« small » traduction en tchèque

EN

« small » en tchèque

EN small
volume_up
{adjectif}

small (aussi: dainty, little, petty, short)
volume_up
malý {adj. m.}
Preliminary election results show a very small gap between the two contestants.
Předběžné výsledky voleb ukazují velmi malý rozdíl mezi oběma kandidáty.
Now, the Small Hadron Collider is in a cupboard, overlooked and neglected.
Dnes je malý hadronový urychlovač v komoře, přehlížený a zapomenutý.
That is just a small example of the opportunities offered by new technology.
To je jen malý příklad z velkého počtu možností, které nabízejí nové technologie.
small (aussi: diminutive, elfin, fine, little)
volume_up
drobný {adj. m.}
. - Pane předsedající, můj otec je drobný podnikatel.
They outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
Staví mimo zákon drobný tisk v jakémkoli dokumentu s cílem zastřít skutečnou cenu služby.
Small-scale fisheries and coastal regions are a priority.
Drobný rybolov a pobřežní oblasti jsou prioritou.
small (aussi: diminutive, dwarfish, little, puny)
volume_up
maličký {adj. m.}
(Honk) (Applause) And when you get a very small one -- (Honk) This is what the kids teach you.
(Troubení) (Potlesk) A když dostanete tady ten maličký -- (Troubení) Tohle vás naučí děti.
Je tu jen jeden nepatrný problém: tato politika NEPATŘÍ nám.
I think it could be more accurately described as a little step in the right direction: one small step in the right direction.
Domnívám se, že ji leze přesněji popsat jako malý krok správným směrem - jeden nepatrný krok správným směrem.
There is always some small possibility for human error.
Vždycky existuje alespoň nepatrná možnost člověkem zaviněné chyby.
small (aussi: not large)
volume_up
nevelký {adj. m.}
(DE) Madam President, firstly, I would like to welcome the small number of men who have joined the small number of women in this plenary.
(DE) Paní předsedající, nejprve bych přivítala nevelký počet mužů, kteří se připojili k nevelkému počtu žen v tomto plénu.
It is a small but decisive common denominator which will ensure the highest possible levels of safety for countries with and without nuclear power.
Jde o nevelký, ale rozhodující společný jmenovatel, který zajistí co největší úroveň bezpečnosti pro země s jadernou energií i bez ní.
The creation of a fund to support energy efficiency and renewable initiatives is especially important, even with a small initial endowment of EUR 146 million.
Vytvoření fondu na podporu energetické účinnosti a iniciativ v oblasti obnovitelných zdrojů má zvláštní význam, a to i přes nevelký počáteční vklad ve výši 146 milionů EUR.
small (aussi: insignificant, irrelevant)

Exemples d'usage pour « small » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
Proto potřebujeme, aby se v členských státech prováděl Akt o drobném podnikání.
EnglishI am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms.
Je mi líto, ale Česká republika není malá země, dokonce ani v evropském měřítku.
EnglishYou can say the small cookie has Godiva chocolate bits in it, but it doesn't work.
Můžete říci, že malá sušenka má v sobě lahodné kousky čokolády, ale to nepomůže.
EnglishFor us in a country with a small internal market, this is particularly important.
V zemi, jako je ta naše, s malým vnitřním trhem, je to pro nás obzvlášť důležité.
EnglishIt is specifically designed to help small businesses address issues of defence.
Toto oddělení je speciálně navrženo pro pomoc malým podnikům v otázkách obrany.
EnglishThese measures should pay particular attention to small-scale and coastal fishing.
Tato opatření by měla věnovat zvláštní pozornost drobnému a pobřežnímu rybolovu.
EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Předběžné financování je pro mnoho malých a středních podniků příliš složité.
EnglishCompared to CDs and DVDs, floppy disks can store only a small amount of data.
V porovnání s disky CD a DVD je možné na diskety uložit pouze malé množství dat.
EnglishIcons are small pictures that represent files, folders, programs, and other items.
Ikony jsou malé obrázky představující soubory, složky programy a další položky.
EnglishThus, business will be lost and unemployment caused in the small business sector.
Ztráceli by tak práci a v oblasti malého podnikání by vznikala nezaměstnanost.
EnglishWhere we are, small and medium-sized enterprises account for several million jobs.
V této oblasti je několik milionů pracovních míst v malých a středních podnicích.
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Máme pojištění vkladů pro malé spořitele a dokonce i pro celkem velké spořitele.
EnglishI have deep respect for small enterprises which, against all odds, try to survive.
Hluboce obdivuji malé podniky, které se oproti všem problémům snaží o přežití.
EnglishWe cannot place restrictions on small business that apply to Europe as a whole.
Na malé podniky nemůžeme uplatňovat omezení, která by byla platná pro celou Evropu.
EnglishThere are 23 million small and medium-sized enterprises in the EU at present.
V Evropské unii je v současnosti přibližně 23 milionů malých a středních podniků.
EnglishHe wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
Chce založit malou online společnost, která by nabízela služby rámování fotografií.
EnglishIn my own country, Ireland, a small country, 37 000 live with epilepsy every day.
V mé vlastní zemi, Irsku, což je malá země, s epilepsií každý den žije 37 000 lidí.
EnglishSmall businesses are affected disproportionately by people defaulting on payments.
Malé podniky jsou neúměrně zasaženy tím, že některé osoby zanedbávají platby.
EnglishThey will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.
Nebudou svobodné a rovné, ale musíme se spokojit s postupem po malých krůčcích.
EnglishA major problem in this is that small farmers do not have access to micro-credits.
Velkým problémem je zde fakt, že malí zemědělci nemají přístup k mikroúvěrům.