« påfaldende » traduction en anglais

DA

« påfaldende » en anglais

DA påfaldende
volume_up
{adjectif}

påfaldende (aussi: eklatant)
Det er påfaldende, hvor lidt opmærksomhed medierne har skænket disse uroligheder.
It is striking how little interest the media show in these disturbances.
I den forløbne tid er påfaldende forskelle kommet frem i lyset mellem EU og USA.
Recently, striking discrepancies between the European Union and the US have come to light.
Det er påfaldende, hvor forskellige kontrollerne med trafikforseelser i Europa er.
The extent to which traffic offences in Europe are monitored in different ways is striking.

Exemples d'usage pour « påfaldende » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishDet er ret påfaldende, at NATO ikke bliver nævnt én eneste gang i en betænkning om FUSP.
It is rather remarkable that the report on the CSFP does not mention NATO at all.
DanishEuropa-Parlamentet sætter den demokratiske tærskel påfaldende højt, alt for højt.
The European Parliament has made the democratic threshold remarkably high, too high in fact.
DanishDen ensidighed, som ofte præger diskussionen, er imidlertid påfaldende.
It is, however, surprising how often the discussion is typified by unilateral thinking.
DanishDet er endvidere påfaldende, at kun 70 % af fangstkapaciteten blev udnyttet mellem 1998 og 2001.
Interestingly, only 70 % of the catch capacity was used between 1998 and 2001.
DanishDet er endvidere påfaldende, at det både drejer sig om nationale, regionale og lokale systemer.
What is also remarkable is that it covers both national, regional and local systems.
DanishAt Unionen desuden støtter tobaksdyrkning, er særligt påfaldende.
The fact that the EU also subsidises tobacco cultivation is particularly worth noting.
DanishDen manglende deltagelse af verdens største økonomiske blok er påfaldende.
The absence of the world's largest economic block is conspicuous.
DanishDet var ret påfaldende, at jeg netop var fraværende den fredag.
It was quite a poignant fact that I was away on that particular Friday.
DanishPåfaldende nok drejer den nuværende valgkamp i denne medlemsstat sig om skattenedsættelser!
Remarkably, the present election campaign in this Member State is being fought on tax reduction!
DanishDet er påfaldende, idet der ikke bor særligt mange udlændinge i det østlige Tyskland.
A remarkable state of affairs, given the sobering fact that hardly any foreigners live in East Germany.
DanishDer synes at være påfaldende enighed i Parlamentet i dag, men jeg vil gerne påpege et par ting.
There seems to be remarkable consensus in the House today but I would like to make a few points.
DanishDet er her navnlig påfaldende, at statistikken ser dårligere ud, jo mindre virksomheden er.
What particularly stands out here is that the smaller the size of the company, the worse the figures are.
DanishHr. formand, jeg synes egentlig, at atmosfæren indtil nu har været lidt påfaldende her under diskussionen.
Mr President, I find the atmosphere so far of the discussion here today rather surprising.
DanishDet er påfaldende, at det ofte er de lande, der er mest rige på råstoffer, som har den fattigste befolkning.
It is amazing that often the countries richest in raw materials have the poorest population.
DanishBetænkningen har overbevist mig om, at der er opstået en påfaldende udvikling af markørvaccinen.
The report has nevertheless convinced me that there has been a remarkable development in marker vaccine.
DanishKommissær Verheugen fremsatte for nylig en udtalelse, som viser en påfaldende lighed med oraklets sidste udtalelse.
Disappointingly enough for him, the oracle adds, 'but not during your term in office '.
DanishI den forbindelse har jeg også fundet det særlig påfaldende, at hele det kurdiske spørgsmål er så tabubelagt.
I was particularly struck by how utterly impossible it is to talk about the Kurdish question.
DanishDet er påfaldende, at betænkningerne om de forskellige lande ofte er meget mere positive end Brok-betænkningen.
It is remarkable that the national documents are often far more upbeat than the Brok report.
DanishSå meget desto mere påfaldende er det, at der institutionelt-økonomisk rent faktisk stadig er problemer.
This is all the more remarkable in that institutionally and economically quite a few problems remain.
DanishSe på de påfaldende positive udviklinger i Republikken Makedonien i de forløbne, kritiske år.
The decidedly positive developments in the Republic of Macedonia over the past critical years speak for themselves.