« merkittävä » traduction en anglais

FI

« merkittävä » en anglais

FI

merkittävä {adjectif}

volume_up
1. général
merkittävä (aussi: mahtava, suuri, iso, valtava)
Merkittävä aloite tämän vanhentuneen sopimuksen uudistamiseksi kuitenkin torjuttiin.
A great opening towards reform of this obsolete treaty will be blocked.
Toiseksi jäsenyysmahdollisuus on ollut merkittävä kannustin edistymiselle.
Secondly, the European perspective has been a great incentive for progress.
Lisäksi joihinkin hankkeisiin liittyy jokin erittäin merkittävä tekninen hankaluus.
Furthermore, some of the projects present great technical difficulties.
Tämä oli merkittävä askel eteenpäin ja yksi tärkeimmistä parlamentin vaatimuksista.
This was an important step forward and an important demand on Parliament’s part.
Tämä on merkittävä teko eurooppalaisen hallinnon yksinkertaistamisen kannalta.
This is an important contribution to the simplification of European governance.
Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen valvontajärjestelmä on myös merkittävä askel.
A European and global system for supervision represents further important steps.
Sopimus oli merkittävä saavutus ja kunnianosoitus kaikille osapuolille.
This agreement was a remarkable achievement and a tribute to all those concerned.
Jäsen Wijkmanin tänään esittelemä päätöslauselmaesitys on merkittävä.
The motion for a resolution presented by Mr Wijkman today is remarkable.
Tästä johtuu merkittävä kehitys maataloustuotannossa, ruoan laadussa ja turvallisuudessa.
Hence the remarkable progress in agricultural production, in food quality and safety.
merkittävä (aussi: merkityksellinen)
Eurovinjetti on puheenjohtajavaltio Belgian toinen merkittävä saavutus.
The Eurovignette is a further significant achievement of the Belgian Presidency.
Tämä on merkittävä askel kohti kauan odotettua Euroopan uudelleen yhdentymistä.
This was a significant step towards the long-awaited reunification of Europe.
Se on merkittävä haaste nykyiselle yhtenäisvaluuttaan perustuvalle järjestelmälle.
It represents a significant challenge to the present single currency system.
merkittävä (aussi: huomattava)
Lääkkeiden hintojen merkittävä nousu viime vuosina herättää myös huolta.
The marked rise in the cost of medicines in recent years is also cause for concern.
Sallitut säteilytyt elintarvikkeet on joka tapauksessa merkittävä.
If food can be irradiated, it must be marked in any case.
Vaalien järjestäminen 24. toukokuuta oli merkittävä virstanpylväs demokratian kehityksessä.
The holding of elections on 24 May this year marked an important milestone in the development of democracy.
merkittävä (aussi: olennainen)
Mietintönne on erittäin ajankohtainen ja merkittävä.
Your report is extremely topical and material.
Tässä on kyseessä hyvin merkittävä aluepolitiikan laadun muutos, joka pätee tulevalla rahoituskaudella.
This represents a very material, very qualitative development of regional policy over the forthcoming financial period.
Arktinen alue on siis Euroopalle merkittävä energian, raaka-aineiden ja kalan toimittaja.
The Arctic is therefore a major contributor of energy, raw materials and also fish for Europe.
merkittävä (aussi: huomionarvoinen)
Tämä on todella merkittävä seikka, sillä tällaista litaniaa toistetaan jatkuvasti.
This is truly notable because it is a kind of litany which is repeated systematically.
Kolmas merkittävä aloite on Euroopan tasa-arvoinstituutin perustaminen.
The third notable initiative is the introduction of the European Institute for Gender Equality.
Yksi merkittävä poikkeus tästä on ehdokasvaltioiden maaseudun kehittämistä tukeva Sapard-ohjelma.
One notable exception to this is the SAPARD programme for rural development in applicant countries.
Neljänneksi meillä on edelleen merkittävä maksumalliin liittyvä ongelma.
Fourthly, we still have an outstanding matter with regard to the payment model.
Irlanti on koheesiopolitiikan merkittävä saavutus.
Ireland is the cohesion policy's outstanding success.
Tämä puheenjohtajakausi on merkittävä maalis- ja toukokuussa tapahtuneen kahden merkittävän tapauksen vuoksi.
This presidency is remarkable because of the two outstanding events which occurred in March and May.
Tiedotusvälineillä on merkittävä tehtävä yhdenvertaisten mahdollisuuksien yhteiskunnassa.
The media has a prominent role in the equal opportunity society.
pilaria, jossa annetaan merkittävä asema rahan määrän
strategy, which assigns a prominent role to the analysis of monetary developments.
Kuinka merkittävä sen pitäisi olla aluepolitiikassa?
How prominent should it be within regional policy?
merkittävä (aussi: johtuva)
merkittävä (aussi: keskeinen, polttopiste-, fokaalinen)
merkittävä (aussi: suuri, määrällinen)
Euron käyttöönotto oli merkittävä historiallinen tapahtuma ja suurin läpimurto kehityksessä kohti poliittista unionia.
Its implementation was a momentous, historic development, representing the largest quantum leap towards political union.
Vastikään hyväksytty kuuden säädöksen lainsäädäntöpaketti on merkittävä askel, joskin vasta toimeenpanovaiheessa nähdään, onko askel tarpeeksi suuri.
Implementation will show if they constitute a quantum leap.
2. "henkilöstä"
Merkittävä määrä korkean profiilin aktivisteja vapautettiin vuosina 2005 ja 2006.
A considerable number of high-profile activists were released in 2005 and 2006.
The social protocol has been incorporated, and that is a considerable step forward.
Eurooppalaisilla matkailijoilla on merkittävä osuus tässä kehityksessä.
European tourists bear a considerable part of the responsibility for this situation.

