« resorting » traduction en tchèque

EN

« resorting » en tchèque

volume_up
resorting {substantif}
volume_up
resort {substantif}

EN resorting
volume_up
{substantif}

resorting

Exemples d'usage pour « resorting » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishParliament is showing weakness rather than strength by resorting to such legal manoeuvres.
Takovými právními machinacemi Parlament ukazuje svou slabost, a ne sílu.
EnglishThey did so with courage but also prudence, and without resorting to violence.
Byli odvážní, ale zároveň prozíraví a neuchylovali se k násilí.
EnglishIndividuals are increasingly resorting to criminal means and methods.
Jednotlivci se stále více uchylují ke zločinným prostředkům a medotám.
EnglishWe are very grateful that we can now be together without resorting to weapons and changing borders.
Jsme velmi vděční za to, že nyní můžeme být spolu bez použití zbraní a změn hranic.
English. - (DE) Mr President, the European Union is resorting to the instrument of criminal law.
zpravodaj. - (DE) Vážený pane předsedo, Evropská unie sahá po nástroji trestního práva.
EnglishWhatever the source of disagreement between Thailand and Cambodia, resorting to force is not a solution.
Ať již je zdroj sporu mezi Thajskem a Kambodžou jakýkoliv, použití síly není řešením.
EnglishThe developer is already resorting to euphemisms and presenting the project as a multi-functional centre.
Investor se nyní uchyluje k eufemismu a tento projekt prezentuje jako multifunkční centrum.
EnglishResorting to protectionism is the worst thing that can happen to emerging and developed economies alike.
Uchýlení se k protekcionismu je nejhorší věcí, která se může stát rozvíjejícím se i rozvinutým ekonomikám.
EnglishIt turns out, most of us explain those people the same way, by resorting to a series of unfortunate assumptions.
Ukazuje se, že většina z nás tyto lidi vysvětluje stejně, že se uchýlí k řadě velmi nešťastných předpokladů.
EnglishThe Eurosystem may therefore decide to address such tensions by resorting to non-standard, unconventional measures.
Eurosystém se tedy může rozhodnout, že bude takové napětí řešit pomocí nestandardních, mimořádných opatření.
EnglishIt cannot be justified by resorting to such feeble arguments as the high tax regimes in certain fiscal systems.
Nelze jej ospravedlňovat tak slabými argumenty, jako jsou např. režimy vysokých daní v některých daňových systémech.
EnglishYou do not want to hear the voice of the people, and now you are resorting to totalitarian means to get this Treaty through.
Nechcete slyšet hlas lidí, a proto se teď uchylujete k totalitním praktikám, jen abyste smlouvu prosadili.
EnglishThe Americans are trying to oppose the superiority of Airbus by any means possible, even resorting to the courts.
Američané se snaží stavět se převaze Airbusu jakýmkoliv možným způsobem, dokonce se uchylují k soudnímu způsobu řešení.
EnglishWe have done a constructive job, and I believe that we avoided resorting to dictates or mutual recrimination.
Odvedli jsme konstruktivní práci, a myslím si, že se nám podařilo vyhnout jakémukoli pokusu o diktát či vzájemné obviňování.
EnglishHowever, I am willing to consider the possibility of resorting to these measures depending on how the markets evolve.
Jsem však ochoten uvažovat o tom, že bychom se v závislosti na tom, jak se bude trh vyvíjet, k těmto opatřením uchýlit mohli.
EnglishLet us start by helping those people into work first, instead of resorting once again to large-scale immigration.
Začněme tím, že budeme nejprve pomáhat těmto lidem najít práci, místo toho, abychom se opět uchylovali k rozsáhlému přistěhovalectví.
EnglishA progressive export and liberalisation model for trade has been pushed on these countries, if necessary, by resorting to blackmail.
Model obchodu založený na postupné liberalizaci vývozu byl těmto zemím vnucen, v případě potřeby i cestou vydírání.
EnglishThe bloody violence in recent years in Xinjiang is glaring proof that resorting to force is the least satisfactory option.
Krvavé násilí, k němuž dochází v posledních letech v provincii Sin-ťiang, zjevně dokazuje, že použití síly je tou nejméně vhodnou volbou.
EnglishIn any case, the fight against people taking on too much debt should remain a priority and resorting to credit should be done in a reasonable manner.
V každém případě bude nutné, aby naší prioritou zůstal boj proti předluženosti a aby se lidé uchylovali k úvěrům.
EnglishIf consumers are already used to resorting to consumer protection offices in relation to products, this does not happen when it comes to services.
Spotřebitelé jsou sice již zvyklí obracet se na orgány ochrany spotřebitele u výrobků, avšak není tomu tak u služeb.