FI määrätä
volume_up
[määrään|määrännyt] {verbe}

1. général

Pitäisikö jotkut näistä ihmisistä todella määrätä elämään köyhyydessä?
Should some of these people really be assigned to living in poverty?
Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista määrätä "hankkeiden" rahoittamisesta, ja minun on torjuttava tuo osa tarkistuksesta 5.
However, assigning funding for the 'projects' in this context is not appropriate, and I have to reject that part of Amendment No 5.
Nämä ovat päätavoitteita, joihin ne resurssit, jotka unioni suunnittelee kohdistavansa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun Euroopassa, pitäisi todella määrätä.
These are the main aims to which the resources which the Union is planning to devote to combating climate change in Europe should really be assigned.
Normaalioloja on vaikeaa määrätä kala?nikovin piippua heiluttelemalla.
It is difficult to decree normality in a country by waving the barrel of a kalashnikov.
Tämän saavuttamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa, jota ei voi määrätä asetuksella.
In order to achieve this, there must be a political will, and this cannot be decreed.
Maailmanlaajuisen toimijan asemaa ei voi määrätä; se on ansaittava.
The status of world player cannot be decreed; it must be earned.
Tuottajamaiden olisikin voitava määrätä siirtymäkausi ennen uusien uudistusten voimaantuloa.
Producer countries should therefore be allowed to designate a transitional period before the new reforms come into force.
Meillä on alueita, jotka voidaan määrätä valtioiden rajatylittävien vesialueiden sekoittumisvyöhykkeiksi - mikä osoittaa lainsäädännön erinomaisuuden.
We have zones which may be designated as mixing zones in transboundary water bodies - an excellent piece of legislation.
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti määrätä muita kansallisia suojelualueita, mutta tätä pidemmälle menevät toimet ylittäisivät joka suhteessa direktiivin rajat.
Furthermore, the Member States should be free to designate additional national protection areas, but it would breach the boundaries of the directive in every respect if we went any further than this.
Sitten kyseinen jäsen voi määrätä, hyväksymmekö tämän lainsäädännön vai emme!
Then that Member can determine whether or not we adopt this legislation!
Jäsenvaltioiden tulisi itse määrätä omien vesistöjensä ja rannikkojensa valvonnasta.
The Member States themselves should determine control of their own waters and coasts.
Oma kysymyksensä on myös ihmisen oikeus määrätä omasta tulevaisuudestaan.
A further issue is the right to determine one's own future.
Voiko yhteisö määrätä tavasta, jolla kaupunkiemme pitäisi hoitaa sisäiset asiansa?
Can Europe dictate how our towns and cities manage their internal affairs?
Heidän mielestään poliitikkojen on annettava määrätä työajan pituudesta.
They believe politicians should dictate how many hours you can work.
Uskon todella, että EU voi määrätä puitteet kyseisissä valtioissa.
I do believe that Europe can dictate the setup in these countries.
Perustamissopimuksessa ei määrätä Euroopan unionin toimielimien suorasta toimivallasta urheilun alalla.
In the area of sport, the Treaty does not accord any direct powers to EU institutions.
Tässä mietinnössä mennään kuitenkin vielä pitemmälle, eikä pelkästään määrätä kansalaisille välittömiä maksuja.
Yet this report goes deeper than just imposing direct charges on the public.
Tästä syystä kannatan komission suositusta määrätä jäsenvaltiot hyödyntämään EU:n nykyisiä määrärahoja.
For this reason I welcome the Commission's recommendation to direct the Member States to make use of the EU's existing funds.
Jos näin on, tämän pitäisi määrätä se, miten reagoimme ja asennoidumme kyseiseen aloitteeseen.
If it does, that should govern our response and attitude to it.
Euroopan unionin tehtävänä ei ole määrätä, kuka johtaa tai ei johda kyseisiä maita.
It is not for the European Union to say who must or who must not govern these countries.
Aivan uusi näkökohta on se, että luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen rikkomisesta voidaan nyt myös määrätä rangaistus.
A genuinely new aspect is that breaches of the rules governing confidentiality may now also be penalised.
