EN rough
volume_up
{adjectif}

rough (aussi: artless, coarse, crude, gross)
volume_up
hrubý {adj. m.}
Někdy je na hrubý pytel třeba hrubá záplata.
There is, then, a rough framework, so that everything moves flexibly and so that there is a level playing field.
Je to tedy hrubý rámec, takže je vše pružné a vytváří se rovné podmínky.
I am categorically against resolution P7_TA-PROV(2011)0272 because I consider it to be putting rough pressure on the government of Ukraine.
Jsem kategoricky proti usnesení P7_TA-PROV(2011)0272, neboť je považuji za hrubý nátlak na ukrajinskou vládu.
rough (aussi: butch, coarse, gruff, hard)
volume_up
drsný {adj. m.}
volume_up
necitelný {adj. m.}
volume_up
neomalený {adj. m.}
rough (aussi: boorish, jaggy, uncouth, cloddish)
volume_up
neotesaný {adj. m.}
rough (aussi: one-sided, unequal, uneven, rugged)
volume_up
nerovný {adj. m.}
rough
(NL) I should like to give a rough list of actions that emit CO2, from someone I bumped into on the street yesterday.
(NL) Ráda bych předložila přibližný seznam činností, které uvolňují CO2, činností někoho, na koho jsem včera narazila na ulici.
rough (aussi: beastly, brutal, crude, cruel)
volume_up
surový {adj. m.}

Exemples d'usage pour « rough » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis will mean a rough ride for the simplification of consumer rights legislation.
Bude to znamenat bouřlivou cestu za zjednodušením legislativy práv spotřebitele.
EnglishThe Road Map that we will present to you as a rough draft next spring will provide this.
Tu nabídne plán, který vám v hrubých obrysech předložíme příští rok na jaře.
English"I feel rough now, and I probably gained 100,000 pounds, but it was worth it."
„Cítím se těžko a přibrala jsem snad tunu, ale stálo to za to.“
EnglishThis is very rough, and this is sort of smooth, and this perfectly smooth.
Toto je velmi hrubé, toto je jemnější, a toto perfektně hladké.
EnglishLet us make sure that we have put an end to rough sleeping by 2015.
Ujistěme se, že do roku 2015 učiníme bezdomovectví konec.
EnglishI draw a rough line for every Member of this House.
Stanovil jsem pro každého poslance této sněmovny přísný limit.
EnglishWe again see the allegations of torture and rough treatment.
Znovu vidíme obvinění z mučení a hrubého zacházení.
EnglishSo, in rough numbers, there are a million laptops.
Takže v hrubých číslech existuje na milión notebooků.
EnglishIt is a rough derision of democracy and human rights.
Je to tvrdý výsměch demokracii a lidským právům.
EnglishWe had a very rough time negotiating this in the Council.
English(Laughter) CB: All right, so Leo and Cookie might have gotten off to a little bit of a rough start, but they get along great now.
(Smích) CB: Takže, Leo a Cookie možná měli těžší začátky, ale nyní spolu už vycházejí v pohodě.
EnglishCost assessments are currently underway but they can only provide rough cost estimates as each project is unique.
V současné době probíhají odhady nákladů, ale ty mohou poskytnout pouze hrubé odhady nákladů, neboť každý projekt je jedinečný.
EnglishZimbabwe is violating the standards stipulated by the Kimberley Process Certification Scheme for selling rough diamonds.
Zimbabwe porušuje prodejní normy stanovené Kimberleyským systémem certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty.
EnglishThese agreements, which are still very rough and ready, nonetheless deserve to be encouraged and, most especially, improved.
Tyto dohody, které jsou stále ještě velice provizorní, je však přesto třeba podpořit, ale hlavně a především vylepšit.
EnglishThere will be no soft landing; there will be a rough landing when it is realised what the Commission has in mind as regards quotas.
Nebude žádné měkké přistání; bude to tvrdé přistání, pokud se uskuteční to, co má Komise v úmyslu udělat s kvótami.
EnglishLike the speakers before me, I, too, think that the current framework for delimiting these areas is too rough and ready.
Stejně jako poslanci, kteří vystoupili přede mnou, se i já domnívám, že stávající rámec pro vymezení těchto oblastí není dotažený.
EnglishSince then, Madagascar has been troubled by unstable governments with threats of secession and impeachment punctuating a rough politics.
Od té doby Madagaskar sužovaly nestabilní vlády a jejich hrozby odtržení a obvinění vyznačující se surovými praktikami.
EnglishAt a rough estimate there are at present about 18 Directives that farmers have to comply with in order not to have their income subsidies cut.
Hrubým odhadem nyní existuje asi 18 směrnic, které musí zemědělci dodržovat, aby jim nebyly sníženy dotace příjmů.
EnglishThis is the only way it was possible to do this in the ancient world, because it was very difficult to transport food over roads, which were rough.
V dávných dobách šlo o jediný způsob, jak to udělat, protože bylo velmi obtížné převážet jídlo po cestách, které byly špatné.