« lasku » traduction en anglais

FI

« lasku » en anglais

volume_up
lasku {substantif}

FI lasku
volume_up
{substantif}

1. général

lasku (aussi: seteli, nokka, lakiehdotus, juliste)
volume_up
bill {substantif}
Tästä aiheutuva lasku esitetään tuleville sukupolville.
The bill for this episode will be presented to future generations.
Koko koulu oli evakuoitava, ja siivoamisesta koitui tuhansien dollarien lasku.
The whole school had to be evacuated and there was a clean-up bill amounting to thousands of dollars.
Lasku tulee teille kuitenkin aikanaan, arvoisa komission jäsen.
Yet you will be confronted with the bill, Commissioner.
volume_up
fall {substantif}
Tämä 20 prosentin lasku kolmen vuoden aikana on epäilemättä huolestuttavaa.
A fall of twenty points over three years is undoubtedly a worrying phenomenon.
Pähkinöiden hinnan jatkuva lasku uhkaa eurooppalaisten tuottajien tulevaisuutta.
The continuous fall of nut prices threatens the future of our European producers.
Meksikoon vaikuttaa lisäksi öljynhintojen voimakas lasku.
Mexico will also be affected by the dramatic fall in oil prices.
Suurimpia ongelmia ovat tällä hetkellä työttömyys, elintason lasku ja köyhyys.
The main problems we are currently facing are unemployment, a decline in living standards and poverty.
Ja vaikka lihassa onkin päällysmerkinnät, niin kulutuskäyrän lasku kyllä hidastuu, mutta se ei pysähdy.
Moreover, even when the tag is added, the decline in consumption slows down but does not stop.
Maailmanlaajuinen osakkeiden hintojen lasku 15.-17. syyskuuta aiheutti sijoittajille noin 3,6 biljoonan Yhdysvaltain dollarin tappiot.
The decline in stock prices worldwide on 15-17 September resulted in about USD 3.6 trillion in losses for the investors.
volume_up
decrease {substantif}
Tämä lasku vaihtelee jäsenvaltioista toiseen, mutta suuntaus koko EU:ssa on selvästi alaspäin.
This decrease varies from Member State to Member State but we there is certainly a downtrend across the EU.
Menestyksen osoituksena ovat hintojen lasku ja sähköisen viestinnän palvelujen lisääntyminen.
This success has been demonstrated by a decrease in prices and an increase in services in the electronic communications field.
Toisaalta myös syntyvyyden lasku aiheuttaa ongelmia, jotka ovat jatkuneet jo useita vuosia.
On the other hand there are the problems caused by the decreasing birth rate; these problems have already existed for several years.
lasku (aussi: pisara, jyrkänne, tippa, tilkka)
volume_up
drop {substantif}
Reilun kaupan kynnyshintojen lasku auttaisi tuotteiden myyntiä EU:n alueella.
A drop in fair trade threshold prices would help them to sell in the EU.
Viime vuosikymmeninä tapahtunut ankeriaskannan lasku ei näytä kuitenkaan vastaavan normaalia vaihtelua.
Yet the drop of stock levels over past decades seems to be outside the normal range of variation.
Tämä lasku maatalouden alalla on tietenkin täysin yhdennetyn valvontajärjestelmän tehokkuuden ansiota.
This drop within agriculture is, of course, wholly attributable to the effectiveness of the integrated control system.
lasku (aussi: putoaminen)
volume_up
falling {substantif}
Hintojen lasku ja ailahtelevuus ovat todellinen uhka joidenkin maailman köyhimpien maiden kestävälle kehitykselle.
Falling and volatile prices are indeed a major threat to the sustainable development of some of the poorest countries in the world.
Kasvu on hidasta ja työttömyyden lasku on pysähtynyt, mutta selviämme tilanteesta paljon paremmin kuin 1990-luvulla.
We have low growth, and unemployment has certainly stopped falling, but we are coping much better than we did in the nineties.
Uusia tilauksia on 60 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000, vaikka Euroopan unionissa tämä lasku oli 77 prosenttia, johon on lisättävä vielä hintojen pudotus.
New orders represent less than 60% of those made in 2000, although in the European Union this figure was 77%, to which we can add falling prices.
lasku
volume_up
invoice {substantif}
Tarkistamalla digitaalisen allekirjoituksen voit varmistaa, että lasku on oikea.
To make sure that an invoice is legitimate, you can verify the digital signature.
Lasku on liiketaloudellinen asiakirja, jonka on täytettävä arvonlisäverolain vaatimukset.
An invoice is a business document that must fulfil the requirements of the Value-Added Tax Act.
Maksuvaihtoehtoja on kaksi, hankinnan suuruudesta riippuen joko luottokortti tai lasku.
There are two payment options available depending on the volume purchased: credit card and invoice.
lasku (aussi: tili, nappi, välilehti, sarkain)
volume_up
tab {substantif}
It is the general economy that picks up the tab.
Miten pitkään petokset hyväksytään, ja miten pitkään kansalaisten on maksettava siitä lasku?
How much longer will fraud continue to be tolerated and for how much longer will the citizens have to pick up the tab?
Ei, jälleen kerran lasku jää veronmaksajille, joiden on kaivettava taskunpohjiaan maksaakseen pankkien voitot.
No, once again it is the taxpayers who are to pick up the tab and dig deep in their pockets to pay for the profiteering of the banks.
lasku (aussi: laskelma, laskeminen, laskenta)
volume_up
calculation {substantif}
On kuitenkin kyse myös siitä, että tiedotuksesta tulee koulutusta, sillä loppujen lopuksi on opittavana täysin uudet hinnat ja uusi lasku- ja arviointitapa.
But it is also a matter of turning information into education, because at the end of the day we need to acquire a totally new way of looking at prices, making calculations and judging values.
lasku (aussi: este, hillintä, shakki, šakki)
volume_up
check {substantif}
Neljänneksi teidän pitäisi tarkistaa viljan hinnan lasku, siis miten viljan hinnan voimakas lasku vaikuttaa jalostustalouteen ja miten se piristää sitä.
Four, it needs to be checked to what extent the sharp fall in the grain price has had an impact on or stimulated the processing industry.
volume_up
count {substantif}
volume_up
depression {substantif}
lasku (aussi: pienentyminen, väheneminen)
volume_up
drop-off {substantif}
lasku (aussi: vähentyminen)
volume_up
fall-off {substantif}
lasku (aussi: tili, lista, piikki, liuske)
volume_up
slate {substantif}

