« to withstand » traduction en tchèque

EN

« to withstand » en tchèque

EN to withstand
volume_up
[withstood|withstood] {verbe}

Even so, we know that some of them cannot and will not be able to withstand the competition.
I přesto víme, že některé z nich nedokáží odolat konkurenci.
We must prove that Europe has the strength and the focus to withstand global pressures and to face up to global challenges.
Musíme dokázat, že Evropa má sílu a odhodlání odolat globálním tlakům a čelit globálním výzvám.
Land and sea enterprises must be strengthened so that we can at least withstand the massive influx of illegal immigrants.
Je potřeba posílit suchozemské i námořní organizace, abychom dokázali přinejmenším odolat obrovskému přílivu nelegálních přistěhovalců.
how well-prepared is the European economy to withstand the likely repercussions of the crisis that has begun?
do jaké míry je evropské hospodářství připraveno snášet pravděpodobné následky započaté krize?
to withstand
We have to invest in persistence, in the ability of social systems and ecological systems to withstand shocks and still remain in that desired cup.
Musíme investovat do vytrvalosti, do schopnosti sociálních a ekologických systémů ustát šoky a zůstat v požadovaném pohárku.

Exemples d'usage pour « to withstand » en tchèque

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
Evropská unie musí být proto připravena tento přistěhovalecký proud zvládnout.
EnglishNuclear plants must be ready to withstand extreme natural disasters.
Jaderné elektrárny musí být připraveny odolávat extrémním katastrofálním přírodním dějům.
EnglishSome economies were better prepared to withstand the blows of the crisis.
Některé ekonomiky byly lépe připraveny vzdorovat náporům krize.
EnglishI couldn't build this the way I knew because hand-tied knots weren't going to withstand a hurricane.
Nemohla jsem síť vyrobit známým způsobem, protože ručně vázané uzly by nedokázaly přežít hurikán.
EnglishThe Hungarian Presidency will withstand every effort to the contrary.
Maďarské předsednictví odolá jakékoli snaze o opak.
EnglishIt would just be good if, from time to time, the Court of Auditors could withstand the temptation to populism.
Bylo by pouze dobré, kdyby si čas od času Účetní dvůr odolal pokušení uchylovat se k populismu.
EnglishModern reactors are being designed now to withstand risks that were unimaginable 20 or 50 years ago.
Moderní reaktory jsou nyní konstruovány tak, aby odolaly rizikům, jež byla před 20 nebo 50 lety nepředstavitelná.
EnglishBanks must be able to withstand the type of crisis that we have just had and capital is crucial to that.
Banky musí být schopny přestát takový druh krize, jakou jsme právě prošli, a rozhodujícím momentem je kapitál.
EnglishThe third aim is the integration of financial markets in order to withstand competition from the emerging markets.
Třetím cílem je integrace finančních trhů, aby v soutěži odolaly soutěži s nově se rozvíjejícími trhy.
EnglishThe European wine industry needs powerful, successful operators in order to withstand international competition.
Evropský vinařský průmysl potřebuje silné a úspěšné odborníky, kteří budou schopní čelit mezinárodní konkurenci.
EnglishThe region will not be able to withstand another war.
EnglishThe new CAP will have to adapt to a changing European and global context and withstand many challenges.
Nová společná zemědělská politika se bude muset přizpůsobit proměnlivým evropským a celosvětovým souvislostem a vyrovnat se s mnoha výzvami.
EnglishI urge the Commission and the Council to withstand Russian attempts to secure unilateral advantages in the European energy markets.
Vyzývám Komisi a Radu, aby odolala projevům Ruska zabezpečit si jednostranné výhody na evropských trzích s energiemi.
EnglishEurope's media companies, including the written press, must be strong enough to withstand competition at global, international level.
Evropské mediální společnosti, včetně tisku, musí být dostatečně silné na to, aby odolaly konkurenci na globální, mezinárodní úrovni.
EnglishThese vehicles can withstand almost any accident but, unfortunately, most of the vehicles on our roads are medium or low priced.
Tyto automobily odolají téměř jakékoli nehodě, bohužel, však většina automobilů na našich silnicích jsou středně drahé, nebo levné automobily.
EnglishAxis outdoor video solutions are designed to withstand harsh weather conditions and to provide reliable surveillance at all times.
Venkovní video řešení společnosti Axis jsou navržena ke zvládání náročných podmínek počasí a poskytují spolehlivé sledování za všech okolností.
EnglishThe textile industry has to withstand unequal competition conditions and apply higher manufacturing, work, hygiene and ecological standards.
Textilní průmysl musí odolávat nerovným konkurenčním podmínkám a uplatňovat vyšší výrobní, pracovní, hygienické a ekologické standardy.
EnglishIn this respect, one of the main elements that the Commission intends to introduce in the review is EU protection to withstand the US subpoenas.
V tomto ohledu je jedním z hlavních prvků, které chce Komise zavést v rámci revize, odolnost ochrany EU proti soudním příkazům USA.
EnglishThis confirms that the argument for retaining this munition in our arsenals, namely, the argument that it is a defence tool, does not withstand criticism.
To dokládá, že argument pro zachování této munice v naší výzbroji, konkrétně argument, že se jedná o nástroj obrany, nemůže obstát.
EnglishIndeed, it has a natural ability to withstand globalisation and, consequently, to sustain employment and ensure its fair distribution throughout Europe.
Má vskutku přirozenou schopnost odolávat globalizaci a tím i udržet zaměstnanost a zajistit, že bude v rámci Evropy rozložena stejně.