FI jatkaa
volume_up
[jatkan|jatkanut] {verbe}

Tämän seurauksena annamme edelleen mahdollisuuden jatkaa väärinkäytöksiä.
As a result, there is still scope for allowing those abuses to continue.
Nykyisellä järjestelmällä ei kuitenkaan voida missään tapauksessa enää jatkaa.
But it really is unacceptable to continue with the present system.
Omasta puolestaan komissio aikoo jatkaa vuosikertomusten laatimista.
As for the Commission, it will continue to prepare annual reports.
Puheenjohtajavaltio Unkari jatkaa edeltäjänsä Belgian työtä.
The Hungarian Presidency will carry on the work of its Belgian predecessor.
Minusta on hyvin tärkeää jatkaa keskusteluja näistä erityiskysymyksistä.
I think it is very important to carry on with these special dialogues.
Tähän meidän olisi pyrittävä; voimme sitten jatkaa sopimuksen työstämistä.
That is what we should be aiming to do; we can then carry on working on an agreement.
Ehdotus, jonka mukaan määräaikaa pitäisi jatkaa joulukuuhun 2007, on optimistinen.
The proposal to extend the deadline to December 2007 is the optimistic version.
Sen vuoksi haluaisimme nyt jatkaa näiden rahoitusapujen oikeudellista perustaa.
That is why we now want to extend the legal basis for these forms of assistance.
Viime joulukuussa neuvosto päätti jatkaa toimenpiteiden soveltamista vuodella.
Last December the Council decided to extend the measures for a further year.
Ellei sopua saada syntymään, sitten täytyy jatkaa neuvotteluja ensi tammikuussa.
If we do not get agreement we will have to continue the talks in January.
Venäjä jatkaa toimiaan uskoen, että selviytyy kaikesta ilman seurauksia.
Russia will simply be confirmed in its belief that it can get away with anything.
Olemme päättäneet jatkaa työntekoa ja edetä mahdollisimman pitkälle.
We are determined to get on with the job and make as much progress as possible.
Itse asiassa kansainvälisen kaupan valiokunta päätti jatkaa tästä huolimatta.
In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Parlamentti halusi siis ilmeisesti jatkaa äänestyksiä.
Therefore the House was probably quite willing to go ahead at that stage.
Kuinka voimme jatkaa niin kutsuttuja uusia politiikkoja, tulevaisuuden politiikkoja?
How can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
Itse asiassa kansainvälisen kaupan valiokunta päätti jatkaa tästä huolimatta.
In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Näistä ratkaisemattomista kysymyksistä voisi jatkaa puoli tuntia.
One could go on for half an hour with these unresolved questions.
Maassa yli 80 prosenttia keskiasteen koulun käyneistä jatkaa yliopistoon.
More than 80% of secondary school leavers in this country go on to university.
Kuten hän totesi, maailma jatkaa radallaan myös ilman perustuslakisopimusta.
As he said, the world will keep on turning without the Constitution.
Lupaan jatkaa ponnistelujamme ja vahvistaa yhteyksiämme kansalaisyhteiskuntaan.
I promise to keep up our effort and to strengthen our links with civil society.
Joten paikallaolijoiden antamalla energialla päätin jatkaa.
So, with the energy of everybody that was there I decided to keep pushing.
Tärkein viesti on käsittääkseni, että komission pitäisi jatkaa eteenpäin.
So the main message, as far as I can see, is that the Commission should keep going.
We want to keep going down this route.
Ja se osoittaa, että jos jatkaa luottavaisesti ja päättäväisesti eteenpäin, voi päästä sinne, missä me olemme tänään.
And it shows that if you keep going with confidence and determination you can get to where we are today.
Lupaan jatkaa ponnistelujamme ja vahvistaa yhteyksiämme kansalaisyhteiskuntaan.
I promise to keep up our effort and to strengthen our links with civil society.
EU jatkaa painostusta varmistaakseen, että vangit vapautetaan.
The EU will keep up the pressure to ensure that they are.
Omalta osaltani kuulun niihin, jotka toivovat, että hän saa jatkaa työtään tässä asiassa.
I am one of those who hope he will keep up the good work.
Pilvitallennuksen avulla voit jatkaa pelaamista juuri siitä, mihin jäit.
With cloud storage you can pick up and continue playing right from where you left off.
(CS) Arvoisa puhemies, haluaisin jatkaa siitä, mihin kollega Jan Zahradil jäi.
(CS) Mr President, I would like to pick up where my colleague Mr Zahradil left off.
Tänään yritämme jatkaa siitä, mihin asiakirjoissa jäätiin.
Today, we will try to pick up where the documents left off.
Antakaa siis Turkin jatkaa tällä tiellä, samoilla ehdoilla, samoilla edellytyksillä.
So, allow Turkey to proceed along this route, on the same terms, the same conditions.
Uskon, että olemme löytäneet kelpo kompromissin, josta on hyvä jatkaa.
I believe we have found a good compromise, and we should proceed from that.
Olkaa hyvät ja laskekaa julisteenne alas, jotta voimme jatkaa keskustelua.
