« Hylkeet » traduction en anglais

FI

« Hylkeet » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Hylkeet » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Hylkeet » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishHylkeet nyljetään elävältä, nuijitaan ja jätetään tukehtumaan omaan vereensä.
The seals are skinned alive, clubbed and left to choke on their own blood.
FinnishEi jotenkin ole täysin järjenmukaista, että hylkeet valitaan erityiskohteluun.
There is something not strictly rational about singling out seals for special treatment.
FinnishKalat, ihmiset, merimetsot ja hylkeet ovat kilpailevia järjestelmiä samassa elinympäristössä.
Fish, man, cormorants and seals are competing systems in the same ecological environment.
FinnishMuut meren eläjät, kuten hylkeet ja linnut, ovat myös uhattuja vähenevien ravintolähteiden vuoksi.
Other sea creatures like seals and birds are also threatened by declining sources of food.
FinnishEn minä eikä liioin hylkeet halua palata käsittelemään asiaa vuonna 2034.
Neither I nor the seals want us to be back here in 2034.
Finnish. - (NL) Arvoisa puhemies, hylkeet ovat olleet uhanalainen laji jo vuosia.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (NL) Mr President, seals have been a threatened animal species for years.
FinnishKysymys nro 28 Mark Killilea (H-0071/99): Aihe: Hylkeet
Question No 28 by Mark Killilea (H-0071/99) Subject: Seals
FinnishNiistä mainittiin jo merimetsot ja hylkeet.
We must also consider the excessive protection given to some species, as has already been mentioned, such as cormorants and seals.
FinnishValaat ja hylkeet eivät ole ainoita, jotka kaipaavat suojelua, mutta niihin kiinnitetään ilman muuta enemmän huomiota.
It is not always just whales and seals which the public wants protected, and which attract, without doubt, greater attention from them.
FinnishOn varma tosiasia, että Pohjanmeren hylkeet syövät enemmän valkolihaista kalaa kuin on Euroopan yhteisön suurin sallittu saalis.
It is a reliable fact that the seals in the North Sea are eating more white fish than the total allowable catch by the European Community.
FinnishNuoria hylkeitä, jotka ovat vain muutaman päivän vanhempia kuin kiellolla suojellut hylkeet, metsästetään kaupallisissa tarkoituksissa ja myydään laillisesti.
Young seals just a few days above the age protected under the ban are hunted for commercial purposes and sold legally.
FinnishSe on asia, johon on tartuttava välittömästi ja josta on käytävä avointa ja suoraa keskustelua, ennen kuin hylkeet ovat ehtineet saalistaa kaikki kalat.
It is a matter which necessitates immediate consideration and an open and frank debate, before all the stocks are taken by the seals.
FinnishKahdella Irlannin paikkakunnalla tehdyissä 2-3 vuoden tutkimuksissa ilmeni ratkaisevia todisteita vahingoista, joita hylkeet olivat aiheuttaneet kalakannoille.
Research at two selected sites in Ireland over a 2-3 year period produced conclusive evidence of damage to fish stocks by seals.
FinnishMyöntääkö neuvosto, että tästä ja muista vastaavista selvityksistä käy ilmi, että hylkeet aiheuttavat erittäin suurta rahallista vahinkoa paikallistasolla?
Would it not agree that this report and others reveal that the extent of damage to fisheries by seals is very significant financially in local terms?
FinnishVastaavasti muiden valkoturskalajien kohdalla hylkeet olivat tavalla tai toisella tuhonneet 58, 8 % irlantilaisten kalastajien suurimmasta sallitusta saaliista.
Similarly, with other species of white fish, the overall figure was 58.8 % of the total allowable catch of Irish fishermen destroyed by seals one way or another.
FinnishHylkeet ovat hyvin kauniita merieläimiä - itse asiassa olen huomannut tämän menettelyn aikana, että niillä on suurta PR-arvoa - mutta joidenkin mielestä ne ovat merten rottia.
Seals are very beautiful marine animals - in fact, I have realised during this process that they have great PR - but to some they are the rats of the sea.

Autres mots

Finnish
  • Hylkeet