« merkittävyys » traduction en anglais

FI

« merkittävyys » en anglais

FI merkittävyys
volume_up
{substantif}

volume_up
prominence {substantif}

Exemples d'usage pour « merkittävyys » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishNykyään on myös koko joukko erilaisia terveysväittämiä, joiden merkittävyys vaihtelee.
In addition, there is now a host of different health claims of varying significance.
FinnishTämän keinon merkittävyys tuodaan ilmi Euroopan unionin kaikkien toimielinten sopimuksessa.
The importance of this tool is reflected in the agreement of all the institutions of the European Union.
FinnishEnsimmäinen tärkeä seikka on alan merkittävyys.
FinnishOn tärkeää muistaa asian merkittävyys.
It is important to remember the significance of this topic.
FinnishSe on valheellinen, koska meille uskotellaan, että Bolkesteinin direktiivistä on poistettu sen merkittävyys ja sen sisältö.
It is a lie because we are led to believe that the Bolkestein Directive has been stripped of its substance, of its content.
FinnishNäissä olosuhteissa meidän on tietysti otettava ensisijaisesti huomioon tämän tuotannonalan merkittävyys ja sen viennin painoarvo.
In the circumstances, we obviously have to give primary consideration to the size of the sector concerned and to the volume of exports.
FinnishHänen analyysinsä syväluotaavuus, arvostelunsa laadukkuus ja ehdotustensa merkittävyys ansaitsevat erityisen kiitoksen.
The thoroughness of the analysis, the quality of the criticism and the relevance of the suggestions she has made are worthy of particular commendation.
FinnishAsian ydin on siinä, että pitkäaikaista vakiintunutta käyttöä koskevien todisteiden laatu ja merkittävyys ovat tärkeämpiä seikkoja kuin maantieteellinen alkuperä.
The key point is that the quality and relevance of evidence of traditional use is more important than geographical origin.
FinnishLainsäätäjien välinen vuoropuhelu on tärkeää, ja sitä pitäisi vahvistaa erityisesti, kun otetaan huomioon senaatin merkittävyys ulkopolitiikassa.
Dialogue between legislators is important and should be strengthened, particularly in view of the importance of the Senate in the sphere of foreign policy.
FinnishKoheesiopolitiikkaan osoitettujen julkisten varojen merkittävyys edellyttää äärimmäistä tarkkaavaisuutta sen valvomiseksi, ettei varoja käytetä vääriin tarkoituksiin.
The importance of the public funds pledged under the heading of cohesion policy demands the utmost vigilance given the potential for misappropriation of those funds.
FinnishMielestäni EU:n suhteet Intiaan ovat elintärkeät, kun otetaan huomioon tämän valtion geostrateginen merkittävyys ja sen potentiaalinen rooli monenvälisessä maailmanjärjestyksessä.
I feel that the EU’s relations with India are crucial, due to that country’s geo-strategic importance and its potential role in a multilateral world order.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen ja vilkas keskustelu, mikä ei ole ihmekään, kun otetaan huomioon ongelman vakavuus ja merkittävyys.
Member of the Commission. - Mr President, this has been a very interesting and lively debate and no wonder, given the seriousness and importance of this problem.
FinnishKun otetaan huomioon muutoksen merkittävyys - ja tämä on tärkeää - olemme kaavailleet siirtymäkautta, jonka päättyessä unionisihteeri ryhtyy hoitamaan tehtäviään täysimääräisesti.
Given the magnitude of the change - and this is important - we plan to have a transitional period, at the end of which the Secretary of the Union will take full charge of his duties.
FinnishEuroopan merkittävyys markkina-alueena, taloudellisen avun antajana, maahanmuuttajien turvapaikkana sekä naapurina tekee, tai sen pitäisi tehdä, EU:sta ulkopoliittisen kumppanin.
The dimensions of Europe as a market, as a provider of financial aid, as a place of refuge for immigrants, and as a neighbour make, or ought to make, the EU a partner in external policy.
FinnishMerkittävyys ei johdu pelkästään jäsenyyttä hakevien maiden lukumäärästä, kvantiteetista, vaan laajentumisesta johtuvasta demokratian vakiintumisesta ja yhteenkuuluvuuden kehityksestä.
What gives the enlargement that significance is not just quantity, the number of countries applying for membership, but the process of democratic stabilization and cohesion it involves.