobě.
EnglishLastly, my final point: the one thing that still has to be rebuilt in Congo is a rule of law with real governing powers.
A konečně má poslední poznámka: tím, co je v Kongu ještě potřeba přebudovat, je právní stát se skutečnými správními pravomocemi.
EnglishTogether, through the Marshall Plan, we rebuilt Europe and made perhaps the greatest investment in human history.
Společně, prostřednictvím Marshallova plánu, jsme znovu vybudovali Evropu a uskutečnili tak pravděpodobně největší investici v dějinách lidstva.
EnglishAll this is now being rebuilt and we have well-founded hopes for the future of relations between the European Union and the United States.
To vše nyní budujeme znovu a jsme plni oprávněné naděje ohledně budoucnosti vztahů mezi Evropskou unií a Spojenými státy.
EnglishIt is a country in which practically everything needs to be rebuilt, starting with the state, the absence of which is at the heart of all the problems.
Je to země, v níž prakticky všechno potřebuje přebudovat, počínaje státem, jehož absence je jádrem všech problémů.
EnglishThe fifth and final question is about the trust that needs to be rebuilt in European banks and financial markets and in the European project in general.
Pátá a poslední otázka se týká nutnosti obnovy důvěry v evropské banky a finanční trhy a v evropský projekt obecně.
EnglishFirstly are you aware that the best ever CCS power plant, which we rebuilt, will have around 150 to 200 g of CO2?
Zaprvé, víte, že vůbec nejlepší elektrárna s technologií zachycování a ukládání oxidu uhličitého, kterou jsme přestavěli, bude vypouštět kolem 150 až 200 g CO2?
EnglishWe need to introduce a fixed requirement for every vessel, whether new or rebuilt, to undergo a seaworthiness test.
Je třeba, abychom zavedli pevné požadavky pro všechny lodě, ať již jsou nové nebo přestavěné, podle nichž budou muset podstoupit zkoušky způsobilosti k plavbě.
English(HU) According to the official discourse generated by the global economic crisis, confidence in the international financial system needs urgently to be rebuilt.
(HU) Podle oficiálního prohlášení v důsledku celosvětové hospodářské krize je třeba obnovit důvěru v mezinárodní finanční systém.
EnglishFish stocks should be rebuilt by proper management of the human impacts on the marine ecosystems, including the impacts of both fisheries and other sectors.
Populace ryb by měly být obnoveny řádným řízením dopadů lidské činnosti na mořské ekosystémy, včetně dopadů jak rybolovu, tak i jiných odvětví.
EnglishTo date, the Cuban medical brigade has treated more than 50 000 cholera cases, enabled 76 health centres and hospitals to be rebuilt and operated on many Haitians.
Kubánská zdravotnická brigáda doposud léčila 50 000 případů cholery, umožnila obnovu 76 zdravotních středisek a nemocnic a operovala mnoho Haiťanů.