EN register
volume_up
{substantif}

register
The Maltese Government has now announced that it is going to set up such a register.
Maltská vláda nyní oznámila, že plánuje vytvořit takovýto registr.
Today, this register, in which lobbyists will have to register themselves, is being reformed.
Dnes se tento registr, v němž se budou zástupci zájmových skupin registrovat sami, reformuje.
The register should be compulsory and common to all European institutions.
Registr by měl být povinný a společný pro všechny evropské instituce.
register (aussi: index, index number, list)
register (aussi: cadastre, cadaster)
register
register (aussi: repertory, repertoire)
register (aussi: catalogue, check list, directory, list)
The list of products is published in the Official Gazette and in its public registers.
Seznam výrobků se zveřejňuje ve Věstníku úřadu a v jeho veřejných rejstřících.
On the issue of including lawyers on the list, which is currently the main bone of contention, I favour inclusion in a mandatory register.
Co se týče začlenění právníků na seznam, což je v současnosti hlavní předmět sporů, upřednostňuji zařazení do povinného registru.
In future, a list of businesses with general authorisations will be published in publicly accessible registers, which will provide the public with greater transparency and monitoring options.
V budoucnu bude ve veřejně přístupných rejstřících zveřejněn seznam podniků se všeobecnými povoleními, který veřejnosti poskytne větší transparentnost a možnosti sledování.
register (aussi: bill, directory, list, listing)
In many Member States, as is the case of mine, Portugal, there is not yet even a register of all the land, and so we do not know who the landowners are.
V řadě členských států, včetně mé země, Portugalska, však dosud neexistuje ani soupis veškeré půdy, a tak nevíme, kdo jsou vlastníci.

Synonymes anglais de « register »

register

Exemples d'usage pour « register » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishA common register of lobbyists will increase transparency in EU institutions.
Společná rejstřík zástupců zájmových skupin zvýší transparentnost v orgánech EU.
EnglishThe information recorded and made public in this register will help you to know:
Díky informacím zaznamenaným a zveřejněným v tomto rejstříku se dozvíte:
EnglishNO — You can only register your car in the country where you are permanently resident.
NE – Obecně platí, že vozidlo musíte mít přihlášené v zemi, kde máte trvalý pobyt.
EnglishMay I therefore register my excuse for being absent during the roll call voting.
Prosím proto zaevidovat svoji omluvu absence během hlasování podle jmen.
EnglishAmendment of the Rules following the establishment of a common Transparency Register (
Změna jednacího řádu z důvodu zavedení společného rejstříku transparentnosti (
EnglishA register of lobbyists officially, but also a record of those who lobbied us.
Oficiální rejstřík lobbistů, ale také záznam těch, kteří u nás lobbovali.
EnglishIn 2009, the composition of expert groups was fully disclosed in the register.
V roce 2009 bylo v rejstříku zveřejněno úplné složení expertních skupin.
EnglishNO —Just tell the German seller you are going to register the car in another country.
NE – Prodejci v Německu oznamte, že vozidlo hodláte přihlásit v jiné zemi.
EnglishI also support the idea of the creation of a joint register of information and documents.
Také podporuji myšlenku vytvoření společného rejstříku informací a dokumentů.
EnglishThe decision concerning the so-called transparency register is not ambitious enough.
Rozhodnutí týkající se takzvaného rejstříku transparentnosti není dostatečně ambiciózní.
EnglishWritten declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes
Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
EnglishWritten declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes
Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): pozri zápisnicu
EnglishWhen you register, you will have to present proof that you have insurance cover.
Jakmile vůz registrujete, musíte předložit doklad o jeho pojištění.
EnglishGreece is the only country to have neither a forest register nor a land register.
Řecko je jedinou zemí, která nevede ani lesní ani pozemkovou knihu.
EnglishWritten declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes
Písemná vyhlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
English(Laughter) She should not go into banking, for example, or work at a cash register.
(smích) Neměla by například pracovat v bankovnictví nebo na pokladně.
EnglishWritten declarations included in the register (Rule 123): see Minutes
Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu): viz zápis
EnglishWritten declarations included in the register (Rule 116): see Minutes
Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
EnglishWe always take into account the need to increase the coverage of this public register.
Stále bereme v potaz potřebu zvětšovat záběr tohoto veřejného rejstříku.
EnglishA voluntary register is complete nonsense and will not result in increased transparency.
Dobrovolný rejstřík je naprostý nesmysl a jeho výsledkem nebude větší transparentnost.