FI

jatkaminen {substantif}

volume_up
jatkaminen
Myös niin sanottujen yhteisesti toteutettujen toimien jatkaminen oli menestys.
Another success was the continuation of the so-called activities implemented jointly.
Näissä oloissa jälleenrakennusavun jatkaminen ei ole perusteltua.
Under these conditions the continuation of reconstruction assistance cannot be justified.
Tehtäviimme kuuluu siis laajentumisprosessin jatkaminen.
One of our tasks will thus be the continuation of the enlargement process.
jatkaminen
Swapjärjestelyn jatkaminen Englannin pankin kanssa.
Prolongation of the swap agreement with the Bank of England
Tuolloin todettiin selvästi, että ENISAn toimivaltuuksien jatkaminen ei saisi vaikuttaa kielteisesti kyseiseen keskusteluun.
It was explicitly stated that the prolongation of ENISA should not prejudice the outcome of that debate.
Lisäksi tämä kokeilu on koskenut ainoastaan yhdeksää jäsenvaltiota, ja pelkkä kokeilun jatkaminen pitkittäisi vain jäsenvaltioiden eriarvoista kohtelua.
Furthermore, this experiment has been limited to nine Member States and a mere prolongation would only prolong the unequal treatment of Member States.

Exemples d'usage pour « jatkaminen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTällaisen politiikan jatkaminen romuttaa Euroopan unionin kansalaisten odotukset.
Continuing with this policy will scupper the expectations of European citizens.
FinnishTällä tiellä jatkaminen on itsetuhoista ja johtaa Euroopan pirstaloitumiseen.
Pursuing this path is suicidal and will lead to the fragmentation of Europe.
FinnishBolognan prosessin uudistuksen jatkaminen edelleen on kuitenkin vieläkin tärkeämpää.
However, continuing the reform of the Bologna Process is even more important.
FinnishNäiden pakotteiden jatkaminen vaikuttaa järkevältä päätökseltä ja ansaitsee tukemme.
Extending these sanctions seems to be a sensible decision and deserves our support.
FinnishMyös kuolemanrangaistuksen keskeytyksen jatkaminen on askel oikeaan suuntaan.
The continuing moratorium on the death penalty is also a step in the right direction.
FinnishHaluaisin kuitenkin toistaa, että näiden uudistusten jatkaminen on tärkeää.
Nevertheless, I would like to reiterate the importance of continuing these reforms.
FinnishOikeudellisen yhdenmukaistamisen jatkaminen vaatii selkeämpiä määräyksiä.
In order to progress with legal harmonisation, fresh, clear rules must be drawn up.
FinnishViisaiden komitean työn jatkaminen ei kuitenkaan ole tähän ratkaisu.
Continuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.
Finnish   – Arvoisa puhemies, Perikles-ohjelman voimassaolon jatkaminen on epäilemättä tärkeää.
   – Mr President, the extension of the Pericles programme is undoubtedly important.
FinnishEU:n painostuksen jatkaminen auttaa mielestäni pitkäaikaiseen ratkaisuun pääsemistä.
I believe continued application of EU pressure will help to deliver a long-term solution.
FinnishEurojärjestelmän ja Egyptin keskuspankin yhteistyöohjelman jatkaminen
Extension of the Eurosystem’s cooperation programme with the Central Bank of Egypt
FinnishRahoitussektorin tarkan seurannan jatkaminen on lähitulevaisuudessa tärkeää.
Continued close monitoring of the financial sector will be important in the period ahead.
FinnishIlmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta (toimikauden jatkaminen): ks. pöytäkirja
Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
FinnishInfrastruktuurin kehittämisen jatkaminen voi tarjota valtavat mahdollisuudet maalle.
Further development of its infrastructure could provide enormous potential to the country.
FinnishSwap-sopimusten jatkaminen Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa
Extension of swap agreements with the Federal Reserve System and the Swiss National Bank
FinnishEhdokasvaltioiden ponnistelujen jatkaminen on kuitenkin vain mitalin toinen puoli.
However, sustained efforts on behalf of the candidate countries are only one side of the coin.
FinnishVelkojen huojentamisen jatkaminen johtaisi avun jakautumisen vääristymiseen entisestään.
Further debt relief could lead to further distortions in aid allocation.
FinnishPoikkeuksen jatkaminen vuoteen 2009 asti on vastoin kansanterveyden etuja.
Continuing this derogation until the end of 2009 is not in the interests of public health.
FinnishVienti on keskeytettävä, jotta viennin jatkaminen muihin maihin ei enää onnistuisi.
Exports must be stopped so that further exports across other countries are no longer possible.
FinnishKuuden osapuolen välisten neuvottelujen jatkaminen on meidän kaikkien etujen mukaista.
It would be in all our interests if the six-party talks were resumed.