« rigorously » traduction en tchèque

EN

« rigorously » en tchèque

volume_up
rigor {substantif}

EN rigorously
volume_up
{adverbe}

rigorously (aussi: rigidly, sternly, strictly)
In short, our actions need to be rigorously consistent in Europe, and it is our mission to shape Europe.
Naše činy v Evropě musí být přísně soudržné a naše poslání je formovat Evropu.
European legislation on this matter must be rigorously applied, as Mrs Paulsen's report recommends.
Evropsképrávní předpisy musí být v této věci přísně používány, jak doporučuje zpráva paní Paulsenové.
We need simple and clear rules, consistently and rigorously applied'.
Potřebujeme jednoduchá a jasná pravidla, která budou soudržně a přísně uplatňována.
rigorously
rigorously

Synonymes anglais de « rigorously »

rigorously
English
rigor
rigorous

Exemples d'usage pour « rigorously » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe issue of internet freedom has been discussed rigorously and in great depth.
O otázce svobody na internetu jsme diskutovali důkladně a podrobně.
EnglishMuch has been done towards budget discipline being more rigorously observed.
Velký kus práce se udělal pro přísnější dodržování rozpočtové kázně.
EnglishI agree with the rapporteur that the Foundation must draw up budgetary procedures more rigorously.
Souhlasím se zpravodajem, že nadace musí pečlivěji připravovat rozpočtové procesy.
EnglishIt is important for the Commission and the Member States to continue this fight as rigorously as possible.
Je důležité, aby Komise a členské státy pokračovaly v tomto boji co nejenergičtěji.
EnglishIt is therefore necessary to assess this area rigorously from the perspective of the subsidiarity principle.
Proto je třeba tuto oblast důsledně posuzovat z hlediska principu subsidiarity.
EnglishI shall always rigorously, decisively and correctly uphold that here.
A ten zde vždy budu důsledně, rozhodně a korektně hájit.
EnglishThe common foreign and security policy must be rigorously separated from NATO.
EnglishAt the same time, these measures must be implemented rigorously.
Zároveň je nezbytné tato opatření důsledně provádět.
EnglishTherefore, they must objectively and rigorously account for how public funds have been used.
Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky z veřejných rozpočtů.
EnglishIt obliges them rigorously to apply the Copenhagen criteria.
Zavazuje je striktně používat kodaňská kritéria.
EnglishThe European Commission's evaluation of the directive's implementation is therefore essential and should be rigorously carried out.
Je proto zásadní, aby Evropská komise pečlivě posoudila uplatňování této směrnice.
EnglishIt is indeed time for the institutional balance put in place by the Treaty of Lisbon to be rigorously reflected.
Je opravdu načase, aby institucionální rovnováha zavedená Lisabonskou smlouvou začala být důsledně naplňována.
EnglishIn essence, it is now possible to monitor the application of these rules much more rigorously than it was in 1985.
V současnosti je v zásadě možné monitorovat provádění těchto předpisů mnohem pečlivěji, než to bylo možné v roce 1985.
EnglishTherefore, they must objectively and rigorously account for how the public funds made available to them have been used.
Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici.
EnglishThe Commission is the guardian of the Treaties, and as far as I am concerned I intend to perform my duty rigorously in this respect.
Komise je ochráncem Smluv, a pokud se mne týká, hodlám plnit své povinnosti striktně v takto vymezeném rámci.
EnglishI would also like to thank the Commission for rigorously introducing the new sweep and search system in airlines and ring-tone advertising.
Chci také poděkovat Komisi za to, že důsledně provedla u leteckých společností a reklam na vyzvánění akci "sweep".
EnglishFirst, there must be insistence at Community level as well that national authorities enforce the seemingly severe regulations rigorously.
Zaprvé je nutno na úrovni Společenství a vnitrostátních úřadů trvat na přísném dodržování zdánlivě krušných nařízení.
EnglishHuman dignity and respect for fundamental rights are values that must be rigorously applied in the Member States' prison policies.
Lidská důstojnost a respektování základních práv jsou hodnoty, které se musí důsledně uplatňovat ve vězeňské politice členských států.
EnglishIt is crucial that 1. the stress tests are carried out by independent experts and that 2. the results of those tests are acted on rigorously.
Zásadní je, 1. Aby zátěžové testy prováděli nezávislí odborníci a 2. aby následná opatření beze zbytku vycházela z výsledků testů.
EnglishWe need to act rigorously.