« kasvatus » traduction en anglais

FI

« kasvatus » en anglais

volume_up
kasvatus {substantif}
EN
FI

kasvatus {substantif}

volume_up
kasvatus (aussi: sivistys, opetus, koulutus, valistus)
Tällainen kasvatus on kuitenkin välttämätöntä aloittaa jo koulujen varhaisopetuksessa.
However, it is essential to start such education from an early stage in schools.
Siitä tulemmekin aiheeseen kodin kasvatus ja opetus.
This brings us to issues of education and training within the family.
Nuorison koulutus ja kasvatus ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita.
The training and education of young people is an essential matter.
kasvatus
Tällainen kasvatus edistää narsismin ja itsekeskeisyyden kehittymistä.
Such upbringing promotes the development of narcissism and self-centredness.
Turvallisen kasvuympäristön perusta on usein turvallisessa perheessä saatu kasvatus.
The basis of a secure environment for growing up is often an upbringing in a secure family.
Upbringing and education are the key factors.
kasvatus
kasvatus (aussi: ravinto, hoito)
kasvatus

Exemples d'usage pour « kasvatus » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishToinen kärsimään joutuva ala on siipikarjan, lampaiden ja nautakarjan kasvatus.
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
FinnishEsimerkiksi lampaiden kasvatus on nykyisin eniten tuettu tuotantoala.
For example, the sector that currently receives the most aid is sheep farming.
FinnishHirvieläinten kasvatus, kettujen kasvatus ja minkkien kasvatus ovat täysin eri asioita.
Deer farming, fox farming and mink farming are totally different issues.
FinnishLiian monta nostoa hiilipankista, kasvatus lopetetaan.
Too many withdrawals from the carbon bank, and so this population will be shut down.
Finnish   – Siipikarjanjalostus ja -kasvatus on Euroopan karjankasvatuksen edistyksellinen ja tuottava sektori.
   Poultry breeding and rearing is the progressive, profitable sector of European livestock farming.
FinnishKatson, että turkiseläinten kasvatus Euroopassa on huomattavasti paremmalla tolalla kuin eläinten kasvatus Kiinassa.
I think the farming of animals for fur in Europe is in much better shape than farming animals in China.
FinnishJos eläimet on tarkoitus teurastaa, sen olisi tapahduttava mahdollisimman lähellä eläinten kasvatus- tai lihotuspaikkaa.
If animals are to be slaughtered, this should be done as close to their place of rearing and fattening as possible.
FinnishAlkuperä ja kasvatus voidaan selvittää laajojen valvontatoimien ja eläinten kauppaan liittyvien lukuisien tietojen avulla.
Thanks to comprehensive controls of and the wealth of data on the animal trade, the place of origin and rearing can be proven.
FinnishIlman asianmukaisia toimenpiteitä sekä hedelmien kasvatus että monien peltokasvien viljelyn kehittäminen ovat vaarassa.
Without the appropriate measures, there will be a threat both to fruit growing and to the developing cultivation of many field crops.
FinnishOn mietittävä, miten turvataan ravinto, terveys, kasvatus, liikkuminen ja tiedonvälitys seitsemälle miljardille ihmiselle kestävällä tavalla.
What we have to look at is at how we feed, cure, educate, transport, communicate for seven billion people in a sustainable way.
FinnishPerhepolitiikka, lapsista huolehtiminen ja lasten kasvatus ovat ensi sijassa kansallisia kysymyksiä, jotka on hoidettava kansallisella tasolla.
Family policy, childcare and raising children are first and foremost national issues which should be dealt with at national level.
FinnishMeidän pitäisi nimittäin muistaa, että monet näistä aloista, kuten lampaiden ja emolehmien kasvatus, ovat ympäristön huomioonottavia aloja.
FinnishMuut eläinkuljetukset – esimerkiksi kasvatus-, jalostus- tai täydennystarkoituksessa tehdyt kuljetukset – voivat tosiasiassa edellyttää pidempiä kuljetusaikoja.
Movements of animals for other purposes – such as bringing on, breeding or restocking – may genuinely require longer journey times.
FinnishTämän vuoksi olen erittäin pettynyt siihen, että edellinen puhuja viittasi vieläkin ainoastaan kasvatus- ja tuotantoeläimiin eikä kaikkiin eläimiin.
For this reason, I am very disappointed that the previous speaker still refers only to animals for breeding and production, not to all animals.
FinnishLapset ja nuoret ovat erityisen herkkiä ottamaan vastaan heille suunnattuja viestejä, joten oikeanlainen kasvatus voi johtaa konkreettisiin tuloksiin.
Children and adolescents are particularly receptive to the messages transmitted to them and the appropriate educational action could therefore produce practical results.
FinnishYMP:n talousarviota, jolla tuhotaan maanviljely sekä hedelmien ja vihannesten kasvatus ja hävitetään 400 000 hehtaaria maata, nimitetään otsakkeessa 2 "luonnonvarojen suojeluksi".
The CAP budget, which is destroying farming and fruit and vegetable growing and uprooting 400 000 hectares of land, is referred to under Heading 2 as 'confirmation of resources'.
FinnishLampaiden kasvatus liittyy tietysti monimutkaisesti näiden alueiden maatalouteen, ja on tunnustettava, että lampaiden laiduntaminen on erityisen tärkeää niiden ympäristön vakaudelle.
Of course, sheep farming is intricately linked to agriculture in these areas, and it must be recognised that sheep grazing is especially important for their environmental stability.
FinnishEikö neuvosto katso, että kouluja, jotka kasvatus- ja ympäristösyistä valitsevat palautettaviin lasipulloihin pakatun maidon tarjoamisen, syrjitään epäoikeudenmukaisesti?
Does it not consider that schools which opt for educational and environmental reasons to supply milk in returnable glass bottles are being unjustifiably penalized for this under the subsidy scheme?
FinnishKomission ehdotukset menevät liian pitkälle; monilla Euroopan alueilla sokerijuurikkaan kestävä kasvatus siirtyisi menneisyyteen eikä sokeriruokoa enää viljeltäisi raja-alueilla.
The Commission’s proposals go too far; in many European regions, sustainable cultivation of sugar beet would be a thing of the past, and sugar cane would no longer be grown in the border areas.