Jos haluatte määrätä tällaisia pakotteita Kuuballe, määrätkää ne myös Kiinalle.
If you are to impose these kinds of sanctions on Cuba, then impose them on China as well.
Olisi siis arveluttavaa määrätä tai asettaa yhteisiä standardeja näille aloille.
So it would be dubious to set up or impose common standards in these areas.
Uusilla välineillä ei pitäisi määrätä pakolliseksi jälleen yhtä uutta säännöstöä.
The new instruments should not impose yet another set of new conditions.
määrätä (aussi: luovuttaa, laskea, säätää)
On tärkeää määrätä kansanäänestykseen osallistumista koskevat säännöt.
It is important to lay down the rules for taking part in the referendum.
Siinä voidaan määrätä myös useista perusarvoista ja perusoikeuksista.
It is also able to lay down a number of benchmark values and fundamental rights.
Sen sijaan on välttämätöntä määrätä tarkastusstandardeja ja myös valvoa niitä erittäin tarkasti.
It is also essential to lay down monitoring standards and to control these very closely.
Tämän saavuttamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa, jota ei voi määrätä asetuksella.
In order to achieve this, there must be a political will, and this cannot be decreed.
On olennaisen tärkeää määrätä kiintiöistä, jotta Itämeren kalavarat voivat elpyä.
It is essential to impose quotas in order to allow fish resources in the Baltic Sea to recover.
Ei ole siis tarkoitus määrätä, vaan kannustaa siihen.
In short, it is not a matter of ordering action but of encouraging it.
On selvää, että komissio ei voi määrätä erityisistä liiketoimintamalleista.
Obviously, the Commission cannot prescribe specific business models.
Arvoisa puhemies, Turkki ei saa määrätä poliittisia kriteerejä puolestamme.
Mr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.
En kuitenkaan usko, että on Brysselin asia määrätä sosiaalisia tariffeja.
However, I do not believe that it is for Brussels to prescribe social tariffs.
määrätä (aussi: laskea, säätää, asetella, pistää)
Olisi siis arveluttavaa määrätä tai asettaa yhteisiä standardeja näille aloille.
So it would be dubious to set up or impose common standards in these areas.
Euroopan keskuspankin pitää itse määrätä osapuilleen nämä kynnysarvot.
The European Central Bank itself is to set these thresholds and is to set them quite liberally.
Irtotupakalle pitää määrätä vastaava tervan enimmäispitoisuus kuin tavallisille savukkeille.
Analogous to ordinary cigarettes, a maximum tar content must be set for rolling tobacco.
määrätä (aussi: kertoa, käskeä, kertoilla)
Joten en voi määrätä heitä ohjaamaan varoja esimerkiksi koulutukseen.
So I cannot impose and tell them they have to spend on, say, education.
Komissio ei voi kuitenkaan määrätä jäsenvaltioita tekemään niin.
However, the Commission cannot tell Member States to do that.
Tämän parlamentin ei kuulu määrätä hallituksia käskemään armeijaa hoitamaan ympäristöpolitiikkaa.
It is not Parliament's job to tell governments that they must have the army running environmental policy.
määrätä (aussi: olla vastuussa)
Se voi määrätä minkälaisen hinnan haluaa. Mafia saa vähitellen monopoliaseman tässä asiassa.
They will be able to charge their own price, and they will eventually have a monopoly over this area.
Tämä vakava syytös antaa Castrolle mahdollisuuden määrätä äärimmäisen ankaria rangaistuksia lain 88 nojalla.
This serious charge gives Castro the chance to impose excessively severe punishments under Law 88.
Komissio ei voi määrätä pankkien perimiä maksuja.
However, I must repeat that the Commission is not in the business of regulating prices: the Commission cannot tell banks what to charge.
määrätä
Byrokratian diktatuuri, joka haluaa alistaa kreikkalaiset ja joka haluaa määrätä myös Alankomaissa.
A bureaucratic dictatorship that wants to subjugate the Greeks and that also wants to call the shots in the Netherlands.
Luottamusta ei voi koskaan määrätä, vaan se on ansaittava.
Member of the Commission. - Trust can never be commanded, it has to be deserved and earned.
Voit linkittää objektin toisesta asiakirjasta Kopioi- ja Liitä määräten -komentojen avulla.
You can link an object from another document by using the Copy and Paste Special commands.
määrätä (aussi: antaa, jakaa, jaella, langettaa)
määrätä (aussi: säätää)

