« merkittävä määrä » traduction en anglais

FI

« merkittävä määrä » en anglais

FI merkittävä määrä
volume_up
{substantif}

merkittävä määrä (aussi: määrä, paljous)
volume_up
quantity {substantif}

Traductions similaires pour « merkittävä määrä » en anglais

merkittävä adjectif
määrä substantif

Exemples d'usage pour « merkittävä määrä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTässä yhteydessä merkittävä 2 miljardin euron määrä ei kuitenkaan vielä riitä.
In this context, the not insignificant sum of EUR 2 billion is still not enough.
FinnishMerkittävä määrä korkean profiilin aktivisteja vapautettiin vuosina 2005 ja 2006.
A considerable number of high-profile activists were released in 2005 and 2006.
FinnishEnsinnäkin merkittävä määrä tarkistuksia liittyy päätösmenettelyyn.
Firstly, a significant number of amendments concern the decision-making procedure.
FinnishSe oli etnisesti hyvin tasapainoinen, ja osallistujista merkittävä määrä oli naisia.
It had a good ethnic balance and there was a significant number of women among the delegates.
FinnishUrakkaamme helpottaa se, että asiassa on jo tehty merkittävä määrä valmistelutyötä.
There is a considerable body of earlier work for us to build on.
FinnishKomissaarien muodostamaan kollegioon pitäisi kuulua merkittävä määrä Euroopan parlamentin jäseniä.
A substantial number of MEPs should form part of the college of Commissioners.
FinnishYhdysvalloissa ainoastaan Kaliforniassa niitä on merkittävä määrä.
In the United States, only California has a significant number.
FinnishTupakointikielto on jo sulkenut satoja pubeja, minkä seurauksena on menetetty merkittävä määrä työpaikkoja.
Already the smoking ban has closed hundreds of public houses with the consequent loss of jobs.
FinnishSiihen osallistuu merkittävä määrä maita, ja merkittävä määrä unionin ulkopuolisia maita haluaa liittyä siihen.
It involves a significant number of countries and a significant number of third countries want to join it.
Finnish(EN) Komissio pitää erittäin myönteisenä, että äskettäin vapautettiin merkittävä määrä Kosovon albaanivankeja.
The Commission very much welcomes the recent release of a significant number of Kosovar Albanian prisoners.
FinnishNiihin kätkeytyykin merkittävä määrä epävarmuutta.
FinnishMeillä on myös merkittävä määrä työssäkäyviä köyhiä, joilla on työpaikka mutta jotka eivät tule toimeen palkoillaan.
We are also seeing significant numbers of working poor, those who have jobs but cannot afford to live on their wages.
FinnishYhdysvalloissa ja yhä enemmän myös Japanissa puhtaille ohjelmistoille on valitettavasti myönnetty merkittävä määrä patentteja.
In the USA, and increasingly in Japan, patents have unfortunately been granted for what is essentially pure software.
FinnishViisi prosenttia ei merkittävä määrä.
FinnishMerkittävä määrä korkeakoulututkinnon suorittaneita työntekijöitä on työpaikoissa, joihin tarvitaan vain muutaman tunnin pohjakoulutus.
A not insignificant number of workers with university degrees work in jobs that require basic training of just a few hours.
FinnishTämä on myös hyvin merkittävä määrä, ja aiomme jatkaa tätä menettelytapaa ja soveltaa seuraamuksia tarvittaessa hyvin ankarasti.
That is also a very significant amount, and our intention is to continue this policy and apply sanctions very rigorously when this is needed.
Finnish(SL) Slovenian kautta kulkee merkittävä määrä elävien eläinten kuljetuksia, joiden lähtöpaikka on useimmiten Itä-Euroopassa ja määräpaikka Italiassa.
(SL) A large amount of live animal transport passes through Slovenia, mainly originating in Eastern Europe and destined for Italy.
FinnishVarustamojen on lisäksi pakko ottaa aluksille merkittävä määrä madagaskarilaisia merimiehiä; määrä nousee 6:sta 40:een, kuten on myös sanottu.
The shipowners are obliged, furthermore, to employ a significant number of Malagasy seamen, which is rising from 6 to 40, as has also been pointed out.
FinnishTästä syntyy voimakkaasti kalastuksesta riippuvaisille syrjäisille merialueille merkittävä määrä työpaikkoja, jotka ovat tiukasti paikkaan sidottuja.
This generates a very significant number of jobs – which furthermore is highly localised – in peripheral maritime regions highly dependent on fisheries.
FinnishMerkittävä määrä parlamentin ja komission jäseniä on joutunut direktiiviä vastaan suunnatun järjestelmällisen ja harhaanjohtavan kampanjan kohteeksi.
A substantial number of Members of Parliament and of the Commission have been subjected to an orchestrated and misleading campaign against the adoption of this directive.