« levottomuus » traduction en anglais

FI

« levottomuus » en anglais

FI

levottomuus {substantif}

volume_up
Meidän mielestämme kansalaisten levottomuus on ymmärrettävää.
We think the anxiety manifested in European public opinion is reasonable.
Tällä hetkellä levottomuus on saanut otteen maailmasta, ja keskuudessamme vallitsee voimakas jännittyneisyys hiljattain sattuneiden terrorihyökkäysten takia.
Right now, the world is gripped with anxiety, and we are filled with tension over the recent terrorist attack.
Vallalla on poliittinen levottomuus, jonka perusteella kaikki valtiot ilmeisesti katsovat voivansa asettaa perustavat oikeusperiaatteet kyseenalaisiksi.
There is a political anxiety whereby all the countries apparently feel able to compromise fundamental legal principles.
levottomuus (aussi: rauhattomuus)
Joukkotyöttömyys, sosiaalinen levottomuus ja kasvavat veropaineet ovat edessä.
Mass unemployment, social unrest and growing tax pressure then await us.
Emme kuitenkaan saa unohtaa, että naapurimaitamme vaivaa edelleen vakava levottomuus.
Nevertheless, we must not forget that our neighbouring countries continue to be plagued by serious unrest.
Jos perustuslaissa ei tunnusteta tätä historiallista tosiasiaa, yhteiskunnallinen levottomuus lisääntyy.
If the Constitution fails to acknowledge this historical fact, unrest will be introduced into the life of society.
levottomuus (aussi: huoli, pelko, käsitys)
levottomuus
levottomuus (aussi: sekasorto, epäjärjestys, mellakka)
Siksi ei ole yllättävää, että näillä pakolaisleireillä leviävät taudit, tyytymättömyys ja levottomuus.
It is not surprising, therefore, that these refugee camps are breeding grounds for disease, discontent and disorder.
levottomuus (aussi: huolestuneisuus, rauhattomuus)
levottomuus (aussi: kammo, huoli, pelko)
volume_up
fear {substantif}
Olisi karkea virhe ajatella, että Iranin toimien vaikuttimena on pelko tai levottomuus.
It would be a gross error to think that Iran is reacting out of fear or alarm.
levottomuus
levottomuus (aussi: selkkaus, vaiva, hankaluus, häiriö)
levottomuus (aussi: huolestuneisuus)
Kansalaistemme valittuina edustajina meillä on velvollisuus tuoda esiin se syvä levottomuus, joka ilmenee kaikkialla Euroopassa muodossa tai toisessa.
As the elected representatives of our fellow citizens, we have a duty to bear witness to the profound uneasiness that, in one form or another, is being expressed throughout the whole of Europe.

