« rushed » traduction en tchèque

EN

« rushed » en tchèque

volume_up
rush {substantif}

EN rushed
volume_up
{adjectif}

volume_up
nucený {adj. m.}
rushed (aussi: hurried)
Proces mezivládní konference byl však příliš uspěchaný.
volume_up
zbrklý {adj. m.}

Exemples d'usage pour « rushed » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI rushed down to support Mrs Gräßle in her efforts and I think we all are doing that here today.
Přispěchala jsem na podporu úsilí paní Gräßlové a o to nám všem podle mého dnes jde.
EnglishMrs Lefrançois quite rightly said that this migration should not be rushed, and she is right.
Paní Lefrançoisová zcela správně podotkla, že by se migrace neměla uspěchat, a má pravdu.
EnglishBut this should not be an excuse for rushed decisions that would shatter our neighbourhood policy.
To by ale nemělo být výmluvou pro zbrklá rozhodnutí, která by rozbila naši politiku sousedství.
EnglishAnd millions of citizens rushed in to participate, and to try and figure out how to help.
EnglishYou rushed the gun in saying that it had been rejected.
Unáhlila jste se, když jste prohlásila, že byl odmítnut.
EnglishYou have managed to show a great deal of patience and determination and you have not rushed things, far from it.
Podařilo se vám projevit značnou trpělivost a odhodlanost a nespěchali jste na věci, ani zdaleka ne.
EnglishI consider this far better than such a rushed debate.
To je podle mne mnohem lepší než vzrušená debata.
EnglishOf course, we must not repeat the mistakes made in connection with the rushed accession of Bulgaria and Romania.
Nesmíme samozřejmě opakovat chyby, k nimž došlo v souvislosti s uspěchaným přistoupením Bulharska a Rumunska.
EnglishNow everybody rushed to criticize the Task Force, even though most of them weren't in anyway familiar with the mammography studies.
Všichni si pospíšili kritizovat Preventivní službu, i když většina neměla ani potuchu o závěru studií.
EnglishI cannot therefore share Mr Rasmussen's idea that the cleverest pupils in the class are those who have rushed to spend most.
Proto nemohu souhlasit s myšlenkou pana Rasmussena, že nejchytřejším žákem ve třídě je ten, kdo utratí nejvíc.
EnglishHowever, I would like to say that the proposed text is unbalanced and I regret that the vote on this resolution has been rushed.
Rád bych však řekl, že navrhovaný text není vyvážený a lituji, že hlasování o tomto usnesení bylo uspěcháno.
EnglishOne night, when Susan was seven months pregnant, she started to experience contractions and was rushed to the emergency room.
Jednou v noci, když byla Zuzana v sedmém měsíci těhotenství, musela rychle na pohotovost se silnými kontrakcemi.
EnglishTwo weeks later and we have rushed to point the finger and created a credibility problem before we have even established the cause.
Uplynuly dva týdny a my honem ukazujeme prstem a zpochybňujeme důvěryhodnost, aniž bychom zjistili příčinu.
EnglishIn Moscow, where authorities refused to grant a permit of assembly, dozens were arrested as police rushed the crowd with batons.
V Moskvě, kde úřady odmítly shromáždění povolit, byly desítky osob zatčeny, když policie zaútočila na dav obušky.
EnglishI agree it has been rushed through and I think we all agree that there has been an insufficient impact assessment on a scientific basis.
Souhlasím s tím, že se tím prošlo uspěchaně, a myslím, že všichni souhlasíme s tím, že vyhodnocení dopadu na vědeckém základě nebylo dostatečné.
EnglishHowever, if the authorisation of new medicines is rushed through in order to deal with illusory pandemics, then we are faced with an enormous problem.
Pokud se však schválení nových léčiv urychluje, aby bylo možné vypořádat se se zdánlivou pandemií, pak čelíme obrovskému problému.
EnglishImmediately after I had spoken, the Greek Permanent Representation rushed to my office and promised me an immediate reply from the Minister in person.
Bezprostředně po mém vystoupení mne v mé kanceláři navštívil stálý zástupce Řecka a slíbil mi, že mi ministr okamžitě osobně odpoví.
EnglishWe have been rushed through the legislative process for a first-reading agreement in order to get this measure enacted before the European elections.
Spěchali jsme s legislativním procesem, abychom dosáhli souhlasu v prvním čtení a aby bylo možné toto opatření uzákonit před evropskými volbami.
EnglishHowever, we do not want the migration of SIS to SIS II to be rushed, since this would impact on the quality and security of the data and of the system as a whole.
Nechceme však migraci ze systému SIS na SIS II uspěchat, protože by to mělo vliv na kvalitu a bezpečnost údajů i na systém jako celek.