Exemples d'usage pour « merkittävä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishInvestoinneilla kehitysmaihin saattaa muuten olla tässä asiassa merkittävä osa.
In addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
FinnishTässä yhteydessä merkittävä 2 miljardin euron määrä ei kuitenkaan vielä riitä.
In this context, the not insignificant sum of EUR 2 billion is still not enough.
FinnishMielestämme tutkimuksella on merkittävä asema innovaatioiden edistämisen kannalta.
In our opinion, it has an essential role in stimulating innovation and research.
FinnishKeski- ja Itä-Euroopan maiden liittyminen unionin jäseniksi on merkittävä haaste.
The accession of the Central and Eastern European countries is a major challenge.
FinnishEkologinen innovointi on merkittävä tekijä maapallon lämpenemisen torjunnassa.
Eco-innovation is a major component in winning the fight against global warming.
FinnishSe osoittaa, että EU:lla voi olla merkittävä asema kansainvälisellä näyttämöllä...
It is demonstrating that Europe can have a presence on the international stage...
FinnishPerustuslain hyväksyminen on merkittävä edistysaskel Irakin jälleenrakentamisessa.
Constitutional ratification is a major step towards the reconstruction of Iraq.
FinnishMielestäni merkittävä osa Euroopan parlamentin ehdotuksista otettiin huomioon.
I believe that a major part of the European Parliament' s proposals were included.
FinnishMaallani on ollut merkittävä rooli kaikissa 1900-luvun dramaattisissa tapahtumissa.
It has played a leading role in all the dramatic events of the twentieth century.
FinnishTerveydenhuoltoalan ammattilaisten maastamuutto on jo nyt merkittävä ongelma.
Therefore, appreciation for public health must be restored as soon as possible.
FinnishSen sijaan se on merkittävä selvästi "trombiinilla lihapaloista koostettu liha".
Instead, it must be clearly labelled as 'combined meat parts treated with thrombin'.
FinnishMietintö on merkittävä panos muutoksen puolesta, mutta tapahtuuko todella mitään?
This report is a valuable contribution to change, but will anything actually happen?
FinnishPesuaineen koostumuksen ilmoittaminen on todellakin merkittävä kehitysaskel.
The disclosure of the composition of detergents is indeed a major step forward.
FinnishMyös nanoteknologian tarjoamat mahdollisuudet ja näkymät ovat merkittävä aihe.
The opportunities and perspectives of nanotechnologies are also a relevant subject.
FinnishToinen hyvin merkittävä kohta on kohta G, joka koskee koordinoituja operaatioita.
Another very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.
FinnishTeidän on merkittävä nimenne etukäteen listaan ennen äänestysselitysten alkamista.
You have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
FinnishVoin vakuuttaa hänelle, että neuvosto katsoo tämän näkökohdan olevan hyvin merkittävä.
I can assure her that the Council considers this aspect to be of key importance.
FinnishRahamarkkinoiden huolenaiheet ovat aiemmin olleet hallituksille merkittävä rajoite.
Previously, financial market worries have been a serious constraint on governments.
FinnishTällä direktiivillä on merkittävä vaikutus Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakauteen.
It makes a fundamental contribution to the stability of Europe's financial markets.
Finnish   Ilman pilaantuminen on merkittävä kansanterveydellinen ongelma Euroopan unionissa.
   Air pollution causes major public health problems within the European Union.