Exemples d'usage pour « levottomuus » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishLevottomuus on aiheen luonteen vuoksi oikeutettua, mutta sekaannus ei.
The commotion is justified, given the nature of the topic, but the confusion is not.
FinnishTällä hetkellä vallitseva hiljainen levottomuus voi aiheuttaa maanvyöryn tulevissa vaaleissa.
The silent unease of today risks creating landslides in the elections of tomorrow.
FinnishEurooppalaisissa tiedotusvälineissä näkyvä levottomuus kertoo useita erilaisia viestejä.
The disquiet that is beginning to be felt in the European media conveys a whole range of mixed messages.
FinnishTeillä on yksi päivä aikaa poistaa jännittyneisyys ja levottomuus ja tuoda sen tilalle iloinen juhlamieli.
You have one day left to replace the tension and distress with the joy of celebration.
FinnishItä-Timorissa levottomuus on myös hyvin suurta.
As for the situation in East Timor, we are also very worried about that.
FinnishOn ilmeistä, että levottomuus, joka tempasi komission alkuvuodesta mukaansa, hämmensi huomattavasti mielialoja.
Clearly the storm which swept away the Commission in the first part of this year has worried many people.
Finnish   Mehiläistarhaajien levottomuus ei ota laantuakseen.
FinnishKiinassa vallitsee yhteiskunnallinen levottomuus, jonka viranomaiset yrittävät nyt tukahduttaa.
There is good reason for the European Union to reconsider its policy towards China.
FinnishRahoitusala on kärsinyt eniten, sillä pankkien levottomuus on tyrehdyttänyt niiden keskinäiset luottomarkkinat.
The financial sector has been most severely affected, as nervousness among banks has caused liquidity to dry up in the interbank lending market.
FinnishHän sanoi näin tilanteessa, jossa levottomuus maassa lisääntyy maataloudessa, teollisuudessa, ammattijärjestöissä ja muilla aloilla.
He does this against a backdrop of increasing nervousness in the agriculture, industry, trade union and other sectors in his country.
FinnishKun lisäksi otetaan huomioon monien kyseisen alan työntekijöiden tuntema levottomuus olemme sitä mieltä, että asiaan on tultava selvyys.
Partly in view of the fact that many workers in the relevant sectors are feeling a sense of unease, we believe there should be clarity.
FinnishTämä psykologinen levottomuus on lisännyt asteittain epäluottamusta toimielimiin ja lisännyt aina vain enemmän välinpitämättömyyttä toisia kohtaan.
This psychological concern has led to an increasing lack of confidence in the institutions and increasing mistrust of other people.
FinnishLainsäätäjät Brysselissä ovat sen sijaan asennoituneet siihen, että levottomuus maailmanmarkkinoilla antaa EU:lle aiheen vahvistaa omia asemiaan.
The legislators in Brussels are prepared instead for the turbulence on the world markets to give the EU cause to boost their own positions.
FinnishHyvä jäsen, tuo levottomuus katoaa sinä päivänä, kun nuo maat kuuluvat neuvostoon, jonka nimi ei enää silloin ole Euro-11 vaan Euro-15.
Mr Gahrton, the cause of your concern will vanish on the day that these countries attend this Council, which will then no longer be Euro 11, but Euro 15.
FinnishSe vaarantaa koko alueen vakauden ja turvallisuuden ja uhkaa koskettaa itse Euroopan unionia, jos levottomuus leviää etelään.
It constitutes a risk to the stability and security of the entire region, and threatens to affect the European Union itself if the disturbances spread to the south.
FinnishMaailman terveysjärjestön mukaan sähkömagneettisten kenttien vaarattomuutta ei voi taata, ja levottomuus lisääntyy ihmisten keskuudessa.
According to the World Health Organisation, it is not possible to guarantee that electromagnetic fields do not cause harm, and people are becoming increasingly concerned.
FinnishEuroopan ammattiliittojen levottomuus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asioissa Viking, Laval ja Rüffert tehdyistä tuomioista on ymmärrettävää.
The unease with which European trade unions have received the latest judgments of the European Court of Justice in the Viking - Laval - Rüffert cases is understandable.
FinnishArvoisa puhemies, laajentumisen lähentyessä monien kanta muuttuu epäileväiseksi, ja levottomuus kasvaa niin nykyisessä EU:ssa kuin ehdokasvaltioissakin.
Madam President, now that enlargement is approaching, a lot of people are getting cold feet, and concern is growing in both the present EU and in the candidate countries.
FinnishHaluamme myös esittää valituksen Espanjan hallituksen myöntyvästä asenteesta, sillä se puuttui asiaan vasta silloin, kun paine ja yhteiskunnallinen levottomuus kasvoivat liian suuriksi.
Equally, we deplore the contemplative attitude of the Spanish Government, which only reacted when the pressure and concern reached a maximum.
FinnishJos kaikki otetaan hyvin huomioon, rahaliiton myötä talouselämämme mahdollinen jäykkyys ja levottomuus vähenee enemmän kuin teknisyyden yksinkertaistaminen tuo meille voittoa.
When all is said and done, monetary union will make us more losers, in terms of new rigidities and economic turbulence, than we are gainers, as a result of technical simplification.