2. "esim. hintojen"

lasku (aussi: romahdus)
volume_up
nosedive {substantif}

Exemples d'usage pour « lasku » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishVäestö ikääntyy, ja kallis lasku tästä jää jälleen kerran naisten maksettavaksi.
The population is getting older and women are called upon to pay the heavy price.
Finnishvankka poliittinen instituutio; - työttömyyden voimakas lasku tai jopa poistaminen.
solid political institutions; -reduction, even eradication of unemployment.
FinnishSeurauksena voi olla jopa hintojen lasku, jos jäsenvaltiot soveltavat alennettua kantaa.
There can even be a price reduction if the Member States use a reduced rate.
FinnishÖljyn hinnan räjähdysmäinen nousu, maatalousongelmat, euron kurssin lasku.
Exploding oil prices, agricultural problems, the depreciation in the euro.
FinnishKysynnän lasku on merkki talouden kehityssuuntaa koskevasta luottamuspulasta.
Thedrop in demand is a symptom of a lack of confidence in the way the economy is heading.
FinnishMielestäni todellinen pehmeä lasku edellyttää enemmän kuin yhden prosentin lisäystä.
In my opinion, a real soft landing requires more of an increase than 1%.
FinnishHeroiinin hinnan lasku viitannee siihen, että heroiinin tarjonta kasvaa.
The price of heroin going down would suggest that the supply of heroin is increasing.
FinnishEnergiankulutuksen lasku vahvistaisi tavaroidemme kilpailukykyä.
A reduction in energy consumption would enhance the competitiveness of our goods.
FinnishLasku tulee todennäköisesti olemaan suurempi kuin koko Euroopan unionin talousarvio.
This is likely to cost more than the entire European Union budget.
FinnishItse asiassa ehdotettu hintojen lasku on liian suuri eikä sille löydy perusteita.
The proposed price reductions are excessive and unjustified.
FinnishPehmeä lasku on kaikkien etujen mukaista, jotta vältetään alalle aiheutuvia häiriöitä.
It is in everybody's interest to have a soft landing in order to avoid disturbances to the sector.
FinnishJos lasku on minun mielestäni sekava, se on sitä varmasti myös monien äänestäjieni mielestä.
If I find it confusing, then I suspect many of my constituents do.
FinnishKomission esittämä viljan hallinnollisen interventiohinnan lasku on ongelmallinen.
The reduction in the administrative intervention price of grain proposed by the Commission is a problem.
FinnishMeidänkin olisi osallistuttava niihin, ja tästä syystä maitokiintiöiden pehmeä lasku on tarpeen.
We should take part in it too, which is why a soft landing of the milk quotas is necessary.
FinnishIlman niitä maitoalaa odottaa kaikkea muuta kuin pehmeä lasku.
Without this, we are headed for anything but a soft landing for milk.
FinnishLiberalismin suosion lasku ei varmaankaan tule myöhemmin yllätyksenä.
A subsequent return of liberalism will come as no surprise.
FinnishVasta myöhemmin käy ilmi, että yrityksen on maksettava lasku.
Only later does the business learn that it must pay a fee.
FinnishSopivasti sattunut ohjauskorkotason lasku on ollut osa unionin yleistä talouspolitiikkaa.
The general economic policies of the Union have been accompanied by an opportune reduction in key interest rates.
FinnishSamaan aikaan on koettu kuluttajahintojen nousu ja maatalouden tulojen merkittävä lasku.
At the same time, there has been an increase in consumer prices and a substantial reduction in agricultural incomes.
FinnishToisena syynä on euron ja siten kaikkien euron osana olevien eurooppalaisten valuuttojen arvon lasku.
The second cause is the depreciation of the euro and, therefore, of all the participating European currencies.