« hyödyttää » traduction en anglais

FI

« hyödyttää » en anglais

FI hyödyttää
volume_up
[hyödytän|hyödyttänyt] {verbe}

Se auttaa poistamaan suuria kaupan esteitä, mikä hyödyttää eurooppalaisia yrityksiä.
It will help remove major trade barriers and European companies will be able to benefit from that.
Tämä hyödyttää ympäristöä ja auttaa turvaamaan paikalliset työpaikat.
This will not only benefit the environment, but will also help to safeguard local jobs.
Haluan, että kaikki tämän lainsäädännön porsaanreiät, jotka saattavat hyödyttää turisteja, tukitaan perusteellisesti ja kunnolla.
I want to see any loopholes which help benefit tourists well and truly sealed in this legislation.
Ja se on vielä ymmärrettävissä, että tällä kaikella hyödytetään Turkkia, mutta pitäisikö vielä hyödyttää Kaliforniaa!
And if that is making profits for Turkey, then fair enough, but making profits for California!
Todellisuudessa tästä tilanteesta hyötyvät välikädet eivätkä ne anna raaka-aineen hintojen alentumisen hyödyttää kuluttajia.
In actual fact, the middlemen are profiting from this situation and are not passing on the decrease in the price of the raw material to the advantage of the consumers.
Se ei ole sitä, joka hyödyttää tuottajien voittoja hedelmiin ja muihin säilyvyydeltään rajallisiin elintarvikkeisiin kohdistuvan kosmeettisen vaikutuksen takia.
It is not where producer profits benefit because of the cosmetic effect on fruit and other foodstuffs of limited durability.
Minun mielestäni tämän päivän mietintö hyödyttää meitä suuresti tämän saavuttamisessa.
I think today's report gives us a great advantage in achieving this.
On selvää, että tavoitteemme tulla maailman vähiten saastuneeksi alueeksi voi ainoastaan hyödyttää meitä.
Indeed, our aim to become the least polluted region in the world cannot but be to our advantage.
Pitkällä aikavälillä tämä hyödyttää kaikkia.
In the long run, this is to the advantage of everyone on earth.
hyödyttää (aussi: edistää, auttaa)

Exemples d'usage pour « hyödyttää » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishRatkaisu hyödyttää myös EU:n ulkopuolisia kumppaneita, erityisesti köyhiä maita.
This benefit also covers partners from outside the EU, especially poor countries.
FinnishMaailmanlaajuistuminen hyödyttää kaikkia maailmantalouteen osallistuvia maita.
Globalisation offers benefits to all countries that engage in the world economy.
FinnishTällainen autonomian muoto hyödyttää vähemmistön lisäksi myös enemmistöä.
Such a model of autonomy benefits not only the minority, but also the majority.
FinnishTämä sisämarkkinoiden dynaamisuus hyödyttää pitkällä aikavälillä kaikkia alueita.
This dynamic aspect of the internal market results in long-term benefits for all regions.
FinnishHuomaatte, että suurin osa tästä 25 prosentista hyödyttää kasvia, yli 90 prosenttia.
You’ll see that of this 25 percent, most will benefit the plant, more than 90 percent.
FinnishJos tämä kahdenvälinen sopimus toimii, se voi hyödyttää molempia osapuolia.
If this bilateral agreement works, it can bring benefits to both parties.
FinnishMe tuemme tietysti aktiivisesti tätä tavoitetta, joka hyödyttää pk-yrityksiä.
We, of course, actively support this objective which will benefit SMEs.
FinnishTämä hanke hyödyttää koko Eurooppaa ja näin ollen luonnollisestikin myös Strasbourgia.
The whole of Europe has an interest in this project, including, of course, Strasbourg.
FinnishToivon, että Berliinin huippukokouksessa löydetään ratkaisu, joka hyödyttää Eurooppaa.
I hope that a solution will come out of the Berlin summit, one that will serve Europe.
FinnishToiseksi se hyödyttää EU:n teollisuutta, jolla on valtavat mahdollisuudet tällä alalla.
Secondly, it will benefit EU industry, which has a tremendous potential in this area.
FinnishTämä hyödyttää yhtäältä markkinoita ja suojaa toisaalta sijoittajia.
On the one hand this benefits the markets and on the other it protects investors.
FinnishEläinjauhoruokinnasta luopuminen hyödyttää sekä tuottajaa että kuluttajaa.
Declining to use meat and bone meal as animal feed benefits both producer and consumer.
FinnishKaupan vapauttaminen hyödyttää suurimmaksi osaksi vain suuryrityksiä.
In the majority of instances, trade liberalisation benefits only big business.
FinnishMaahanmuuttoa ei voida säädellä sillä perusteella, miten se hyödyttää EU:n pääomaa.
Immigration cannot be regulated according to the criterion of its usefulness as EU capital.
FinnishEhdotettu rahamäärä hyödyttää kaikkia tulvista kärsineitä mukaan lukien liikeyrityksiä.
The money proposed will benefit all those affected, including businesses.
FinnishSe hyödyttää erityisesti EU:n viljelijöitä ja talouden toimijoita.
It will be particularly beneficial for Europe's farmers and economic operators.
FinnishTämä tuskin hyödyttää kuluttajia, sillä he voivat arvioida tuotetta suoraan myymälässä.
This will hardly benefit consumers, as they can assess the product directly in the shop.
FinnishTämä hyödyttää kaikkia: yrityksiä, sijoittajia sekä suursäästäjiä ja piensäästäjiä.
This benefits everyone: the companies themselves, investors and savers, both large and small.
FinnishMeille kerrotaan vastaavasti jatkuvasti, että Kiinan-kaupan vapauttaminen hyödyttää meitä.
In the same way, we keep being told that liberalising trade with China is good for us.
FinnishTästä syystä toivon, että sopimuksen uusiminen hyödyttää molempia osapuolia.
I therefore hope that this renewal will bear fruit for both parties.