« resorted » traduction en tchèque

EN

« resorted » en tchèque

volume_up
resort {substantif}

EN resorted
volume_up
{participe passé}

resorted
volume_up
uchýlený {adj. m.}

Exemples d'usage pour « resorted » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs weeks of deprivation stretched into months, some resorted to eating tulip bulbs.
Jak se týdny hladovění natáhly na měsíce, někteří z nouze jedli tulipánové cibule.
EnglishBy and large, only a few countries resorted to trade protectionism.
Celkem vzato, pouze několik zemí se rozhodlo pro obchodní protekcionismus.
EnglishUnder pressure, the rapporteur resorted to a crude procedural trick.
Zpravodaj se pod tlakem uchýlil k hrubému procesnímu úskoku.
EnglishAfrican bodies have already resorted to sanctions on Côte d'Ivoire.
Africké orgány již uvalily na Pobřeží slonoviny sankce.
EnglishNone of the large trading nations has yet resorted to across-the-board restrictions on trade and investment.
Žádný z velkých obchodních partnerů se dosud neuchýlil ke globálním omezením obchodu a investic.
EnglishSome countries have resorted to protectionist practices, while others are trying to liberalise trade.
Některé země se uchýlily k protekcionistickým praktikám, zatímco jiné se pokoušejí obchod liberalizovat.
EnglishFor years, they have frequently resorted to military force.
EnglishThe sanctions most commonly resorted to by the European Union are denial of visas and arms embargoes.
Sankce, které nejčastěji stanovuje Evropská unie, mají podobu zamítání žádostí o víza a embarga na vývoz a dovoz zbraní.
EnglishWe have in the past resorted to threats, some would even say to blackmail, but we did agree to a compromise.
V minulosti jsme se uchylovali k výhrůžkám, někteří by to dokonce nazvali vydíráním, ale nakonec jsme se dohodli na kompromisu.
EnglishUnfortunately, the regimes in power in Libya and Egypt have resorted as ever to sexual assault as a weapon with which to target women.
Bohužel vládnoucí režimy v Libyi a Egyptě jako obvykle použily jako zbraň proti ženám sexuální útoky.
EnglishSo they resorted to lies and deceit, they staged the most spectacular bureaucratic coup d'état that the world had ever seen.
Uchýlili se proto ke lžím a podvodům, zinscenovali nejokázalejší byrokratický státní převrat, jaký svět kdy zažil.
EnglishWhat we have observed is that carmakers have increasingly resorted to other forms of distribution, including manufacturer-owned outlets.
Pozorujeme, že výrobci automobilů se stále častěji uchylují k jiným formám distribuce, včetně přímo vlastněných prodejen.
EnglishI would never have thought that the Italians would ever have resorted to attacking their country in this Parliament in such an unjust fashion.
Nikdy bych si nepomyslel, že by se Italové uchýlili k útokům na svou zemi v tomto Parlamentu tak nečestným způsobem.
EnglishThe undertakings given by China are a dead letter; indeed, it is falling so far short of its commitments that it has resorted to compiling blacklists.
Závazky, které Čína přijala, jsou jen prázdná slova a její úsilí, jak jim nedostát, vedou až k sepisování černých listin.
EnglishRepression on the grounds of religious belief, arrests and prolonged detention without proper trial are being resorted to ever more frequently.
Utlačování z důvodu náboženského přesvědčení, zatýkání a dlouhotrvající zadržování bez řádného soudu jsou dnes mnohem častěji na denním pořádku.
EnglishWe think that, just as in the Barcelona Process, you have resorted to empty nominalism, where announcing results is the same as having achieved them.
Myslíme si, že jste se stejně jako v případě Barcelonského procesu uchýlil k planému řečnění, kde oznámení výsledků znamená totéž co jejich dosažení.
EnglishYet again, the rapporteur has resorted to drawing up a blacklist of countries in which the usual suspects are attacked and the most powerful evade criticism.
Ale přesto se pan zpravodaj znovu rozhodl vypracovat černou listinu zemí, na němž útočí na obvyklé podezřelé, zatímco ti nejmocnější kritice unikají.
EnglishSome countries in the nascent eurozone had even resorted to so-called 'creative accounting', i.e. procedures that made their economic results look better than they were.
Některé státy vznikající eurozóny přistoupily dokonce k takzvanému kreativnímu účetnictví, tj. k operacím, které opticky vylepšovaly jejich hospodářské výsledky.
English(PL) Mr President, the current totalitarian regime in Iran can best be described as having undertaken a reductio ad absurdum of the law, and resorted to the psychology of terror.
(PL) Vážený pane předsedající, současný totalitní režim v Íránu se dá nejlépe popsat jako reduction ad absurdum zákona a jako režim uchylující se k psychologii teroru.
EnglishSanctions should only be resorted to in cases of serious threats to security or violations of human rights, or when conciliation or diplomatic measures have proved ineffective.
Sankce by měly být řešením jen v případech vážných hrozeb nebo porušení lidských práv, případně tehdy, když se smíření nebo diplomatické opatření prokázala jako neúčinná.