« juuret » traduction en anglais

FI

« juuret » en anglais

EN
FI

juuret {pluriel}

volume_up
Yhteinen raha on ikivanha ajatus, jonka juuret ovat syvällä historiassa.
The single currency is an ancient idea, which has deep roots in history.
Useimmat parlamentin jäsenet ovat liberaaleja, joilla on sosiaalidemokraattiset juuret.
Most Members of this House are liberals with social-democratic roots.
Siinä tapauksessa onkin kysyttävä, mitä juuret ja kulttuuriperintö oikein ovat.
In that case, what are those roots and what is the heritage?

Exemples d'usage pour « juuret » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishPoliittisten puolueiden juuret ovat tämän parlamentin poliittisissa ryhmissä.
The origin of the political parties lies in the parliamentary groups in this House.
FinnishKriisin juuret ovat liian syvällä sen ratkaisemiseksi tavanomaisin keinoin.
The crisis goes too far back for it to be solved in the traditional way.
FinnishViinintuotantotapamme juuret ovat vanhoissa kulttuureissa ja perinteissä.
Our winemaking methods are rooted in ancient cultures and traditions.
FinnishUskonnollisen väkivaltaisuuden juuret ovat ahdasmielisyydessä, jota sisältyy kaikkiin uskontoihin.
Religious violence is rooted in the dogmatism that is inherent in all religions.
FinnishMistä sitten juontuvat juuret tämänpäiväisen aiheemme käsittelyyn?
What, though, is the origin of the issue that we are concerned with today?
FinnishArvoisa puhemies, kansakunnan kulttuurin, olemassaolon ja kehityksen juuret ovat sen kielessä.
Mr President, a nation’s culture, existence and development are rooted in its language.
FinnishTällä tavalla luomme erittäin legitiimin järjestelmän, jonka juuret ovat syvällä demokratiassa.
In that way we create a system which has a high degree of legitimacy and is democratically anchored.
FinnishYhdistyneiden kuningaskuntien näkökulmasta yhteisen kalastuspolitiikan vastustamisella on myös juuret varsin syvällä.
From a UK perspective there is also a deep-seated political objection to the CFP.
FinnishSe ei ole yllättävää, sillä Kroatian kulttuurilliset ja historialliset juuret ovat tiukasti Keski-Euroopassa.
That is not surprising, as culturally and historically it is firmly rooted in Central Europe.
FinnishSen juuret juontavat jo Jeesus Kristuksen aikaan, sillä hänen ensimmäinen ihmeensä liittyi viiniin.
We can trace it back to the time of Christ, who performed his first miracle when he turned water into wine.
FinnishHärkätaistelu on vuosisatoja vanha perinne, jonka juuret ovat EU:n eri jäsenvaltioiden monilla alueilla.
Bullfighting is a centuries-old tradition that is rooted in various regions of different EU Member States.
FinnishTämä on yhteinen ongelma - sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa tehtyjen terrori-iskujen juuret ovat tällä alueella.
This is a joint problem - terrorist attacks in both the US and Europe have their origins in the region.
FinnishNäiden esteiden juuret ovat kuitenkin eurooppalaisten markkinoiden sirpaloitumisessa, jolla on historialliset syynsä.
These barriers, however, have their origin in the fragmentation of the European market for historic reasons.
FinnishSyvenevä rahoitusalan kriisi, jonka juuret ovat jaksottaisissa ja rakenteellisissa olosuhteissa, edellyttää päättäväisiä toimia.
The deepening financial crisis, rooted in cyclical and structured conditions, demands firm responses.
FinnishNäin he ovat mukana luomassa euron ympärille myyttiä, jonka juuret eivät ole länsimaisessa kriittisessä ajattelussa.
As a result they are helping to create a myth surrounding the euro that is not anchored in critical Western thinking.
FinnishTämän viisivuotisen ohjelman juuret ovat Tampereella asetetuissa tavoitteissa, joilla pyritään todelliseen edistykseen monilla eri aloilla.
This five-year programme goes back to the aims of Tampere, seeking real progress in many areas.
FinnishOngelman juuret piilevät lainsäätäjissä.
FinnishIlman maksuja tällainen olisi käytännössä mahdotonta, ja niillä on myös juuret monien jäsenvaltioiden oikeusperinteessä.
Such things are virtually impossible without tariffs, and are also deeply rooted in the legal traditions of many Member States.
Finnish. – Arvoisa puhemies, Afrikan valtioiden juuret eivät ole Afrikan kansoissa itsessään vaan Euroopan siirtomaaherruudessa.
   . – Mr President, African states do not owe their origins to the African people themselves, but to European colonisation.
FinnishTämän jaon juuret ulottuvat toisen maailmansodan aikaan.
Before our eyes, ladies and gentlemen, the division of Europe is coming to an end, a division whose sources date back to the Second World War.