« helpottaa » traduction en anglais

FI

« helpottaa » en anglais

FI helpottaa
volume_up
[helpotan|helpottanut] {verbe}

Euron käyttöönoton pitäisi helpottaa maiden talouksien lähentymistä.
The adoption of the euro should facilitate the convergence of countries' economies.
On välttämätöntä helpottaa naisten pääsyä maatalousalalle sekä heidän luotonsaantiaan.
It is essential to facilitate women's access to farming and agricultural credit.
Työskentelemme tämän asian parissa, jotta voimme helpottaa sopimuksen tekemistä.
We are working on that in order to facilitate such an agreement.
Samaan aikaan tämä voi myös helpottaa maitomarkkinoilla vallitsevaa epätasapainoa.
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Siten saamme luotua olot uudelleensijoitukselle, jolla voidaan helpottaa vastuunkantoa edes hieman.
That will create a situation of resettlement which may at least alleviate some of the burden.
EU:n solidaarisuusrahaston avulla voimme toimia yhteisönä ja helpottaa kurjuutta ja kärsimystä.
The EU Solidarity Fund allows us to act as a community to alleviate misery and suffering.
Se myös helpottaa maanteiden kuormitusta ja siirtää liikennevirtoja rautateille.
It will also ease the strain on the roads and shift transport flows to the railways.
Päinvastoin, juuri nämä tietopisteet voivat helpottaa tilannetta.
On the contrary, it is these very Info-Points that ease the situation.
Tiedämme, että komissiolla on vaikeuksia, mutta yritämme helpottaa tilannetta hieman.
We know the Commission is going to suffer but we are trying to ease the situation slightly.
Ehkäpä solidaarisuusrahasto voisi helpottaa tällaisten lainojen takaamista.
Perhaps the Solidarity Fund could help by guaranteeing such credits.
Useat asetukset voivat helpottaa keskittymistä lukemiseen ja kirjoittamiseen.
There are a number of settings that can help make it easier to focus on reading and typing.
Sijoittaminen infrastruktuuriin helpottaa siis varmasti parempien palvelujen tarjoamista.
So investment in infrastructure will certainly help to deliver better services.
Euroopan unionin on yritettävä lieventää kurjuutta ja helpottaa kärsimystä.
We in the European Union must try to relieve the misery and ease the suffering.
Yksityisen varastoinnin tuet voivat helpottaa ylitarjontaa markkinoilla lyhyellä aikavälillä.
Private storage aids can relieve an over-supplied market in the short term.
Kuitenkin tämä pienikin avustus voi helpottaa heidän tilannettaan.
However, the little which is being given may relieve their hardship.
helpottaa (aussi: lientyä)

Exemples d'usage pour « helpottaa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishUusi, toistopainikkeet sisältävä tehtäväpalkin pikkukuva helpottaa esikatselua.
A new taskbar thumbnail with playback controls makes previewing easier and fun.
FinnishAvoimuus kuitenkin luo ja pitää yllä luottamusta ja helpottaa riskien valvontaa.
However, transparency builds and maintains confidence and facilitates risk control.
FinnishEU:n lemmikkieläinpassi helpottaa oman lemmikin ottamista mukaan lomamatkalle.
EU 'pet passports' enable people to take their pets with them when they travel.
FinnishVarmuuskopioiden tekeminen säännöllisesti helpottaa virushyökkäyksestä toipumista.
Doing regular backups can go a long way toward easing the pain of a virus attack.
FinnishNäin toimiminen helpottaa varmasti alueellista ja kansallista talouden suunnittelua.
Surely it contributes more to regional and national economic planning to do that.
FinnishKotiryhmä helpottaa huomattavasti tiedostojen ja tulostimien jakamista kotiverkossa.
It gives you a much easier way to share files and printers on a home network.
FinnishEikö löytyisi tapaa helpottaa asioita rajat ylittävillä alueilla asuvia varten?
Could there not be a way to simplify things for those who live in cross-border regions?
FinnishViestintä helpottaa ymmärtämistä, yhteisten arvojen rakentamista ja yhteisöjen luomista.
Communication helps understanding, builds common values and creates communities.
FinnishTämä helpottaa entisestään tuotannon tai tuotantoketjun osien siirtämistä muualle.
This will make it even easier to relocate production or links in the production chain.
FinnishInternet-järjestelmä todellakin helpottaa asioita äärettömän paljon nykyään.
I would say, in this regard, that the Internet makes life so much easier these days.
FinnishItse asiassa se helpottaa Georgian talouden lyhyen aikavälin rahoitusongelmia.
In fact, it will reduce the short-term financing problems facing the Georgian economy.
FinnishMoninopeuksinen Eurooppa helpottaa myös liittymisneuvottelujen jatkamista.
A multi-speed Europe also makes it easier to continue accession negotiations.
FinnishKäynnistä-valikon järjestäminen voi helpottaa ohjelmien ja kansioiden löytämistä.
Organizing the Start menu can make it easier to find your favorite programs and folders.
FinnishTarkoituksena on helpottaa matkustajia koskevien riskiarvioiden laatimista.
Its purpose is to make it easier to prepare risk assessments on passengers.
FinnishTässä tilanteessa homoseksuaalien avioliittoja pitäisi kannustaa ja helpottaa.
Given the situation, marriages between homosexuals should be encouraged and facilitated.
Finnish. - (LT) Tämän asetuksen hyväksyminen helpottaa kansalaisten elämää.
in writing. - (LT) If this regulation is adopted, it will be easier for citizens to live.
FinnishKotiryhmään kuuluminen helpottaa tiedostojen ja tulostimien jakamista kotiverkossa.
Belonging to a homegroup makes it easier to share files and printers on a home network.
FinnishEmme tiedä, onko summa täysin riittävä, mutta se helpottaa tilannetta ainakin vähän.
We do not know if it is entirely sufficient but at least it will make it a bit easier.
FinnishTämä säännön muutos sekä helpottaa parempaa osallistumista että rohkaisee siihen.
This rule change both facilitates and encourages greater participation.
Finnishedistää tai muutoin helpottaa ammusten tai tuliaseiden ostoa ja myyntiä
promotes or otherwise facilitates the purchase and sale of ammunition or firearms.