I would appreciate it if you would put down your placards so that we can proceed with the debate.
Maassa aiotaan järjestää kansanäänestys, jotta hän voi jatkaa diktatuuriaan.
A referendum is under way to allow him to prolong his dictatorship.
Päätimme myös komission teloittamisen sijasta jatkaa sen kiduttamista, mikä on raukkamaista.
Moreover, we have made the cowardly decision to prolong the torture instead of executing the Commission.
Authorisation to prolong posted work.
Jos haluat säästää akkuvirtaa ja jatkaa työskentelyä nopeasti, valitse Lepotila.
To save battery power and quickly resume working, select Sleep.
Ensinnäkin on keskusteltava siitä, voimmeko tässä vaiheessa jatkaa kehitysohjelmaa.
Firstly, can we resume the Development Agenda at this point?
Koska neuvoston edustaja on nyt saapunut, voimme jatkaa käsittelyä.
Given that the Council representative has now arrived, we can resume proceedings.
jatkaa (aussi: viipyä, jäädä jhnk)
Toivotan kaikkea hyvää valtuuskunnalle, joka jatkaa vierailuaan Euroopan unionissa.
I wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Jäsen Peijs kysyi ilmeisen kysymyksen: voitteko jatkaa.
Mrs Peijs asked the obvious question: can you stay?
Näiden toimien ansiosta yritykset voivat jatkaa toimintaansa ja työntekijät voivat pysyä työssä.
Indeed, these measures will allow companies to stay in business and workers remain in employment.

Exemples d'usage pour « jatkaa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishEuroopan unioni on aina pohtinut historiaansa ja jatkaa tätä perinnettä edelleen.
Europe has always reflected its past and continues to draw on that legacy today.
FinnishSe on todellakin kuullut meitä, se jatkaa sitä edelleen, se teki niin taas eilen.
It consulted us effectively, it continues to do so and it even did so yesterday.
FinnishAinoa Euroopan maa, joka jatkaa kuolemanrangaistuksen käyttöä, on Valko-Venäjä.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin vielä jatkaa, mutta tiedän, ettei se ole mahdollista.
Mr President, I would like to say much more, but I know that that is not possible.
FinnishTämä on meidän iso ongelmamme, joka jatkaa etenemistään ja jota on vaikea pysäyttää.
This is a huge problem for us. It continues to advance and is difficult to halt.
FinnishEhdotuksen tarkoituksena on jatkaa nykyjärjestelmää uudeksi kolmivuotiskaudeksi.
The proposal seeks to renew the existing scheme for a further period of three years.
FinnishTulos on erittäin helppo kiteyttää: autoteollisuus jatkaa entiseen tapaansa.
The result is extremely easy to sum up: business as usual for the car industry.
FinnishTorjuntatoimistamme huolimatta tämä vitsaus jatkaa leviämistään ympäri maailmaa.
Despite our efforts, this scourge continues to spread throughout the world.
Finnish   – Viimeinen huomio oli hyvin mielenkiintoinen, ja haluaisin jatkaa vielä siitä.
   – The last comment was very interesting and one that I should like to follow up.
FinnishMillä tavalla Euroopan unioni aikoo reagoida, jos Turkki jatkaa tällaista toimintaa?
How is the European Union thinking of reacting if Turkey continues this practice?
FinnishIhminen jatkaa tulella leikkimistä ja elintarviketurvallisuudella temppuilemista.
Humans are continuing to play the sorcerer' s apprentice, juggling with food safety.
FinnishKomission tulee jatkaa myös sitä siinä määrin kuin se voi luoda työllisyyttä.
The Commission should also pursue this issue, insofar as it can create employment.
FinnishOn liian aikaista varmistaa, kuinka kauan nykyistä politiikkaa pitäisi jatkaa.
It is too early to ascertain how long the current policy should be continued.
FinnishTämä ei tietenkään estä sitä, ettemmekö voisi jatkaa sopuisaa keskustelua asiasta.
That does not, of course, prevent us from continuing to discuss the matter amicably.
FinnishWienissä on määrä päättää siitä, miten tätä tärkeää prosessia aiotaan jatkaa.
At Vienna, it will have to be decided how to pursue this important process further.
FinnishTämä on saavutus, josta voi olla ylpeä ja perintö, josta seuraajamme voivat jatkaa.
That is a record to be proud of and a legacy on which your successors should build.
FinnishLisäksi on välttämätöntä jatkaa investointeja Euroopan laajuisiin verkkoihin.
Furthermore, it is necessary to pursue investment in trans-European networks.
FinnishOn tarpeen jatkaa EU: n rahoitusta tähänastisen edistyksen lujittamiseksi.
Continued EU funding is necessary to help consolidate the progress made so far.
FinnishKomissio jatkaa työtään näiden sopimusten täydellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.
The Commission continues to work towards full implementation of these agreements.
FinnishEmme halua jatkaa määräaikaa vuoteen 2013; haluamme tehdä sen täysin selväksi.
We do not want an extension of the deadline to 2013; we want to make that very plain.