« vibrant » traduction en tchèque

EN

« vibrant » en tchèque

EN vibrant
volume_up
{adjectif}

vibrant
volume_up
chvějivý {adj. m.}
vibrant
Spain is a key member of the European Union, with its proud heritage and vibrant modern democracy.
Španělsko je se svým hrdým dědictvím a pulsující moderní demokracií klíčovým členem Evropské unie.
vibrant (aussi: full, plangent)
volume_up
sytý {adj. m.}
vibrant (aussi: vibrated)
vibrant (aussi: orotund, resonant, resounding, sonorous)
volume_up
zvučný {adj. m.}
vibrant (aussi: bright, brilliant, effulgent, glary)
volume_up
zářivý {adj. m.}

Synonymes anglais de « vibrant »

vibrant
English

Exemples d'usage pour « vibrant » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt creates a vibrant, energetic community where people admire and respect each other.
Vytváří živou, energetickou komunitu, kde lidé obdivují a respektují jeden druhého.
EnglishI lived in a very vibrant, diverse neighborhood where I wrote several of my novels.
Žila jsem v hodně živé, různorodé čtvrti, kde jsem napsala několik románů.
EnglishYou cannot have proper democracy without having a free, strong and vibrant opposition.
Nemůžete mít skutečnou demokracii, aniž byste měli silnou a životaschopnou opozici.
EnglishA vibrant cultural climate makes living in the EU attractive for businesses and people alike.
Živé kulturní klima dělá život v EU přitažlivým jak pro obchod, tak pro lidi.
EnglishSocial movements in Africa are vibrant and calling for what Mr Öger was referring to just now.
Společenská hnutí v Africe jsou na vzestupu a volají po tom, co právě uvedl pan Öger.
EnglishHelp us make it strong, vibrant and enjoyable by all members.
Pomozte nám vytvořit komunitu silnou, skvělou a příjemnou pro všechny členy.
EnglishI think it would deal a crippling blow to their vibrant activities.
To by, myslím, živoucí aktivity těchto skupin zcela ochromilo.
EnglishThey have home-brewed infrastructure and vibrant urban life.
Mají doma vyrobenou infrastrukturu a městský život plný energie.
EnglishUkraine has consistently held good elections, and has a vibrant civil society and free media.
Ukrajina důsledně pořádá řádné volby a má energickou občanskou společnost a svobodné sdělovací prostředky.
EnglishHolland is known for its beautiful countryside, rich history, vibrant cities and art and architecture.
Holandsko je známé svou krásnou krajinou, bohatou historií, živými městy i uměním a architekturou.
EnglishIran is a very vibrant society, full of talented people.
Írán je velmi energickou společností, plnou talentovaných lidí.
EnglishThe CAP must help us build competitive, sustainable farms and a vibrant rural economy.
SZP se musí podílet na vytvoření konkurenceschopných, udržitelných zemědělských podniků a živého venkovského hospodářství.
EnglishConfidence is the vital base on which a vibrant financial system and a vibrant global economy rests.
Důvěra je životně důležitým základem, o nějž se životaschopný finanční systém a životaschopná globální ekonomika opírá.
EnglishIn order for us to have a vibrant democratic debate in Europe, we need independent media in all Member States.
Chceme-li se v Evropě těšit živé demokratické diskusi, potřebujeme ve všech členských státech nezávislá média.
EnglishThe Obama/Biden administration has no doubt about the need for, and strongly supports, a vibrant European Union.
Obamova a Bidenova administrativa nepochybuje o své potřebě a zároveň silné podpoře prospívající Evropské unie.
EnglishThey are vibrant and forming themselves into networks, and they had a very high profile at the Nairobi Social Forum.
Jsou na vzestupe a vytvářejí sítě a v rámci Světového sociálního fóra v Nairobi měly velmi vysoké postavení.
EnglishShe then transformed the building into a vibrant cultural and social centre for the Polish minority.
Ty potom použila na obnovu zničené budovy v centru města, kterou proměnila v čilé kulturní a společenské centrum pro polskou menšinu.
EnglishIn taking a lead in developing a vibrant, dynamic European economy, President Barroso will have our support.
Bude-li pan předseda Barroso udávat tón při rozvíjení pulsujícího, dynamického evropského hospodářství, bude mít naši podporu.
EnglishIt is therefore particularly important for them to be enterprising and ready to create a vibrant and competitive EU economy.
Je proto zejména důležité, aby byli podnikaví a připravení vytvářet živoucí a konkurenceschopné hospodářství EU.
EnglishIran has a very vibrant civil society, in spite of all the repressive measures against groups such as the trade unions.
Írán má velice živou občanskou společnost, navzdory všem represivním opatřením proti takovým skupinám, jako jsou odbory.