2. "jtkt tekemään jt"

määrätä (aussi: käskeä, velvoittaa, edellyttää)

Exemples d'usage pour « määrätä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishNyt sovelletaan työjärjestyksen 37 artiklaa, jossa ei määrätä ehdotuksen laatijasta.
What applies here is Rule 37, which does not provide for the concept of author.
Finnish"Emmekö voisi määrätä, että sairastuneita eläimiä saa hoitaa, mutta ei syödä?"
"Couldn't we stipulate that animals which fall ill have to be treated but not eaten?"
FinnishSääntelyn osalta sanoisin, että Euroopan ei pidä määrätä omia pelisääntöjään.
As far as regulation is concerned, it is not up to Europe to make the rules.
FinnishMeidän mielestämme on järjetöntä määrätä veroja, jotka eivät koske yrityksiä.
It is incomprehensible to us that taxes should be instituted which exempt companies.
FinnishSe on niiden valinta, ja niillä on oikeus määrätä näiden alojen politiikasta.
That is their choice. That is the policy space to which they are entitled.
FinnishJokaisen valtion oikeutta määrätä veroista ja kantaa niitä loukattaisiin vakavasti.
This would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.
FinnishTuen toisaalta ehdotusta määrätä vero kaatopaikalle vietävälle jätteelle.
However, I support the proposal to introduce a tax on waste going to landfill.
FinnishTodellisessa demokratiassa juuri parlamentti olisi saanut määrätä asioista.
In a real democracy Parliament would have been determining the legislation.
FinnishEnsimmäisenä askeleena asiakirja voitaisiin ehkä määrätä salaiseksi tietyksi määräajaksi.
A first step may perhaps be for a time limit partially to be imposed upon secrecy.
FinnishJulkiset viranomaiset eivät voi määrätä siitä, kuinka monen naisen täytyy tehdä töitä.
It is not up to the authorities to say how many women must go out to work.
FinnishVaihtoehtoja on, ominaispäästörajat ylittäville tuotteille voidaan määrätä tullit.
There are other options: duties can be imposed on products that exceed specific emissions.
FinnishArvoisa puhemies, miksi jäsenvaltiot eivät uskalla määrätä tästä lainsäädännössään?
Mr President, why do Member States not dare to put that down on paper?
FinnishJos USA saisi määrätä, suuntaisimme jo kohti vapaakauppaaluetta Internetissä.
If the US had its way we would already be on the road to a free trade zone on the Internet.
FinnishEmmekö voisi määrätä uutta yhteisön varaa, jonka perustana on liiketoimien verottaminen?
Why not plan a new Community resource based on the taxation of financial transactions?
FinnishTällaisesta on voitava määrätä seuraamuksia, koska muuten meillä on pelkkä paperitiikeri.
There must be sanctions for this; otherwise, what we have is a paper tiger.
FinnishSeuraamuksia voidaan määrätä vain, jos niistä määrätään perussopimuksessa.
Penalties may be applied only where they are provided for by the Treaty.
FinnishToisaalta en näe mitään syytä määrätä kaikkia jäsenvaltioita tekemään näin.
On the other hand, I see no reason to force this on all Member States.
FinnishJulkisen epäilyksen ja näköalattomuuden uhat voivat määrätä meidät lentokieltoon.
The twin gravities of public scepticism and blinkered ambition have the potential to ground us.
FinnishParlamentin tehtävänä ei ole määrätä veronmaksajien varoista työnantajien hyväksi.
It is not up to Parliament to give taxpayers' money to help them.
FinnishEi ole järkeä määrätä uusia sääntöjä kuluttajille, ellei niiden noudattamista pystytä valvomaan.
There is no point in having new rights for consumers unless they can be enforced.