« hyvin ajoitettu » traduction en anglais

FI

« hyvin ajoitettu » en anglais

volume_up
hyvin ajoitettu {adj.}

FI hyvin ajoitettu
volume_up
{adjectif}

hyvin ajoitettu
Eurooppa-neuvosto viikkoa ennen Kööpenhaminan huippukokousta on todellakin hyvin ajoitettu.
A European Council a week before the conclusion of the Copenhagen Summit is certainly well timed.
Toistan jälleen kerran, että se on erittäin tarpeellinen ja hyvin ajoitettu, ellei ole liian myöhäistä.
I will repeat myself once again by saying that it is very necessary and well-timed, if it is not too late.
Toinen strateginen energiakatsaus on erittäin hyvin ajoitettu, kun tarkastelemme viimeisintä kaasukriisiä.
Against the backdrop of the latest gas crisis, the Second Strategic Energy Review is extremely well-timed.

Traductions similaires pour « hyvin ajoitettu » en anglais

hyvin adverbe

Exemples d'usage pour « hyvin ajoitettu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTästä syystä parlamentin aloite on erityisen hyvin ajoitettu ja myönteinen.
Parliament's initiative is therefore particularly timely and welcome.
FinnishKaiken tämän vuoksi mietintö on paitsi tärkeä myös todella hyvin ajoitettu.
All of this makes the report not only important but also very timely.
FinnishTämän vuoksi jäsen Bushill-Matthewsin mietintö on sekä hyvin ajoitettu että erittäin merkityksellinen.
That is why the report from Philip Bushill-Matthews is both timely and highly relevant.
FinnishTämä keskustelu on hyvin ajoitettu, sillä transatlanttisessa kumppanuudessa tapahtuu parhaillaan nopeita muutoksia.
It is a timely debate with the rapidly changing transatlantic relationship today.
FinnishTämä päätöslauselma on mielestäni hyvin ajoitettu ja hyödyllinen.
I consider this resolution to be very timely and useful.
FinnishTämä Turkkia koskeva keskustelu on todellakin hyvin ajoitettu.
FinnishTämän vuoksi voisi toivoa, että kollegamme hyvin ajoitettu kysymys johtaa vihdoin jonkinlaisiin tuloksiin.
It might therefore be hoped that our fellow Member’s timely question will finally lead to some results.
FinnishTämä on Irlannin kannalta hyvin ajoitettu mietintö.
This is quite a timely report from an Irish perspective.
FinnishTämä tarkistaminen on sekä hyvin ajoitettu että tervetullut.
FinnishParlamentin päätöslauselma on varmasti hyödyllinen ja hyvin ajoitettu lisä pohdintoihimme ja keskusteluihimme.
Parliament's resolution will certainly be a useful and timely contribution to our reflections and discussions.
FinnishMietintö on näin ollen hyvin ajoitettu ja myönteinen, ja käytän tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni jäsen Svenssonia.
This is therefore a timely and welcome report and I take this opportunity to congratulate Mrs Svensson.
FinnishMietintö on hyvin ajoitettu, koska se esitetään samaan aikaan kaikkien aikojen ensimmäisen eläinten suojelua koskevan toimintaohjelman kanssa.
This report is very timely, coinciding as it does with the first ever action plan on animal protection.
FinnishMietintö on siis erittäin hyvin ajoitettu.
FinnishArvoisa puhemies, jatkaakseni siitä, mihin komission jäsen Patten jäi, totean Morillonin mietinnön olevan poikkeuksellisen hyvin ajoitettu.
Mr President, to follow on from Commissioner Patten: Mr Morillon's report does indeed come at an exceptionally good time.
FinnishMietintö, josta keskustelemme tänään, onkin erityisen hyvin ajoitettu panos työhön, jonka pohjalle komissio rakentaa ehdotuksensa.
The report that we are debating today is a particularly timely contribution to the work on which the Commission will base its proposals.
FinnishEnsin haluan kuitenkin kiittää jäsen Ferberiä mietinnöstä, joka on hyvin ajoitettu, rakentava, tasapainoinen ja sisällöltään täsmällinen.
But first of all, I should like to thank Mr Ferber for his report, which is very timely, constructive, balanced and well informed.
FinnishArvoisa puhemies, huomauttaisin, että tämä keskustelu on hyvin ajoitettu, sillä joudun valmistelemaan uusia lentoliikennesopimuksia vuoden 2006 aikana.
I would point out, Mr President, that this debate is timely, given that I have to prepare new aviation agreements during 2006.
FinnishOlen iloinen, että nämä kuusi poliittista ryhmää pystyivät jättämään yhteisen päätöslauselmaesityksen, joka on erinomainen ja hyvin ajoitettu kompromissiratkaisu.
I welcome the fact that six political groups were able to table a motion for a resolution which is an excellent and timely compromise.
FinnishParlamentille tänään esitetty päätöslauselma on erittäin hyvin ajoitettu, ja siinä tarkastellaan keskeistä kysymystä tekijänoikeuksista ja niihin liittyvistä oikeuksista.
The resolution submitted to Parliament today is very timely and tackles a key issue in the area of copyright and related rights.
FinnishOlen tyytyväinen tähän mietintöön ja katson sen olevan hyvin ajoitettu, koska ensimmäisen eläinten suojelua koskevan toimintasuunnitelman tulokset hyväksyttiin hiljattain.
I welcome this report and believe it is very timely due to the recently adopted results of the first ever Action Plan on Animal Protection.