« mitä » traduction en anglais

FI

« mitä » en anglais

volume_up
mitä {interj.}
EN
EN
EN
EN
EN
FI

mitä {interjection}

volume_up
1. familier
volume_up
huh {interj.} [fam.]
Myös kuuluisa filosofi Edwin Starr tapasi kysyä: "Sodat, huh, mitä hyvää niistä voisi seurata?
As the great philosopher Edwin Starr once said: 'War, huh, what is it good for?
Kuten suuri Ral Donner kerran laulussaan valitti, "et tiedä, mitä sinulla on, ennen kuin menetät sen!"
Let us not stifle our artistes with any more legislation, and, as the great Ral Donner once lamented: 'You don't know what you've got until you lose it, uh-huh, oh yeah!'

Exemples d'usage pour « mitä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus.

Finnish(EN) Arvoisa puhemies, uskon, että monia ihmisiä kiinnostaa se, mitä aion sanoa.
Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
FinnishArvoisa puhemies, olen siis laajalti samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu.
Therefore, I broadly agree, Mr President, with what has been said in this House.
FinnishKomissio ei voi kertoa yksittäisille jäsenvaltioille, mitä niiden pitäisi tehdä.
The Commission is not in a position to tell individual Member States what to do.
FinnishMitä Euroopan on tehtävä, kun G20-maat kokoontuvat taas tämän vuoden syyskuussa?
What must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?
FinnishEn tiedä, mitä äänestyksen aikana tapahtuu, mutta emme voi sivuuttaa tätä asiaa.
I do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
FinnishMielestäni me olisimme itse asiassa voineet ennakoida, mitä Ukrainassa tapahtui.
In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.
FinnishKannatan kaikkea sitä, mitä puheenvuoroissa on esitetty vaikutustenarvioinnista.
I underscore everything that has been said here in regard to impact assessment.
FinnishOn käynnistettävä keskustelu siitä, mitä EU:n pitäisi tehdä saamillaan varoilla.
We must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
FinnishMinun mielestäni melkein kaikki, mitä mietinnössä sanotaan, on oikeilla jäljillä.
Personally I think that almost everything the report says is on the right track.
FinnishSitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"
And then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
FinnishItse asiassa ensimmäinen yhteinen kanta sisälsi kaiken, mitä parlamentti halusi.
Indeed, the first common position fully incorporated what this Parliament wanted.
FinnishMitä ongelmia neuvostolla on viime lokakuussa esitetyssä komission ehdotuksessa?
What are the Council's problems with last October's proposal from the Commission?
FinnishEntä mitä hyötyä näistä niin sanottujen korjaavien toimien murusista sitten on?
And then, what use is being made of even these crumbs of so-called 'restitution?
FinnishMitä Euroopan tasolla voidaan tehdä paremmin kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa?
What can be done better at European level than in the individual Member States?
FinnishTältä osin se, mitä me sosiaalidemokraatit komissiolta pyydämme, on hyvin selvää.
In this regard, what we Socialists are asking from the Commission is very clear.
FinnishHyväksyykö neuvosto tilanteen, ja jos se ei sitä hyväksy, mitä toimia ehdotetaan?
Is the Council content with this situation and, if not, what action is proposed?
FinnishTosin tässäkään asiassa en kerro teille mitään sellaista, mitä ette jo tietäisi.
Yet on that subject too, I am not telling you anything you do not already know.
FinnishMeidän on pohdittava, mitkä aineet kiellämme ja mitä niille seuraavaksi tehdään.
We need to consider what substances we are banning and what happens to them next.
FinnishNyt näemme, mitä asiakirjoja todella on olemassa, ja mitkä ovat arkaluonteisia.
Will we now get to see what documents really exist and which ones are sensitive?
FinnishOn hyvin tärkeää sanoa heti aluksi, mitä parlamentti voi ja mitä se ei voi tehdä.
It is very important to say, from the outset, what Parliament can and cannot do.