« nævne » traduction en anglais

DA

« nævne » en anglais

DA

nævne {verbe transitif}

volume_up
Jeg vil kort nævne de vigtigste overvejelser, der har ført til vores standpunkt.
I should like to outline the main considerations that led us to this conclusion.
Det omfatter en række initiativer, som jeg kort vil nævne.
This includes a number of initiatives that I should like to outline in brief.
I shall outline those proposals very briefly.
Det er dog vigtigt at nævne, at EuropaParlamentet ikke forholder sig tavst.
It is certainly important to mention that the European Parliament is not silent.
Det er tilsyneladende nyttesløst at nævne for Parlamentet, at Batasuna er gjort fredløs.
Apparently, it makes no sense in this House to mention the outlawing of Batasuna.
Det vil derfor ikke være rimeligt at nævne det separat i forordningen.
It would not therefore be appropriate to mention it separately in the regulation.
På topmødet vil vi imidlertid også nævne vores prioriteter for fremtiden.
However, we will also state our future priorities at the Summit.
Jeg vil gerne her nævne nogle af de vigtigste principper:
I should like here to state some of the most important principles.
Kommissionen kan imidlertid ikke engang nævne det nøjagtige beløb, som kommer disse virksomheder til gode.
Yet the Commission cannot even state the exact amount which is given to these companies.
Vi afviser resolut at nævne en forhandlingsdato nu i København!
We firmly reject the idea that Copenhagen should name a date for negotiations!
Jeg fik kraftig opbakning til tanken, og jeg kunne nævne nogle af virksomhederne.
I got great support for the idea and I could name some of the companies.
Der findes imidlertid ganske mange flaskehalse, hvoraf jeg specifikt vil nævne to.
But there are quite a few impasses, and I will name two of them.

Exemples d'usage pour « nævne » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishHr. formand, jeg er nødt til at nævne min personlige interesse i dette direktiv.
Mr President, I must declare that I have a personal interest in this directive.
DanishHr. formand, jeg vil nævne en række grundlæggende krav i forbindelse med GMO.
Mr President, I can think of a number of basic requirements in relation to GMOs.
DanishEndelig vil jeg nævne udvidelsen, som er en anden af EU ' s ubestridelige succeser.
Let me now recall our enlargement, another unquestionable success for the Union.
DanishBlandt de andre punkter kan jeg nævne anerkendelsen af Kroatien som kandidatland.
Among the other items, I recall the recognition of Croatia as a candidate country.
DanishJeg vil gerne nævne en sidste ting, der omhandler et alvorligt forvaltningsproblem.
There is one last point I should like to raise on a major problem of governance.
DanishDet ville jeg bare lige nævne, og jeg har respekteret Deres ønske, hr. formand.
This was all that I wished to say, Mr President, and I have abided by your request.
DanishSom eksempel vil jeg kun nævne den forestående harmonisering af civilretten.
Let me just give you as an instance the forthcoming harmonisation of civil law.
DanishJeg vil også nævne betydningen af integreringen i et multimodalt transportnet.
I should also like to stress the importance of integrated and multimodal transport.
DanishJeg har ikke tid til at nævne dem alle, men de omfatter bl.a. offentlige kontrakter.
I do not have time to list all those issues, but they include public procurement.
DanishJeg vil slutte med at nævne nødvendigheden af at være bevidst om problemerne.
I would like to end by talking about the need to become aware of the problems.
DanishMan kunne nævne præsidentvalget i 1995 og de konstitutionelle ændringer i 1996.
For example the 1995 presidential elections and the 1996 change to the constitution.
DanishJeg ville blot nævne det, så man ikke kommer til at glæde sig for meget til jul.
I only say this in order to keep pre-Christmas high spirits within reasonable limits.
DanishJeg vil gerne nævne en ting, som Parlamentet forhåbentlig vil tage til sig i god tro.
I should like to make one point which I hope Parliament will take in good faith.
DanishJeg vil her nævne London, som jeg repræsenterer, som Europas multiraciale hovedstad.
I would cite London, which I represent, as the multi-racial capital of Europe.
DanishTil slut vil jeg gerne nævne to punkter vedrørende fællesskabsinstitutioner.
To close, I should like to refer to two issues relating to Community institutions.
DanishSom eksempel kan jeg nævne betænkningen af Cashman, der senere kommer til drøftelse.
I can quote, as an example, Mr Cashman's report, which we shall be debating later.
DanishDer er tre ting, der er værd at nævne, når vi ser på tallene på det budget.
Three things are worth mentioning when we look at the figures within that budget.
DanishHr. formand, jeg må nævne noget meget alvorligt, som foregår i disse timer i Italien.
Mr President, I must report a very serious matter currently occurring in Italy.
DanishFor at illustrere disse modstridende politikker vil jeg nævne nogle eksempler.
I would like to give you a few examples to illustrate these contradictions.
DanishLad mig blot nævne to emner: kontrol med subsidiaritetsprincippet og komitologi.
I shall only discuss two aspects, namely the monitoring of subsidiarity and comitology.