« synonym » traduction en anglais

DA

« synonym » en anglais

EN
EN

« synonym » en danois

volume_up
synonym {substantif}
DA
DA

synonym {et}

volume_up
synonym
Indvandring er alt for ofte synonym med usikkerhed og vold, og reaktionerne udelukkende undertrykkende.
Immigration is too often a synonym for insecurity and violence and purely repressive responses.
Vi foreslår begrebet " europæisk hjemmemarked " som synonym for euroland eller eurozone.
We propose the use of the term 'European home market ' as a synonym for Euroland or the euro zone.
Mine damer og herrer, omstruktureringer må ikke blive et synonym for sociale forringelser og store økonomiske tab.
Ladies and gentlemen, restructuring must not become a synonym for social decline and the loss of economic substance.
EN

synonym {substantif}

volume_up
Immigration is too often a synonym for insecurity and violence and purely repressive responses.
Indvandring er alt for ofte synonym med usikkerhed og vold, og reaktionerne udelukkende undertrykkende.
We propose the use of the term 'European home market ' as a synonym for Euroland or the euro zone.
Vi foreslår begrebet " europæisk hjemmemarked " som synonym for euroland eller eurozone.
Ladies and gentlemen, restructuring must not become a synonym for social decline and the loss of economic substance.
Mine damer og herrer, omstruktureringer må ikke blive et synonym for sociale forringelser og store økonomiske tab.

Synonymes anglais de « synonym »

synonym

Exemples d'usage pour « synonym » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishDen hurtigst mulige udvidelse er naturligvis ikke synonym med en politisk beslutning.
Enlargement as quickly as possible is not, of course, synonymous with political decision.
DanishDen er således oftest synonym med udnyttelse og menneskesmugling.
It is very often synonymous with the exploitation and trafficking of human beings.
DanishFor det andet forestiller nogle sig ofte, at er synonym med selvregulering.
Secondly, there are those who sometimes believe that better regulation is synonymous with self-regulation.
DanishDenne frihed må imidlertid under ingen omstændigheder blive synonym med uansvarlighed og anonymitet.
Yet this freedom cannot under any circumstances become synonymous with irresponsibility and anonymity.
DanishStandardisering er på ingen måde synonym med forenkling.
Standardization is by no means synonymous with simplification.
DanishLad os sørge for, at EU virkelig bliver synonym med en konkret indsats, fællesskab og enighed.
We must ensure that the European Union both embodies and is seen to embody genuine practical action, unity and accord.
DanishNy økonomisk vækst er bestemt ikke synonym med sløjfning af den europæiske sociale model.
There are differences between Member States, there are States where employment is less of a problem, where there is growth.
DanishHr. formand, smør, hør, cigaretter og arbejdsformidlingskontorer bliver i EU synonym for svig.
Mr President, butter, flax, cigarettes and employment agencies are becoming synonymous with fraud in the European Union.
DanishFor os er demokrati synonym med folkestyre.
For us democracy is synonymous with government by the people.
DanishResultatet er, at markedsøkonomien i dag er blevet et synonym for arbejdsløshed og elendighed for den russiske befolkning.
The result is that today 'market economy ' for the Russian people has become synonymous with unemployment and destitution.
DanishAlt for ofte hører vi her i Parlamentet termen " nation " brugt, som om den var fuldt ud synonym med termen " medlemsstat ".
Too often in this House we hear the term " nation " used as though it were purely co-extensive with the term " Member State ".
DanishEn vellykket udvidelse af EU-familien forudsætter, at brede dele af befolkningen ikke oplever EU som synonym for lidelse og nød.
Joining the European family will not be a success if the man in the street ends up associating Europe with suffering and pain.
DanishDe ord er desværre blevet synonym med euroskepsis, men Margaret Thatchers sande besked i Brugge angik et større Europa.
These words have sadly become synonymous with euroscepticism, but the real message that Margaret Thatcher gave at Bruges was about a wider Europe.
DanishFordi EU ' s borgere i øjeblikket betragter Kommissionen som værende synonym med negative forhold som svig, dårlig forvaltning og regnskabsføring.
Because at this moment EU citizens regard the Commission as synonymous with negatives as regards fraud, maladministration and shoddy accounting.
DanishBandung-konferencen, der var synonym for frigørelse, forekommer at ligge århundreder tilbage, for det, vi har nu, er et undertrykkelsens regime.
The days of the Bandung Conference, which was a watchword for liberation, seem like many centuries ago, because what we have now is a repressive regime.
DanishFru formand, som socialdemokrater siger vi nej til globalisering som synonym for den stærkestes ret, men vi støtter globalisering med et humant ansigt.
Madam President, the Socialists are opposed to globalisation if it stands for survival of the fittest, but welcomes globalisation with a human dimension.
DanishFleksibiliteten på arbejdsmarkedet, som påstås at være synonym med den usikre beskæftigelse, dårligere sociale betingelser og social tilbagegang.
The flexibility of the labour market which you call for is synonymous with job insecurity, with deterioration of working conditions and with social regression.
DanishTurisme kan ikke længere kun opfattes som et synonym for ferie, sol og strand, som gør dens institutionelle interesse mindre.
The term 'tourism ' must no longer be solely perceived as synonymous with sun, sea and holidays, which has the effect of reducing the interest taken in the subject at institutional level.
DanishFru formand, kære kolleger, kampen for afskaffelsen af dødsstraffen er synonym med bevægelsen henimod en menneskehed, der er ansvarlig for sig selv.
Madam President, ladies and gentlemen, the fight for the abolition of the death penalty is in keeping with progress towards a humanity that is responsible for itself.
DanishDet er allerede flere gange blevet sagt, at Bruxelles som hjemsted for Kommissionen og Rådet i stigende grad er blevet synonym med dårlig forvaltningsskik.
It has already frequently been said that Brussels, being the home of the Commission and of the Council, is increasingly synonymous with bad administrative practice.