FI

mitätöidä [mitätöin|mitätöinyt] {verbe}

volume_up
1. général
Kadonnut tai varastettu luottokortti kannattaa mitätöidä välittömästi.
Cancel any lost or stolen credit cards immediately.
Tarkoituksena ei koskaan ollut mitätöidä kaikkia kolmannen maailman maiden velkoja, koska se olisi ollut täysin mahdotonta.
The idea was never to cancel all debt from the Third World countries because that was totally impracticable.
Hyvät jäsenet, kenenkään tavoitteena ei ole ottaa käyttöön Eurocontrolin kanssa päällekkäisiä toimintoja eikä mitätöidä sitä.
Ladies and gentlemen, nobody intends either to duplicate the actions of Eurocontrol or to cancel it out.
Enemmistön diktatuurilla ei saa siis mitätöidä kansalaisten ääntä.
In fact, the citizens' vote must not be invalidated by the dictatorship of the majority.
The vote cannot be invalidated.
On myös hyvin selvää, että oikeudellisen perustan käyttö on tekosyy sille, että neuvoston yhteinen kanta yritetään mitätöidä.
And it is also very clear that the use of the legal basis is a subterfuge to try to invalidate the Council's common position.
Ette edes te, arvoisa komission jäsen, voi mitätöidä kansainvälistä lainsäädäntöä.
Even you, Commissioner, cannot render international law null and void.
Haluatte mitätöidä jäsenvaltioiden vastuun turvautumalla komission byrokratiaan.
You want to make the Member States' responsibility null and void by using the Commission's bureaucracy.
Komissiolla ei todellakaan ole valtuuksia mitätöidä jo hyväksyttyjä säädöksiä.
The Commission really does not possess the authority to declare null and void laws that have already been adopted.
5) J, I, K ja L kohdat: Italian korkein hallinto-oikeus sekä mitätöi alueellisen hallinto-oikeuden päätöksen että tarkisti sitä tuomiossaan, johon ei voi hakea muutosta.
5) in letters J, I, K and L: the Italian Council of State not only annulled but also amended the previous decision by the regional administrative tribunal, in a judgment not subject to appeal;
Käytännön vaikeudet on määritetty oikein, ja niihin on kiinnitettävä huomiota, koska huonot toimintatavat voivat mitätöidä muilta osin järkevän suunnitelman.
The practical difficulties have been correctly identified and need attention, because bad practice may end up nullifying an idea that is sound in other respects.
Lisäksi sopimuksen voimaantulo sallii monikansallisten yritysten mitätöidä kaikki aikaisemmat sitoumuksensa, jotka liittyvät jo toteutuneisiin sijoituksiin.
Moreover, the implementation of the agreement will allow multinational companies to rescind any previous commitment they have undertaken in relation to the investments they have already made.
2. Informatique
Kadonnut tai varastettu luottokortti kannattaa mitätöidä välittömästi.
Cancel any lost or stolen credit cards immediately.
Tarkoituksena ei koskaan ollut mitätöidä kaikkia kolmannen maailman maiden velkoja, koska se olisi ollut täysin mahdotonta.
The idea was never to cancel all debt from the Third World countries because that was totally impracticable.
Hyvät jäsenet, kenenkään tavoitteena ei ole ottaa käyttöön Eurocontrolin kanssa päällekkäisiä toimintoja eikä mitätöidä sitä.
Ladies and gentlemen, nobody intends either to duplicate the actions of Eurocontrol or to cancel it out.
3. Économie

Exemples d'usage pour « mitätöidä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishEnemmistön diktatuurilla ei saa siis mitätöidä kansalaisten ääntä.
In fact, the citizens' vote must not be invalidated by the dictatorship of the majority.
FinnishKyse on kokonaispaketista, jota ei saa mitätöidä viime minuuteilla!
This is an overall package that must not be undone at the last minute!
FinnishPolitiikat eivät saa keskenään mitätöidä eivätkä tehdä tyhjäksi toisiaan.
Policies should not undercut or counteract each other.
FinnishKaikki tällaiset ydinkokeet saattaisivat tässä vaiheessa mitätöidä kaiken sopimuksen hyväksi tehdyn työn.
Any such nuclear tests at this stage might undo all the work which has gone into the Treaty.
FinnishLupauksia on kyllä tehty, mutta niitä on yritetty mitätöidä.
Promises were made, but attempts were made to evade them.
FinnishYksikään sääntö ei voi mitätöidä tämän asian vakavuutta.
FinnishJos ainoastaan rahoittaisimme naisten asemaa edistäviä lisähankkeita, se saattaisi mitätöidä asian merkityksen.
Simply to fund additional projects in favour of women would risk marginalising the importance of the issue.
FinnishLissabonin sopimuksella saavuttamiamme asioita ei saa mitätöidä myöskään tulevaisuuden ongelmia ratkaistaessa.
What we have achieved with the Treaty of Lisbon must not be brushed aside, even when tackling future issues.
FinnishToivon hartaasti, ettei kaikkea tekemäämme lainsäädäntätyötä mitätöidä täytäntöönpanovaiheessa.
I sincerely hope that all the work we have accomplished in the course of lawmaking will not be undone during implementation.
FinnishOranssin vallankumouksen jälkeen on tehty konkreettista edistystä, mutta se voidaan mitätöidä, jos edistys ei jatku.
Tangible progress has been made since the Orange Revolution, but may be wasted if it is not further pursued.
FinnishEn toki halua mitätöidä jäsen Purvisin tai kenenkään parlamentin jäsenen toiveita tyydyttävämmästä oikeusperustasta.
I do not want to contradict the wishes of Mr Purvis or any Member of Parliament for a more satisfactory legal basis.
FinnishEmme saa mitätöidä tätä tulosta tänään.
FinnishMitätöidä koko menettely?
FinnishÄänestystä ei voida mitätöidä.
FinnishSiis aivan konkreettisesti, miten komissio varmistaa sen, että tällä sopimuksella ei mitätöidä parlamentin osallisuutta yhteispäätöksiin?
In other words, how will the Commission ensure that Parliament' s right of codecision will not be circumvented by this agreement?
FinnishTämän vuoksi hallitustenvälisen konferenssin työllä ei saada mitätöidä tai vesittää saavutettujen tulosten poliittista arvoa.
The political value of the success achieved must not, therefore, be dispersed or watered down by the work of the Intergovernmental Conference.
FinnishTarkistuksen 43 hyväksymisen ei pitäisi mitätöidä tarkistusta 54, koska tarkistuksessa 54 on muitakin kysymyksiä, joita tarkistus 43 ei kata.
Adopting Amendment 43 should not make Amendment 54 fall, because in 54 there are also other issues which are not covered by 43.
FinnishTietojen väärentämisrikkomus ei saa mitätöidä tai hämärtää jälleenkäsittelyn tai MOX-polttoaineen valmistuksen pitkän aikavälin tulevaisuutta.
The offence of falsification of records must not negate or obscure the long-term case for reprocessing or MOX fuel assemblies.
FinnishLopuksi nykyinen kiista Euroopan keskuspankin pääjohtajasta ei saa mitätöidä kyseisen pankin toiminnan välttämättömiä ehtoja.
Finally, the present argument over the Presidency of the European Central Bank must not detract from the necessary operational terms for that Bank.
FinnishPitäisikö se mitätöidä?