« slight » traduction en tchèque

EN

« slight » en tchèque

EN slight
volume_up
{adjectif}

slight (aussi: balmy, benign, clement, easy)
volume_up
mírný {adj. m.}
It is important feedback for us that the number of petitions submitted showed a slight increase.
Důležitou zpětnou vazbou pro nás je, že počet petic vykázal mírný nárůst.
Further emigration from this region, which, prior to the crisis, was experiencing a slight upturn, is to be feared.
Je třeba se obávat další emigrace z tohoto regionu, jenž před krizí zažíval mírný hospodářský vzestup.
A slight rewording could improve the text even more.
Mírná změna znění by vylepšila text.
slight (aussi: diminutive, elfin, fine, little)
volume_up
drobný {adj. m.}
slight (aussi: brittle, crisp, delicate, fragile)
volume_up
křehký {adj. m.}
At present our influence is slight: it is mainly Moscow, Beijing and Washington that are doing business there.
V současné době je náš vliv nepatrný: v daném regionu se uplatňují především Moskva, Peking a Washington.
Only then will we have the slightest cause for hope that things are changing for a people who have been suffering under a corrupt socialist dictatorship for decades.
Teprve potom budeme mít nepatrný důvod k naději, že se něco mění pro národ, který pod zkorumpovanou socialistickou diktaturou již desítky let trpí.
slight
volume_up
subtilní {adj. m.}
slight (aussi: lean, slender, slim, svelte)
volume_up
štíhlý {adj. m.}

Synonymes anglais de « slight »

slight

Exemples d'usage pour « slight » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI remember first feeling slight surprise. And then I was overwhelmed with shame.
Vzpomínám si, že jsem nejprve byla lehce překvapená a pak mě zalil stud.
EnglishAmendments 2 and 7 are related and I can agree to them with a slight change.
Změny číslo 2 a 7 spolu souvisejí a mohu s nimi souhlasit po malé opravě.
EnglishI consider the message that the European budget needs a slight increase to be very important.
Vzkaz, že evropský rozpočet potřebuje mírné navýšení, považuji za velmi důležitý.
EnglishI have a slight office supply addiction, but that's another talk.
Mám lehkou závislost na jedné kancelářské potřebě, ale to je na jiné povídání.
English. - Madam President, first of all I apologise for the slight delay.
předseda Komise. - Paní předsedající, nejdříve se omlouvám za malé zdržení.
EnglishIn the case of a slight impact, protection is also provided by a part fitted with a shock absorber.
V případě mírného nárazu zajišťuje ochranu rovněž část se zabudovaným pohlcovačem nárazu.
EnglishWe have a slight increase in the volume of dangerous goods being transported across all modes of transport.
Objem přepravy nebezpečných věcí přepravovaných všemi druhy dopravy pozvolna roste.
EnglishIndeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
Skutečně, každý rok dochází k určitému, byť mírnému zlepšení.
EnglishThis resulted from slight confusion about the oral amendment.
Způsobila to menší dezorientace, pokud jde o ústní pozměňovací návrh.
EnglishIs this not a time for a slight shift in our sensibilities and our thinking?
Není čas pro mírnou korekci našeho vnímání a myšlení?
EnglishThe chances of the EU and the international community changing the basic reality in Somalia are slight.
Šance, že EU a mezinárodní společenství změní základní situaci v Somálsku, jsou nepatrné.
EnglishThe precautionary principle would dictate that it is better to suffer some slight inconvenience than a disaster.
Zásada prevence hovoří, že je lepší podstoupit malou nepříjemnost než katastrofu.
EnglishI do not believe it is enough for Europe to make only slight changes.
Nevěřím, že stačí, aby Evropa udělala jen menší změny.
EnglishThe Commission has slight difficulties in accepting just two proposals.
Komise má menší potíže s přijetím pouze dvou návrhů.
EnglishWe have successfully fought to include a reduction in the penalties for slight deviations from the set targets.
Úspěšně jsme dokázali začlenit snížení sankcí za nepatrné odchylky od stanovených cílů.
EnglishThey only offer a relatively slight improvement on the current situation.
EnglishWe apologise for the slight delay caused by the traffic.
Omlouváme se za mírné zpoždění způsobené dopravními problémy.
EnglishI would like to remind you that the Committee on Budgetary Control supported the rapporteur with a slight majority.
Rád bych vám připomněl, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu podpořil zpravodaje těsnou většinou.
EnglishSo, overall in 2008, only a slight overall increase was realised and markets have absorbed that reasonably well.
Takže v roce 2008 celkově došlo jen k mírnému celkovému nárůstu a trhy to vstřebaly přiměřeně dobře.
EnglishNow we saw this kind of graphic earlier on, that we really live on a hard marble that has just a slight bit of wetness to it.
Skutečně žijeme na tvrdé kuličce, která má na sobě jen trochu vlhkosti.