« pålægge » traduction en anglais

DA

« pålægge » en anglais

DA pålægge
volume_up
{verbe}

pålægge
At pålægge denne foranstaltning fra Bruxelles går imidlertid for vidt.
To impose this measure from Brussels would be taking matters too far, though.
Hvorfor pålægge unormalt korte frister for opfyldelsen af disse nye forpligtelser?
Why impose abnormally short deadlines for the application of all these new obligations?
Jeg er enig med Dem i erkendelsen af, at EU ikke må pålægge diktater.
I agree with you in recognising that the European Union must not impose diktats.
pålægge (aussi: afkræve, anklage, leje, opkræve)
Man kan derimod ikke pålægge transportvirksomhederne at tage sig af den faktiske tilbagetransport.
The carrier cannot, on the other hand, be expected to take charge of passengers ' return transportation.
Domstolen påtager sig de hermed forbundne udgifter, men kan i påkommende tilfælde pålægge sagens parter disse omkostninger.
The Court of Justice shall defray the expenses, without prejudice to the right to charge them, where appropriate, to the parties.
Der bør indføres et system, der fastsætter, hvordan medlemsstaterne skal pålægge og tilrettelægge vejafgifterne.
It is also, in my view, important that the pre-conditions for charging HGVs should be regulated at European level.

Exemples d'usage pour « pålægge » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishVi må ophøre med at pålægge os selv nogle krav, som vores konkurrenter ikke har.
We must stop burdening ourselves with constraints that our competitors do not have.
DanishVi får ikke noget ud af blot at pålægge illoyale eksportører højere toldsatser.
Simply increasing taxes on unfair exporters will not bring any results.
DanishYderligere kan medlemsstaterne pålægge de mest støjende flyvemaskiner større landingsafgifter.
What is more, Member States may levy higher landing fees for noisier aeroplanes.
DanishHvad sker der for at pålægge de radiostationer, som prædiker had og mord, tavshed?
What attempt is being made to silence the radio stations which are preaching hate and murder?
DanishRådet kan ikke så godt pålægge Kommissionen at tage et initiativ.
The Council can hardly assign the Commission the task of taking the initiative.
DanishFremtiden vil pålægge os andre valg, som bliver endnu mere smertelige.
We will, in future, be forced to make other, even more painful decisions.
DanishDe store operatører må ikke pålægge eller fastsætte disse betingelser på forhånd.
We need a homogenised system with harmonised conditions of play.
DanishEn demokratisk stat er forpligtet til at pålægge forskningen eventuelt nødvendige begrænsninger.
If restrictions have to be imposed, that is an imperative of the democratic state.
DanishVi har ikke mulighed for at pålægge den at lade os foretage en evaluering af bestandene.
We cannot go demanding that they leave the evaluation of stocks to us.
DanishAt pålægge det yderligere byrder på nuværende tidspunkt er helt forkert.
To put any added burden on it at this moment in time is quite wrong.
DanishHvorfor skal man helt uden grund pålægge et erhverv med succes mere bureaukrati?
Why is it going to burden a successful industry with more red tape, with no justification whatsoever?
DanishVil Kommissionen i bekræftende fald pålægge Spaniens regering at rette op på denne situation?
If so, does the Commission intend to force the Spanish Government to rectify the situation?
DanishEnhver tanke om ensidigt at pålægge Kosovo en løsning kan vise sig at være kontraproduktiv.
Any thoughts of unilaterally imposing a solution on Kosovo may prove to be counter-productive.
DanishDisse strenge sanktioner, som Kommissionen har mulighed for at pålægge, er gennemført.
These are strong sanctions which can be requested by the Commission and which have been implemented.
DanishJeg vil gerne bede Dem om at pålægge tjenestegrenene at undersøge dette på alle sprog.
The Commission and EU Member States have agreed to a number of measures to respond to the situation.
DanishDet er ikke acceptabelt at pålægge landmændene nye og unødvendige formaliteter og omkostninger.
The idea of burdening farms with new and unnecessary formalities and costs is not acceptable.
DanishAt pålægge højere afgifter er ikke et effektivt advarselsmiddel.
Imposing higher taxes is not a satisfactory way of discouraging people from doing something.
DanishVil vi være i stand til sammen at pålægge dem de økonomiske og diplomatiske sanktioner, der er nødvendige?
Are we capable of together imposing the required diplomatic and economic sanctions?
DanishVi må imidlertid ikke pålægge os selv målsætninger, som er urealistiske.
However, we must not set ourselves unrealistic objectives.
DanishDet er altså ikke os, der vil pålægge andre vores vestlige normer.
It is therefore not a case of us imposing our Western standards.