« kestävä kehitys » traduction en anglais

FI

« kestävä kehitys » en anglais

FI kestävä kehitys
volume_up
{substantif}

kestävä kehitys
Kolmanneksi: Kestävä kehitys - taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen.
Thirdly: Sustainable development - economic, social and environmental.
(PT) Kestävä kehitys on ensimmäisenä kansainvälisessä työohjelmassa.
(PT) Sustainable development is at the very top of the international agenda.
Kun mainitaan käsite " kestävä kehitys" , kaikki ajattelevat eri asioita.
The concept of 'sustainable development' means something different for everyone.

Traductions similaires pour « kestävä kehitys » en anglais

kestävä adjectif
-kestävä adjectif
English
kestää verbe
kehitys substantif
kehitys- adjectif
English

Exemples d'usage pour « kestävä kehitys » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishUuden YKP:n kulmakivenä on oltava ympäristön ja talouden kestävä kehitys.
The cornerstone of the new CFP has to be environmental and economic sustainability.
FinnishKestävä kehitys: kyllä, olemme ottaneet sen huomioon, mutta sallimme troolarien toiminnan.
Sustainability: yes, we have taken notice of it, but we are allowing trawlers in.
FinnishKestävä ekologinen kehitys on ratkaisevan tärkeää, halusimme sitä tai emme.
Sustainable ecological development is crucial, whether we like it or not.
FinnishKestävä kehitys saa merkittävän aseman, eikä sitä enää pidetä vain välttämättömänä pahana.
Sustainability will be written large for us and not seen as a necessary evil.
FinnishEuroopan unionin toiminnassa on kaikilla aloilla varmistettava Euroopan kestävä kehitys.
Right across the board, European Union activities need to secure a sustainable Europe.
FinnishTosin Barcelonan huippukokouksen päätöslauselmassa kestävä kehitys mainittiin 103 kertaa.
The resolution of the Barcelona Summit mentioned sustainability 103 times.
FinnishKestävä kehitys on kuitenkin sisällytettävä kaikkiin politiikan aloihimme.
However, this matter has to be integrated into all other policy areas.
FinnishKestävä kehitys on hyvin tärkeä käsite juuri tällaisina aikoina.
Sustainability is a really important concept, particularly in times like these.
FinnishKestävä kehitys ei koske vain hallinnointia tai yksilöitä, se koskee myös liiketoimintaa.
Sustainability is not just a matter of governance or of individuals, it is a matter for business.
FinnishKaupunkien kestävä kehitys - Maaseudun kehittäminen - Equal-aloite
Sustainable urban development - rural development - EQUAL initiative
FinnishTämän vuoksi kestävä kehitys on saavutettavissa ainoastaan uudistamalla tämänhetkistä tilannetta.
It can only be achieved, then, if the present situation is reformed.
FinnishTämän vuoksi olen oikein tyytyväinen siihen, että EU 2020 -strategian teemana on nyt kestävä kehitys.
I am therefore very pleased that the theme of the EU 2020 strategy is now sustainability.
FinnishKestävä kehitys voidaan varmistaa vain torjunta-aineiden asiantuntevalla ja ammattitaitoisella käsittelyllä.
Only the expert and skilled handling of pesticides can ensure sustainability.
FinnishKestävä kehitys voi luoda myös talouskasvua ja työllisyyttä esimerkiksi puhtaan teknologian alalla.
Sustainability can also generate growth and create jobs in areas such as clean technologies.
FinnishKestävä kehitys ei ole sovitettavissa yhteen tällaisen mallin kanssa.
A sustainable environment is not compatible with this model.
FinnishTeollisuuden kestävä kehitys edellyttääkin koordinointia, johdonmukaisuutta ja säännönmukaisuutta.
Sustainable industrial development therefore requires coordination, consistency and conformity.
FinnishKestävä kehitys ja luonnonympäristön huomioon ottaminen ovat äärimmäisen tärkeitä seikkoja tässä yhteydessä.
Sustainability and mindfulness of the natural environment are of the utmost importance here.
FinnishMeidän on kyettävä muuhunkin kuin korjaavaan toimintaan ja saatava aikaan kestävä maailmanlaajuinen kehitys.
We should not only concern ourselves with corrections, but with sustainable global development.
FinnishYksi käsite kuitenkin puuttuu, ja se on kestävä kehitys.
One concept is missing, however, and that is sustainability.
FinnishKoheesiopolitiikan tavoitteena on kestävä ja yhdenmukainen kehitys, ja se on jo itsessään tärkeä päämäärä.
Cohesion policy aims at sustainable and harmonious development, and is an important end in itself.