« laajamittainen » traduction en anglais

FI

« laajamittainen » en anglais

FI

laajamittainen {adjectif}

volume_up
laajamittainen (aussi: laaja-alainen, laaja)
Kun EU:n toimielimet olivat hyväksyneet asetuksen yksilöiden suojelemisesta yhteisön toimielinten henkilötietojen käsittelyssä, suoritettiin laajamittainen turvallisuustarkastus.
Following the adoption of the regulation on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions, a wide-ranging security review took place.
laajamittainen
Mutta meidän on torjuttava kaikki ajatukset palaamisesta markkinoiden laajamittaiseen hallintaan, jota tapahtui menneisyydessä.
But we should reject any thought of a return to the wide-scale management of the markets we saw in the past.

Exemples d'usage pour « laajamittainen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishNäin estetään bolivialaisten laajamittainen muuttaminen Eurooppaan.
That will surely put an end to the mass invasion of this continent by Bolivians.
FinnishTieteen tavoitteena on laajamittainen ymmärtäminen ja sujuva tiedonvälitys.
The aims of science are full understanding and effective communication.
FinnishSe on erityisen ajankohtainen, kun otetaan huomioon työvoiman laajamittainen liikkuvuus EU:ssa.
It is particularly timely given the widespread labour mobility within the EU.
Finnish Laajamittainen tilivelvollisuus tarjoaa EKP:n riippumattomuudelle oikeutuksen.
The legitimacy of the independent ECB rests on a comprehensive framework for holding it accountable.
FinnishKuten AKT-valtiot ovat aivan perustellusti todenneet, uudistus on liian nopea ja liian laajamittainen.
As the ACP countries have quite rightly said, the reform is too fast and too extensive.
FinnishJatkuva laajamittainen maahanmuutto, jota te puolustatte, johtaa vain laajamittaisiin ongelmiin.
The further large-scale immigration you are advocating can only lead to large-scale problems.
FinnishTämä erityisesti vanhusten harjoittama laajamittainen matkailu on yhtä merkittävää.
This kind of tourism, which is undertaken mainly by large numbers of senior citizens, is just as important.
FinnishOpposition toimittajien laajamittainen ahdistelu, vaino ja tuomitseminen on hälyttävää.
The widespread practice of harassment, persecution and conviction of opposition journalists is alarming.
FinnishUnionin keskusjohtoisuus, byrokratia ja laajamittainen sääntely ovat tärkeitä syitä tähän.
The Union's centralism, bureaucracy and long-winded acquis communautaire are important reasons for this.
FinnishToinen ongelma kauppasuhteissa Kiinan kanssa on laajamittainen tekijänoikeuksien rikkominen.
Another problem in the trade relations with China is the large-scale violation of intellectual property.
FinnishMaatamme kohdannut laajamittainen ja vakava tragedia nimenomaan vaatii eurooppalaista solidaarisuutta.
The scale and severity of the tragedy which struck our country justify appeals for EU support.
FinnishLaajamittainen teollinen kärsimys ei ole oikeutettua liiketoimintaa.
Mass industrial suffering is not a legitimate business.
FinnishEuroopan unionin neuvoston laajamittainen hyväksyntä on niin ikään kelpo osoitus työnne erinomaisuudesta.
The widespread approval enjoyed by the European Council is also a valid testimony to your work.
FinnishSuurin syy siihen on laajamittainen teollisuuskalastus jopa 21 kilometriä pitkillä ajoverkoilla.
The main reason for this is large scale industrial fishing with driftnets measuring up to 21 kilometres.
FinnishIlmapiiriin vaikuttavat talouskriisi, työttömyys, turvallisuuden puute ja laajamittainen korruptio.
The atmosphere is defined by economic crisis, unemployment, lack of security and widespread corruption.
FinnishEU:lla on laajamittainen viestintäongelma ja kehno imago.
The EU has a massive communications problem and a bad image.
FinnishEi ole ainoastaan epäonnistuttu niistä eroon pääsemisessä, vaan sen lisäksi käynnissä on laajamittainen aseistautuminen.
Not only have they not been got rid of, but there is a massive proliferation.
FinnishMikään ei osoita sitä, että GMO:ien laajamittainen käyttö vähentäisi torjunta-aineiden käyttöä.
There is nothing to indicate that widespread use of GMOs will result in a reduction in the use of pesticides.
FinnishKyseessä on todellakin laajamittainen inhimillinen katastrofi.
This really is a human catastrophe on a massive scale.
FinnishMaa, jossa laajamittainen väkivalta, terrori ja raiskaukset ovat jokapäiväisiä, rankaisematta jääviä tapauksia.
A country where violence, terror and rape on a large scale are everyday, non-punishable events.