« voiced » traduction en tchèque

EN

« voiced » en tchèque

EN

voiced {adjectif}

volume_up

Synonymes anglais de « voiced »

voiced
English

Exemples d'usage pour « voiced » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe also share the concern voiced this morning on questions about data protection.
Sdílíme také obavy, které byly vyjádřeny dnes dopoledne v otázce ochrany údajů.
EnglishNow, fears of recession are being voiced ever louder in the United States.
V současnosti se ve Spojených státech stále hlasitěji hovoří o strachu z recese.
EnglishAt Council many Member States have also voiced concerns about the proposal.
V Radě nechalo rovněž mnoho členských států zaznít své znepokojení nad návrhem.
EnglishI cannot remember who voiced this opinion but I believe you noticed it, too.
Nevím již, který z poslanců jej pronesl, ale myslím si, že jste ho také zaznamenali.
EnglishWe shall keep that point in mind as a concern voiced by several Members.
Měli bychom mít tyto připomínky na zřeteli, neboť je vyjádřilo více poslanců.
EnglishI am rather amazed by the opposition voiced, which seems to me to be full of preconceptions.
Vyjádření nesouhlasu mne spíše pobavilo, protože se mi zdá zcela plné předsudků.
EnglishSome Members have voiced the idea of establishing 'illegal immigrant quotas'.
Někteří poslanci vyslovili myšlenku, že by měly být stanoveny "kvóty pro ilegální přistěhovalce".
EnglishGermany's neighbour, Switzerland, has voiced concerns that it is being placed under pressure.
Soused Německa, Švýcarsko, vyjádřil určité znepokojení nad tím, že je na něj vyvíjen nátlak.
EnglishI share the concerns of those who have voiced their misgivings about animal testing.
Také já cítím stejné znepokojení jako ti, co vyjádřili své obavy v souvislosti s tetováním na zvířatech.
EnglishThis will no doubt answer the concerns voiced by Mrs McGuinness.
To bezpochyby zodpoví obavy, o nichž hovořila paní McGuinnessová.
EnglishA lot of concern, however, has been voiced at the pressure on Malta and Lampedusa, and quite rightly.
Hodně obav však bylo vyřčeno v souvislosti s tlakem na Maltu a Lampedusu, a to zcela oprávněně.
EnglishThe council recently voiced its support for Taiwan's meaningful participation in international organisations.
Rada nedávno vyslovila podporu smysluplné účasti Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích.
EnglishFears were also voiced regarding corruption, since opportunity - or a great deal of money - makes the thief.
Rovněž zazněly obavy z korupce, protože příležitost - nebo velká suma peněz - dělá zloděje.
EnglishMr President, I would first of all like to thank those MEPs who have voiced their initial reactions.
Pane předsedající, nejdříve bych rád poděkoval všem poslancům EP, kteří vyjádřili své prvotní reakce.
EnglishThere has been extended discussion of the criticism that has been voiced.
EnglishAfter all the criticisms that have been voiced, I believe that we also have the right to hear that truth.
Po veškeré kritice, již jsme si vyslechli, jsem přesvědčen, že máme právo poslechnout si pravdu.
EnglishMany manufacturers have voiced their concerns in this regard.
Mnozí výrobci vyjádřili v této souvislosti své obavy.
EnglishThere are clearly certain points connected with some amendments on which I have voiced a contrary opinion.
S některými pozměňovacími návrhy jsou jistě spojeny určité aspekty, k nimž jsem vyjádřil opačný názor.
EnglishIn recent weeks and months, we have voiced many concerns, including in our debate this morning.
V uplynulých týdnech a měsících jsme vyjádřili řadu znepokojení, která jsme zahrnuli do naší debaty dnes dopoledne.
EnglishThe Slovenian Presidency voiced its protest yesterday, in fact, at the UN Human Rights Council in Geneva.
Slovinské předsednictví vyjádřilo svůj protest včera, přesně na zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě.