« laajempi » traduction en anglais

FI

« laajempi » en anglais

EN

FI laajempi
volume_up
{comparatif}

laajempi
volume_up
broader {comp.}
Näiden sitoumusten kattavuus on laajempi kuin missään vastaavassa sopimuksessa.
The scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
Ennen kaikkea lähtökohtana pitäisi olla laajempi lähestymistapa.
This should, first and foremost, be placed within a broader context.
Toimivatko ne pelkästään rahan vuoksi vai onko niillä laajempi tulevaisuudenkuva ja tehtävä?
Are they only in it for the money or do they have a broader vision and mission?

Exemples d'usage pour « laajempi » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishLaajempi sitoutuminen rahoitukseen on paitsi toivottavaa myös välttämätöntä.
We do not just want a more general commitment, we need a more general commitment.
FinnishValitettavasti äänestimme ensin PSE: n tarkistuksesta, vaikka se toinen oli laajempi.
Unfortunately we voted first on the PSE motion, although the other went further.
FinnishEurooppalaiset julkiset palvelut ovat kuitenkin tätä paljon laajempi käsite.
However, European services, public services, are much more wide-ranging than that.
FinnishVoimme nähdä, miten nykyinen syrjinnän käsite on laajempi kuin tämä määritelmä.
We see how the actual concept of discrimination goes beyond its definition.
FinnishMeidän on varmistettava maataloustuottajien laajempi mutta oikeudenmukainen kilpailu.
We must ensure fair and greater competition among agricultural goods suppliers.
FinnishHumanitaarisella avulla on nyt laajempi ja merkittävämpi tehtävä kuin aiemmin.
Humanitarian aid now has a larger and more important role than in the past.
FinnishUudistuksen on oltava laajempi kuin valtuutuslausekkeessa on esitetty.
Such reform should go further than what is envisaged under the enabling clause.
FinnishMitä laajempi Euroopan unioni on, sitä suurempi on Euroopan unionin vastuu Euroopasta.
The larger the European Union, the greater its responsibility for Europe.
FinnishMeidän on varmistettava, että työväen oikeudet ja laajempi hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.
We need to ensure that labour rights and greater prosperity advance hand-in-hand.
FinnishAlbaanienemmistön asuttamille alueille voitaisiin myöntää laajempi sisäinen autonomia.
Greater internal autonomy could be given to the regions which have an Albanian majority.
FinnishTurvapaikkapaketti on hyvin paljon laajempi, ja siinä on todellakin vielä paljon tehtävää.
The asylum package is very much greater and, indeed, there is still much to be done.
FinnishTuki on paljon laajempi kuin edellisten tupakointia koskevien esitysten kohdalla.
This support is much wider than was the case for previous proposals on the subject of tobacco.
FinnishEuroopasta tulee laajempi ja vaikutusvaltaisempi suhteellisen pienin kustannuksin.
Europe will be greater and more powerful at a relatively low price.
FinnishVuonna 2006 laajempi tavoitteemme on lisätä Euroopan vaikutusvaltaa globaalina kumppanina.
Our ambition for 2006 extends to Europe’s becoming a more influential global partner.
FinnishJotkut ovat sitä mieltä, että laajempi Eurooppa on myös heikompi.
There are some people who believe that a greater Europe will be a weaker Europe.
FinnishMe tiedämme, ettei se ole pelkkä rahoituskysymys, se on paljon laajempi asia.
We know it is not only a question of money; it goes far beyond that.
FinnishEn haluaisi, että tästä syntyisi laajempi toimielinten välinen kiista.
I would not wish there to be a major interinstitutional fall-out over this.
FinnishSen näkemys Euroopasta on paljon laajempi kuin viidentoista kansallisen todellisuuden summa.
It has a vision of Europe that goes far beyond the sum of the 15 national realities.
FinnishTämä on kuitenkin laajempi ongelma; kyseessä on Euroopan laajuinen, ei kansallinen ongelma.
However, this is a wider problem; it is a European, not a national problem.
FinnishMeidän olisi annettava paikallisille kalastusaluksille laajempi yksinomainen kalastusvyöhyke.
We should give local fishing boats a larger exclusive zone in which to fish.