« keskeinen » traduction en anglais

FI

« keskeinen » en anglais

FI keskeinen
volume_up
{adjectif}

Lisäksi langaton palvelu on keskeinen alueilla, joilta saatavuus vielä puuttuu.
In addition, wireless is essential in areas currently deprived of such access.
Tämä on Euroopan unionin keskeinen, luonteeltaan maailmanlaajuinen tehtävä.
This is an essential task for the European Union, and one of a global character.
Ihmisoikeuksia koskevalla koulutuksella on operaatiossa keskeinen osa.
An essential element of that operation is training on human rights.
keskeinen (aussi: merkittävä, polttopiste-, fokaalinen)
volume_up
focal {adj.}
Tieto on keskeinen seikka ja kaikkien kilpailumallien liikkeellepaneva voima.
Knowledge is the focal point and driver of any model of competition.
Oliko niillä todellakin keskeinen merkitys asialistalla vai mainitsitteko niistä vain ohimennen.
Was this really the focal point of the agenda or was it only mentioned in passing.
Libanon on keskeinen piste, josta käsin voimme toimia ja jonka kautta voimme toimia.
The Lebanon is a focal point from which we can operate and through which we can operate.
keskeinen (aussi: keski-)
volume_up
middle {adj.}
(EN) Vesi on tulevina vuosikymmeninä keskeinen kysymys Lähi-idässä.
Water will be a crucial issue for the Middle East in the coming decades.
Ihmisoikeudet ovat yksi keskeinen asia; niitä meidän pitää viedä Lähi-itään.
Human rights are one key area; they must be exported to the Middle East.
Yhdysvalloilla on edelleen välttämätön ja keskeinen tehtävä Lähi-idässä.
The US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East.
keskeinen (aussi: ratkaiseva)
Näillä kysymyksillä on keskeinen osuus myös Cotonoun kumppanuussopimuksessa.
They also play a pivotal role in the Cotonou partnership agreement.
Mielestäni kulttuuripolitiikasta täytyy tulla keskeinen osa unionin politiikkaa.
I see cultural policy as pivotal to European policies as a whole.
Keskeinen asemamme itse valmistelukunnassakin edellyttää erityistä tiedotustoimintaa.
The pivotal role that we play in the Convention itself also requires a special exercise in communication.
keskeinen (aussi: keski-)
volume_up
median {adj.}
keskeinen (aussi: huomattava)
Lopuksi tietysti keskeinen seikka, joka johti meidät sovitteluun: tarkistus 138.
Finally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.

Exemples d'usage pour « keskeinen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishViides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
My fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
FinnishTäysipainoisessa EU:n kehityspolitiikassa lapsella pitäisi olla keskeinen asema.
In a fully-fledged EU development policy, the child should occupy centre stage.
FinnishMielestäni tämä oli keskeinen syy siihen, että maani ei liittynyt euroalueeseen.
This, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro.
Finnish. - (PT) Tämä on keskeinen osa talouden ohjauspaketin lainsäädäntöä.
This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
FinnishMäärittelimme tänään keskustelussamme, että koulutus on keskeinen kehitystekijä.
We determined and discussed today that education is a key field in development.
FinnishEuroopalla on keskeinen rooli maailmassa, ja haluan puhua teille tänään avoimesti.
Europe plays a vital role in the world and I wish today to speak frankly to you.
FinnishTämä on keskeinen periaate, jota sovelletaan kaikkiin käsittelemiimme rahastoihin.
This is a key principle that applies to all the funds that we are talking about.
FinnishKolmanneksi maahanmuutto eri muodoissaan on keskeinen haaste Euroopan unionille.
Thirdly, migration in its various facets is a key challenge for the European Union.
FinnishLaajentumisella on keskeinen vaikutus yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
Enlargement will have a major impact on the Common Foreign and Security Policy.
FinnishTämä on jäsen Wortmann-Koolin laatiman erinomaisen mietinnön keskeinen viesti.
That is the basic message of this excellent report produced by Mrs Wortmann-Kool.
FinnishPerusihmisoikeudet ovat keskeinen osa Euroopan unionin roolia ja identiteettiä.
Fundamental human rights are a core part of the European Union's role and identity.
FinnishElohopealla oli vuosisatojen ajan keskeinen asema alkemiassa ja salatieteissä.
For many centuries, mercury had a crucial role in alchemy and the secret sciences.
FinnishVenäjä on keskeinen kumppani EU:lle, ja pidämme suhteitamme suuressa arvossa.
Russia is a key partner for the EU and we take our relationship very seriously.
FinnishHaavoittuvien ekosysteemien suojeleminen on keskeinen osa meriliikenteen hallintaa.
A central part of maritime management is the protection of vulnerable ecosystems.
FinnishEuroopan unionin olisi nyt saatava keskeinen asema YK:n ihmisoikeusneuvostossa.
The European Union should now play a key role on the UN Human Rights Council.
FinnishVientivalvonnan keskeinen väline on vuonna 2009 annettu asetus (EY) N:o 428/2009.
The main instrument for controlling exports is Regulation (EC) No 428/2009 of 2009.
FinnishToinen keskeinen näkökohta on työntekijöiden jatkuvan koulutuksen tarjoaminen.
Another key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
FinnishKauppa on keskeinen työllistäjä ja se tulisi siten liittää tällaisen tuen piiriin.
Shops are important employers and so they should come in for this kind of subsidy.
FinnishUkrainasta on tullut Euroopan unionin naapuruuspolitiikan keskeinen kumppani.
Ukraine has become a key partner of the European Union's neighbourhood policy.
FinnishJulkisella yleisradiotoiminnalla on keskeinen rooli digitaalisessa maailmassa.
Public service broadcasters have a crucial role to play in the digital world.