EN resolved
volume_up
{participe passé}

resolved (aussi: handled, solved)
We hope and trust that the problems caused by the legal basis will be resolved.
Doufáme a věříme, že problémy způsobené právním základem budou vyřešeny.
The problems of North Africa cannot be resolved in southern Europe.
Problémy severní Afriky nemohou být vyřešeny v jižní Evropě.
I believe that such problems should be resolved as soon as possible.
Jsem přesvědčený, že tyto problémy by měly být vyřešeny co nejdříve.
resolved (aussi: determined, firm, intent, hell-bent)
volume_up
odhodlaný {adj. m.}
resolved (aussi: decided, determined, intent)
resolved

Synonymes anglais de « resolved »

resolved

Exemples d'usage pour « resolved » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAn informal trialogue resolved the issue to permit adoption at first reading.
V neformálním trialogu byla věc vyřešena a bylo umožněno přijetí v prvním čtení.
EnglishProblems of this nature can only be resolved if the EU adopts a united stance.
Problémy tohoto druhu lze vyřešit pouze tehdy, pokud zaujmeme jednotný postoj.
EnglishWhy can people not see that the euro crisis cannot be resolved with the safety net?
Proč nikdo nevidí, že krizi eura není možné pomocí této záchranné sítě vyřešit?
EnglishIt often results from a belief that issues can be resolved by devising a provision.
Často vychází z předpokladu, že problémy je nutno řešit navržením ustanovení.
EnglishIf these issues are not resolved, the pact becomes stupid, as someone said.
Jestliže tyto problémy nevyřešíme, pakt se promění v nesmysl, jak už někdo říkal.
EnglishAs a result, the issue of control has not been resolved: the control must be political.
Otázka kontroly tak zůstává stále otevřená: kontrola musí být politického rázu.
EnglishCompetition with Google also spotlights numerous issues which will have to be resolved.
Další otázky, které je třeba řešit, vyvstávají v hospodářské soutěži s Googlem.
EnglishOnce again, we were told that this would be resolved via standardisation.
I v tomto případě nám bylo sděleno, že se otázka vyřeší prostřednictvím norem.
EnglishThe situation must be resolved in the areas of security, finance and especially health.
Situaci je třeba řešit po stránce bezpečnostní, finanční, ale hlavně zdravotnické.
EnglishWe have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.
Rozhodli jsme se, že se staneme vedoucí světovou silou v boji proti globálnímu oteplování.
EnglishThe revolutions will only be able to succeed if these two problems are resolved in tandem.
Revoluce mohou uspět pouze v případě, že jsou tyto dva problémy řešeny současně.
EnglishMember States have grasped that this needs to be resolved at EU level.
Členské státy pochopily, že tuto otázku je nutno řešit na úrovni Evropské unie.
EnglishHowever, experts believe that this cannot be resolved by military means.
Odborníci jsou však přesvědčeni, že toto nelze vyřešit vojenskými prostředky.
EnglishIf the device driver is installed and working properly, you have resolved the problem.
If the device driver is installed and working properly, you have resolved the problem.
EnglishThis is a very serious and dangerous problem and must be resolved as soon as possible.
Je to velmi vážný a nebezpečný problém a je třeba jej co nejdříve vyřešit.
EnglishIn my view, that is the secret by which the problems can be resolved.
Podle mého názoru je toto to tajemství, díky kterému můžeme vyřešit tyto problémy.
EnglishThis is an important issue and should be resolved before accession negotiations commence.
To je důležitá otázka, kterou je třeba vyřešit před zahájením jednání o přistoupení.
EnglishLet us hope it will be resolved by political means, although that is not at all certain.
Doufejme, že ji bude možné vyřešit politickými prostředky, ačkoli to vůbec není jisté.
EnglishA crisis of confidence of such magnitude can only be resolved if we dare to tell the truth.
Krizi důvěry takového rozsahu je možno vyřešit, pouze pokud se odvážíme říci pravdu.
EnglishThe problem that needs to be resolved is not just financial, it is demographic, too.
Problém, který je nutné řešit, není jen finanční, ale i demografický.