« mitätön » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous mitaton
FI

« mitätön » en anglais

FI mitätön
volume_up
{adjectif}

Tämä on mielestäni kaikkea muuta kuin mitätön asia. Olenkin hämmästynyt siitä, että tästä maasta kotoisin oleva puhemies on unohtanut asian.
I consider that to be anything but insignificant, and I am amazed that the President, who hails from Britain, has forgotten about it.
Sveitsi ei ole myöskään mitätön kauppakumppani. 80 prosenttia Sveitsin viennistä suuntautuu EU:hun, ja se on EU:n neljänneksi tärkein kauppakumppani.
Nor is Switzerland an insignificant trading partner either: 80% of Swiss exports go to the EU, and it is the EU's fourth largest trading partner.
Tästä huolimatta, kun tähän lisätään EIP:n laina, tuona ajanjaksona käytettävissä on miltei 13 miljardia euroa, joka ei ole mitätön rahasumma.
Nevertheless, together with EIB lending, this means that nearly EUR 13 billion will be available over that period, which is not an insignificant amount of money.
Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen on mitätön.
However, research has shown that human impact on climate change is negligible.
Tämä on täysin mitätön määrä, vain yksi prosentti Euroopan unionin väestöstä.
This is an utterly negligible number: just over 1% of the resident population of the European Union.
This progress is not negligible but nor is it really significant.
mitätön
Kun kaikkea näkee markkinoilla saatavana, voi helposti uskoa, että tuotteiden väärentäminen on mitätön rikkomus.
When you see everything available on the market, you might well think that product piracy is a trifling offence.
   Vastustamme yhteistä maatalouspolitiikkaa nykyisessä muodossaan ja niitä muutoksia, joiden merkitys voimassa olevan järjestelmän kannalta on periaatteessa mitätön.
   We are opposed to the common agricultural policy as it stands and object to changes that, in terms of principle, are of trifling significance within the prevailing system.
Oman alani osalta voin kertoa teille, että 77 miljoonaa euroa koulutuslaitoksia koskevaan toimintaohjelmaan ei ole mitätön summa, mutta kuten sanoin, enemmällekin olisi käyttöä.
As far as my own area is concerned, I can tell you that EUR 77 million for the action programme for educational institutions is not a trifling amount, but, again, we could do with more.
This is not a trivial point.
Tämä ei ole mitätön seikka vaan totuus, ja asia on näin.
Every time, however – it is not just a trivial thing to say: it really is true, and that is how it is – every time, some leaders get killed.
Nuoren naisen munasarjojen hyperstimulointi, johon liittyy suurentunut munasarjasyövän riski, ei ole mitätön kansanterveyttä koskeva asia.
The hyper-stimulation of a young woman’s ovaries, involving an increased risk of ovarian cancer, is not a trivial public health issue.
mitätön (aussi: pätemätön, mitätöity)
volume_up
void {adj.}
Arvoisa puhemies, olen jättänyt tarkistuksen 6, joka on mitätön ja tarpeeton, jos tarkistus 3 hyväksytään.
Mr President, I have tabled Amendment No 6 which will become null and void if Amendment No 3 is voted for.
Kyseiset Euroopan parlamentin jäsenet katsovat, että moldovan kieleen viittaava kohta on mitätön.
The reference to the Moldavian language remains null and void for the given Members of the European Parliament.
It is void, and you must withdraw it.
mitätön (aussi: pikkuruinen, vähäinen)
mitätön (aussi: invalidi, pätemätön)
Minusta vaikuttaa siltä, että toimittamamme äänestys tarkistuksesta 16 on kokonaisuudessaan mitätön.
It seems to me that the vote that we took on Amendment No 16 is entirely invalid.
Tarkistus 29 on teknisesti mitätön, sillä geneettisesti muunnettujen mikro-organismien osalta ei vaadita suljettua järjestelmää.
Amendment No 29 is technically invalid since the genetically modified micro-organisms are not required to be in a closed system.
Näin ollen emme voisi hyväksyä sellaista säädöstä, joka teidän sanomanne perusteella on 1988 heinäkuussa tehdyn päätöksen mukaisesti mitätön.
Therefore, we could not adopt an act which, from what you are saying, is invalid according to the July 1988 decision.
mitätön (aussi: niukka, pieni)
volume_up
meager {adj.}
mitätön (aussi: vähäpätöinen)
mitätön (aussi: surkea)
volume_up
paltry {adj.}
Mahdollisesti aloitettava kokeiluhanke on mitätön lohdutuspalkinto.
A pilot project that may be started up is the paltry consolation prize.
mitätön (aussi: merkityksetön)
volume_up
petty {adj.}
Näin ollen Euroopan parlamentissa järjestetty keskustelu on pelkkä mitätön puoluepoliittinen suunnitelma poliittisen vastustajan saamiseksi pois tolaltaan.
Under these circumstances, the debate that has been organised in this House is nothing other than a petty political and partisan scheme to upset a political opponent.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, "Sellaisenaan hän oli mitätön konna, pikkurikollinen, mutta hän oli älykäs, ja uskoi kuten minäkin voivansa tulla poliitikoksi.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, 'By himself, he was a petty crook or a minor felon, but he was bright and like me, he also believed he could become a politician.
Mitätön ja surkea itsekkyys ei auta meitä tässä; jähmettyneisyys uhkaa tehdä meistä itseriittoisia ja eristyneitä, millä on keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vakavat seuraukset.
Small-minded, petty egotism will be of no help to us; conservatism is in danger of making us introspective and isolated, with serious medium- and long-term consequences.
mitätön
volume_up
piddling {adj.} [fam.]
mitätön
volume_up
piddly {adj.}
mitätön (aussi: vähäpätöinen)
volume_up
puny {adj.}

