« to undergo » traduction en tchèque

EN

« to undergo » en tchèque

EN to undergo
volume_up
[underwent|undergone] {verbe}

to undergo (aussi: to cede)
And many of those patients refused to undergo surgery to have people cut into their brain.
Mnoho podobných pacientů odmítlo podstoupit operaci, aby jim někdo řezal do mozku.
We must also ensure that all young people have the right to undergo training.
Dále musíme zajistit, aby všichni mladí lidé měli právo podstoupit odbornou přípravu.
However, we have one more test to undergo, and I am sure that we will come through it successfully.
Musíme však podstoupit ještě jeden test a jsem si jist, že jím projdeme úspěšně.
to undergo

Exemples d'usage pour « to undergo » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEven football referees have to undergo a monitoring or an approval process.
Dokonce i fotbaloví rozhodčí musí projít prověrkou nebo schvalovacím procesem.
EnglishThe telecommunications satellite sector should undergo more effective standardisation.
Odvětví telekomunikačních družic by mělo projít efektivnější standardizací.
EnglishTunisia, Egypt and perhaps a few other countries are about to undergo a difficult change.
Tunisko, Egypt a možná několik dalších zemí budou procházet obtížnými změnami.
EnglishAll imported meat must undergo mandatory veterinary checks at EU borders.
Veškeré dovezené maso musí projít povinnými veterinárními kontrolami na hranicích EU.
EnglishIn Yemen, for example, 37% of under-age girls undergo forced marriages.
Například v Jemenu je 37 % dívek nuceno uzavírat sňatek ještě před dosažením plnoletosti.
EnglishIn the midst of all these developments, the budget will undergo fundamental changes.
Uprostřed celého tohoto vývoje projde rozpočet zásadními změnami.
EnglishSo she elected to undergo a focused ultrasound procedure in 2008.
Tak se rozhodla, že podstoupí proceduru zaostřeného ultrazvuku v roce 2008.
EnglishHence, there is indeed a need for the existing legislation to undergo a stress test.
Je tedy třeba podrobit stávající právní úpravu zátěžovému testu.
EnglishGiove-B is already in Baikonur, where it will undergo final testing before launch day.
Satelit Giove-B je již připraven v Bajkonuru, kde před dnem vypuštění projde závěrečnými testy.
EnglishThat means that it will have to undergo an evolution, not a revolution.
To znamená, že tato politika bude muset projít evolucí, ne revolucí.
EnglishThis requires that they undergo a transition phase, which calls for massive assistance from our end.
To vyžaduje, aby prošly přechodnou etapou, což vyžaduje masivní pomoc z naší strany.
EnglishIn 2011, as ICCAT have proposed, this will undergo a reduction of at least 50% to under 6 750 tonnes.
V roce 2011, jak navrhuje ICCAT, dojde ke snížení alespoň o 50%, tedy pod 6 750 tun.
EnglishIn reality, it is the world's agriculture which must undergo root-and-branch structural reform.
Hlubokou strukturální reformou totiž musí projít světové zemědělství.
EnglishThe acceding states must undergo a thorough transformation in order to meet the requirements of EU membership.
Přistupující státy musejí projít důkladnými změnami, aby splnily požadavky členství v EU.
EnglishSenior citizens have special needs and society must undergo a change in order to satisfy such needs.
Starší občané mají specifické potřeby a společnost musí pro uspokojení těchto potřeb projít určitými změnami.
EnglishThis classification also determines whether it will undergo near-surface or deep geological disposal.
Tato klasifikace zároveň určuje, zda bude uložen do podpovrchového nebo do hlubinného geologického úložiště.
EnglishLatvia was perhaps the first to undergo all this hardship, which was caused by the activities of the banks.
Lotyšsko bylo možná první zemí, která podstoupila všechny tyto útrapy, jež byly způsobeny činností bank.
EnglishThese must also undergo significant change with regard to the restoration of old buildings and sustainable transport policy.
I ty musí projít výraznou změnou, co se týče obnovy starých budov a politiky udržitelné dopravy.
English(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is normal for people in Europe to undergo compulsory schooling.
(DE) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, v Evropě je normální povinná školní docházka.
EnglishThese products must undergo more effective supervision so that trade in them does not have adverse effects on the market.
Tyto produkty musejí být pod účinnějším dohledem, aby obchodování s nimi nemělo nepříznivé dopady na trh.