ES avisparse
volume_up
{verbe}

1. "espabilarse"

avisparse (aussi: avivarse)
volume_up
to buck one's ideas up {v} [fam.]
avisparse (aussi: avivarse, espabilarse)
avisparse (aussi: despercudirse)
volume_up
to wise up {v} [fam.]

2. "darse prisa"

avisparse
volume_up
to look lively {v} [fam.]
avisparse

Synonymes espagnols de « avispar »

avispar