Exemples d'usage pour « mitätön » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishJos yksikin valtio kieltäytyy ratifioimasta perustuslakia, siitä tulee mitätön.
It would require only a single state not to ratify this Constitution for it to be nullified.
FinnishHaluan korostaa, että 2 000 euroa ei ole mitätön summa taustasoittajalle.
I would point out to her that EUR 2 000 certainly is not peanuts for a session player.
FinnishVenäjää painostetaan yhä vahvemmin ratifioimaan Kioton sopimus, sillä muuten sopimus on mitätön.
Pressure is mounting on Russian to ratify Kyoto, as otherwise the treaty is dead.
FinnishTämä on mitätön summa ja osoittaa lähes halveksuntaa tuottajien läpikäymää kriisiä kohtaan.
That is peanuts; it is almost a show of contempt for the crisis that the producers are going through.
FinnishParlamentin jäsenen Pirkerin mielestä tämä on vain mitätön yksityiskohta, mutta minusta se on katastrofi.
Mr Pirker says that is a minor detail; to me it looks like a disaster.
FinnishEuroopan mittakaavassa tämä on verrattain mitätön seikka.
In the European scheme of things, this is comparatively small beer.
FinnishPakkauksen kääntöpuolelle lisätään pienin kirjaimin mitätön maininta tuotteen uudesta koostumuksesta.
There will perhaps be a discreet entry, in small letters on the back of the package, indicating its new composition.
FinnishEihän 200 miljardin Yhdysvaltain dollarin rahavarojen käyttö keskipitkällä aikavälillä ole mikään mitätön sivuseikka!
The bank funds of USD 200 billion which are available in the medium term are certainly not chicken-feed!
FinnishOlen huolissani siitä, että tällainen mitätön summa ei kannusta järjestöjä puolustamaan kuluttajien oikeuksia.
I am concerned that such a pitiful sum will discourage these organisations from standing up for consumer rights.
FinnishOnko kyse parlamentin joulukuisesta päätöksestä vai tästä neuvoston paperista, joka on lainopillisesti mitätön?
Does it refer to Parliament's decision in December or does it refer to this Council paper that has no legal value?
FinnishTämä on kauhistuttavan mitätön summa, etenkin kun juntta tiesi lähestyvästä myrskystä muttei varoittanut kansaa asiasta.
This is a shocking pittance given that the junta knew about the cyclone but failed to warn the population.
FinnishLisäksi vaikutus kulutukseen on täysin mitätön.
By ceasing this production, Europe will be dependent on imports and consumption will not be affected in any way.
FinnishJos muistan oikein, viimeinen vuositappio oli kymmenen miljardia dollaria, mikä ei ole ollenkaan mitätön summa.
If I remember rightly, the last annual loss amounted to ten billion dollars, which is not by any means chicken feed.
FinnishJa liian usein työvuoren tulos on mitätön.
FinnishSuurin osa varoista kuluu hallinnointiin, kohdentamiseen ja arviointiin, ja vain mitätön murto-osa jää itse tulosten tekemiseen.
Most of the money will go into administration, allocation and assessment, and precious little to getting results.
FinnishLopuksi olen sitä mieltä, että meidän olisi tiedostettava se, että näin vaisu ja mitätön teksti ei voi tyydyttää unionin kansalaisten odotuksia.
To conclude, we must realise that such a pale and insipid text cannot satisfy the people of Europe.
FinnishEdessämme ei ole mikään mitätön tehtävä.
FinnishMihin toimiin ryhdymme varmistaaksemme, että tämän operaation kulut vastaavat sen tehokkuutta, joka on tällä hetkellä mitätön?
What actions are we going to take to ensure that the cost of this operation is matched by its effectiveness, which presently is nil?
FinnishTämä ei ole mikään mitätön asia.
FinnishMutta joka tapauksessa tämä tekosyy on nykyisen asiakirjan takia mitätön, koska olemme saaneet tietää, että pakollista naudanlihan merkitsemistä lykätään vielä entisestään.
However, this reasoning is now invalidated by today' s text as we are being told that the beef labelling obligation is to be postponed.