« asiasisältö » traduction en anglais

FI

« asiasisältö » en anglais

FI asiasisältö
volume_up
{substantif}

asiasisältö (aussi: pitoisuus, sisältö, sisällys)
volume_up
content {substantif}
Ihmisillä on oikeus protestoida julkisesti, mutta he ovat uskottavampia, jos heidän vastalauseidensa asiasisältö pitää paikkansa.
People are entitled to protest in public, but they have greater credibility if the content of their protests is accurate.
asiasisältö (aussi: aihepiiri)
volume_up
subject matter {substantif}

Exemples d'usage pour « asiasisältö » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishKappaleen asiasisältö on sama kuin johdantoon jo hyväksytyn kappaleen.
The substance of the paragraph is the same as that of the recital already adopted.
FinnishPuhetta ja lupauksia kyllä riittää, mutta asiasisältö on jäänyt kovin vähälle.
But there is a lot of talk and spin, rather than substance.
FinnishMikäli tarkistuksessa 5 ehdotettu kohta poistettaisiin, johdanto-osan kappaleen asiasisältö ei pitäisi enää paikkaansa.
The deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.
FinnishSitä, että tämänhetkinen huolemme ei ole käsiteltävänämme olevan asian asiasisältö emmekä me ole tuomioistuin.
That our concern at this moment in time is not the substance of the matter, nor are we a court.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, tarkistus ei ole sävyltään yhtä töykeä kuin alkuperäinen, mutta asiasisältö ei ole muuttunut.
(DE) Mr President, the amendment is not as rude in tone as the prototype but the facts are unchanged.
FinnishSe olisi kuitenkin mahdollista vain sen jälkeen, kun on tutkittu kunkin tapauksen ja sopimuksen asiasisältö.
It would, however, only be possible after an individual examination of the case and the merits of the agreement.
FinnishTaiwan on siis päättänyt, että asiasisältö ja pragmaattisuus ovat tällä osa-alueella tärkeämpiä kuin oikeudellinen muoto.
That means that Taiwan has decided that, in this area, substance and pragmatism are more important than legal form.
FinnishKomission jäsen Patten oli oikeassa sanoessaan, että mietinnön asiasisältö ohjaa ja innoittaa meitä Venäjän-suhteissamme.
Commissioner Patten rightly stated that the substance of this report will guide and inspire us in our relations with Russia.
FinnishMeidän on muutettava kontekstia, korostettava myönteisiä puolia ja säilytettävä perustuslakisopimuksen tasapaino sekä olennainen asiasisältö.
We do need to change the context, highlight the positives and retain the balance and essential substance of the Constitution.
FinnishUseiden mietintöjen asiasisältö on hyvä, mutta alituiselta " eurooppalaisuuden" ylärakenteelta puuttuu kansallinen perusta.
The impartial nature of the report is to be commended, but the recurring theme of a 'European' superstructure is not supported by the people themselves.
FinnishHaluamme silti tietää, mitä ratkaisuja on löydetty 82� kohdalle, ja nämä ratkaisut on julkistettava, jotta näemme, mikä näiden ratkaisujen asiasisältö on.
Well, we still want to know what solutions have been found for the 82 points and they have to be made public, so that we can see what substance there is to these solutions.
FinnishAsiasisältö on vielä laihanlainen ja on helppo ymmärtää kansalaisjärjestöjä, jotka halusivat kunnianhimoisemman ohjelman, johon olisi sisällytetty myös sosiaalikysymykset.
In substance, this is still not much and we can understand why some of the NGOs wanted a more ambitious agenda, one that included the social aspect in particular.
FinnishOlemme nähneet tuntien valuvan hukkaan, kun sovittelukomiteat väittelevät tästä asiasta, kun varsinainen asiasisältö lainsäädännössä olisi voitu ratkaista helposti aikaisemmin.
We have seen many hours wasted in conciliation committees arguing over this one issue whereas the legislation of substance could have been settled easily and earlier.
FinnishAsiasisältö pysyisi samana, mutta nimet ja symbolit vaihdettaisiin osana perusteellisen epärehellistä väitettä, että sopimukset ovat erilaisia ja että kansanäänestys ei olisi tarpeen.
The substance would remain the same, but the names and symbols would be changed as part of a thoroughly dishonest claim that the treaties were different and a referendum would not be necessary.
FinnishNe eivät kelvanneet aikaisemmassa vaiheessa liikenne- ja matkailuvaliokunnalle, ja niiden asiasisältö on jo otettu huomioon muualla, muutoin se olisi johtanut tarpeettomaan joulukuusivaikutelmaan.
They failed to pass muster at an earlier stage in the Committee on Transport and Tourism; and their substance has already been covered elsewhere or would lead to an unnecessary Christmas tree effect.