« resounding » traduction en tchèque

EN

« resounding » en tchèque

EN

resounding {adjectif}

volume_up
resounding (aussi: loud, strident)
I hope they send out a large resounding 'no', and I hope the voice of the peoples of Europe will be heard, and not just your voice, the voice of the political class.
Doufám, že vyšlou hlasitý signál v podobě rozhodného "ne", a že zazní i hlas ostatních národů Evropy, a nejen hlas politické třídy.
resounding (aussi: orotund, resonant, sonorous, vibrant)
In Poland, the opinion of the German Chancellor is much more important than that of Mr Van Rompuy, and the loudly resounding voice of Mr Cameron is more important than the opinion of Mr Barroso.
V Polsku je názor německé kancléřky mnohem důležitější než názor pana Van Rompuye, a zvučný hlas pana Camerona má větší váhu než názor pana Barrosa.

Synonymes anglais de « resounding »

resounding

Exemples d'usage pour « resounding » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Irish people's resounding 'no' vote has made the Lisbon Treaty unenforceable.
Po zvučném "ne" jako výsledku hlasování občanů Irska je Lisabonská smlouva nevymahatelná.
EnglishThis is probably the most resounding achievement of this session of the European Council.
To je pravděpodobně největším úspěchem tohoto zasedání Evropské rady.
English(ES) Madam President, the enlargement process has been a resounding success.
(ES) Paní předsedající, proces rozšíření byl ohromným úspěchem.
EnglishNevertheless, the election was a resounding success for the European people's trend.
Volby nicméně přinesly pronikavý úspěch evropským lidovcům.
English(SV) Mr President, on Saturday, the people of Iceland said a resounding no to the Icesave agreement.
(SV) Pane předsedající, obyvatelé Islandu řekli jasné ne dohodě z Icesave.
EnglishI welcome the adoption by a resounding majority of the report on the European Protection Order.
Vítám přijetí zprávy o evropském ochranném příkazu drtivou většinou.
English(EL) Mr President, this year's budget is resounding proof that the Community method works.
(EL) Pane předsedající, rozpočet na tento rok je pronikavým důkazem, že metoda Společenství funguje.
EnglishEurope's message to Burma must also be a resounding 'no' to dictatorship and 'yes' to democracy.
Evropský vzkaz Barmě musí taktéž vysílat rezolutní "ne" diktátorskému režimu a "ano" demokracii.
EnglishYou began with the resounding failure that is the Lisbon Strategy.
Začali jste obrovským selháním, jakým je Lisabonská strategie.
EnglishThese names resounding within these walls carry the weight of evil.
Jejich jména, jež zní mezi těmito zdmi, nesou tíhu zla.
EnglishYou can glean from your own report of 2004 that you get a resounding slap in the face there.
Ze své vlastní zprávy z roku 2004 můžete získat informace, které jsou pro vás jako hlasitou fackou na tvář.
EnglishI am pleased that it was adopted with a resounding majority.
Jsem ráda, že usnesení bylo přijato výraznou většinou.
EnglishThey gave an unequivocal and resounding yes to this question.
Na tuto otázku odpověděli jednoznačným a silným ano.
EnglishWe expect a resounding response from the Union on Friday.
V pátek očekáváme od Evropské unie jednoznačnou odpověď.
EnglishFirstly, I would ask our Commissioner to convey the concern resounding today to the Ministers for the Interior.
Za prvé bych chtěl požádat pana komisaře, aby ministrům vnitra tlumočil obavu, která tady zazněla.
EnglishFor me the answer is a resounding yes, and we must move social Europe forward.
Podle mě jednoznačně je a my musíme posunout sociální Evropu kupředu.
EnglishOur answer to a unified tax system is a resounding 'No'.
Naše odpověď na jednotný daňový systém je jasné "Ne".
EnglishThe social record of your Europe is a resounding failure.
Sociální bilance vaší Evropy je naprostým nezdarem.
EnglishIn summary, we must today say a resounding 'No!'
Stručně řečeno, musíme dnes říci hlasité "ne!".
English. - (NL) The answer to the first part of the question is a resounding 'yes': it returns to the Member States.
členka Komise. - (NL) Odpověď na první část otázky je rozhodné "ano": peníze se vracejí členským státům.