« supplements » traduction en tchèque

EN

« supplements » en tchèque

volume_up
supplement {substantif}

EN supplements
volume_up
{pluriel}

supplements (aussi: accessories, accessory, counterparts, fittings)
Marketing of some pharmaceutical products made from seals, such as dietary supplements, will not be allowed.
Prodej některých farmaceutických výrobků vyrobených z tuleňů, jako jsou potravinové doplňky, nebude povolen.
I love taking supplements and being fit, but I can never understand what's going on in terms of evidence.
Rád beru doplňky stravy a chci být fit, ale pořád mám zmatek ohledně důkazů, že to funguje.
So supplements above this line are worth investigating, but only for the conditions listed below, and then the supplements below the line are perhaps not worth investigating.
Takže doplňky nad linkou stojí za povšimnutí za podmínek uvedených níže.
supplements (aussi: clauses, appendices, addenda, appendixes)
volume_up
dodatky {m pl.}
supplements (aussi: attachments, appendixes)

Synonymes anglais de « supplement »

supplement

Exemples d'usage pour « supplements » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishsubsequent version of the software (including any updates or supplements),
následné verze softwaru (včetně veškerých aktualizací nebo dodatků),
EnglishThe Convention reinforces the Charter and the Charter supplements the Convention.
Úmluva posiluje význam Listiny a Listina doplňuje Úmluvu.
EnglishThe report strengthens and supplements the provisions of the Commission's proposal, improving it by:
Zpráva posiluje a doplňuje ustanovení návrhu Komise a zlepšuje jej, protože
EnglishI cannot agree with removal of the subsidies and energy supplements that we have only just been awarded.
Nemohu souhlasit se zrušením dotací a příplatků na energie, které jsme nyní získali.
EnglishThis is a visualization of all the evidence for nutritional supplements.
Tohle je vizualizace všech důkazů o nutričních doplňcích.
EnglishOn the other hand, a further proposal, which supplements this scheme, on the liability of the flag State.
Na druhé straně návrh, který doplňuje toto schéma, odpovědnost státu, která je vyjádřena jeho vlajkou.
EnglishI am convinced that the Commission's proposal will help achieve these two goals, for it supplements the internal market.
Jsem přesvědčen, že návrh Komise pomůže dosáhnout těchto dvou cílů, neboť je doplňkem vnitřního trhu.
EnglishIn other words, do we just give the aid and the supplements - let us put it that way - to the NGOs annually?
Jinými slovy, poskytujeme zkrátka - řekněme to takto - každoročně pomoc a podporu v případě nevládních organizací?
EnglishThis resolution by the European Parliament approves and supplements the commitments of the Commission, which is why I supported it.
Toto usnesení Evropského parlamentu tyto závazky Komize potvrzuje a doplňuje, a proto jsem ho podpořila.
EnglishEvidence abounds to suggest that artificial flavourings and supplements are detrimental to the health of children on many counts.
Vědecké důkazy se hemží tvrzeními o tom, že umělé látky určené k aromatizaci potravin a suplementa škodí z mnoha hledisek zdraví dětí.
EnglishThe CEB supplements the services offered by domestic banks with the funding of export operations requiring long-term sources of finance.
ČEB doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování.
EnglishThis visa waiver agreement does not replace the other bilateral agreements signed with different Member States, but supplements them.
Tato dohoda o zrušení vízové povinnosti nenahrazuje, nýbrž doplňuje ostatní dvoustranné dohody podepsané s různými členskými státy.
EnglishThus I welcome this report, which supplements the Commission report adopted on 10 December 2008 on the application of Directive 2004/38/EC.
Proto tuto zprávu, která doplňuje zprávu Komise, jež byla přijata dne 10. prosince 2008, o uplatňování směrnice 2004/38/ES, vítám.
EnglishThis will ensure the implementation of Community legislation in this area and the implementation of the directive that supplements this legislation.
To zajistí uplatňování právních předpisů Společenství v této oblasti a uplatňování směrnice, jež tyto právní předpisy doplňuje.
EnglishThe agreement does not replace but supplements the existing bilateral agreements, which cover travel for purposes other than tourism or business.
Dohoda nenahrazuje, nýbrž doplňuje stávající dvoustranné dohody, které se týkají cest za jiným účelem, než je turistika a podnikání.
EnglishMr President, the Food Supplements Directive was adopted in 2002 but, almost nine years later, it has still not been fully implemented.
Pane předsedající, směrnice o doplňcích stravy byla přijata v roce 2002, ovšem ani dnes, o téměř devět let později, dosud nebyla plně provedena.
EnglishArticle 290 of the Treaty of Lisbon allows Parliament to raise objections to or revoke the Commission's amendments and supplements to legislative acts.
Článek 290 Lisabonské smlouvy umožňuje Parlamentu vznášet námitky nebo rušit změny a doplnění legislativních aktů provedené Komisí.
EnglishThe proposed amendments and supplements relating to reproductive health which the EP has voted for deny the right to life and violate the principle of subsidiarity.
Pozměňovací a doplňovací návrhy týkající se reprodukčního zdraví, které EP ve svém hlasování schválil, popírají právo na život a porušují zásadu subsidiarity.
EnglishThe Commission has yet to produce a proposal to harmonise the maximum amounts of vitamins and minerals that can be included in food supplements as required by the directive.
Komise stále nevytvořila návrh, jak harmonizovat maximální množství vitaminů a minerálů, které může být v doplňcích stravy obsaženo, jak směrnice požaduje.