« myönteinen » traduction en anglais

FI

« myönteinen » en anglais

FI myönteinen
volume_up
{adjectif}

myönteinen (aussi: absoluuttinen, varma, todellinen, kokonainen)
Mainonta on myönteinen väline sekä sisämarkkinoiden että kuluttajien kannalta.
Advertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
Tämän sopimuksen ansiosta myös EU on välillisesti sellainen myönteinen osapuoli.
By signing this agreement, the EU will indirectly play a similar positive role.
Kansanäänestyksen jälkeen vallinnut myönteinen ilmapiiri on kuitenkin haihtunut.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
I believe that the response could be affirmative.
Minun on todettava, että vastaus on jälleen myönteinen.
I have to say that the answer to this question is also affirmative.
Päätöksemme on myönteinen, koska tällä perustuslakisopimuksella on huomattavia etuja, kuten monet ovat huomauttaneet.
It will be a decision in the affirmative because, as many of us have pointed out, this Treaty presents significant advances.
myönteinen (aussi: hyvä)
Komission lausunto oli myönteinen, ja siinä tehtiin kaksi yleistä huomiota.
It was favourable and made two general observations.
Tässä myönteisessä ja tasapainoisessa mietinnössä annetaan perustuslakisopimuksesta myönteinen lausunto.
This positive and balanced report gives the Treaty a favourable verdict.
Toivon, että se on myönteinen kannuste, erityisesti verkkomyynnin suosion lisäämiseksi.
I hope this will be a favourable stimulus, in particular for the popularisation of online selling.
myönteinen (aussi: optimistinen, nopea, nopeatempoinen)
volume_up
upbeat {adj.}
Silti, vaikka kuulostatte toiveikkaalta ja myönteiseltä, paljon jää toiveiden ja rukousten varaan.
But, although you sound upbeat and positive, in practice, a lot of this is based on a wish and a prayer.

Exemples d'usage pour « myönteinen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishSen vuoksi tämä synteettisten huumeiden vastainen aloite on erittäin myönteinen.
This initiative against synthetic drugs ought therefore to be warmly welcomed.
FinnishTämä on myönteinen mietintö, joka korostaa pyrkimyksiämme vähentää saastumista.
This is a welcome report which underscores our endeavours to reduce pollution.
FinnishOlenkin tyytyväinen komission aloitteeseen, joka on yleisesti ottaen myönteinen.
I therefore welcome the Commission initiative, which is broadly encouraging.
FinnishSe on selkeästi jäsennelty keskeisiin prioriteetteihin, mikä on myönteinen piirre.
It is clearly based around important priorities and that is a point in its favour.
FinnishTältä osin uskon, että sopimuksen myötä kansalaisille lähetetään myönteinen viesti.
In that regard, I believe that this agreement sends a good message to the citizens.
FinnishEnsinnäkin olen tyytyväinen Euro Plus -sopimukseen, mikä on myönteinen toimenpide.
First, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
FinnishSiksi myös ehdotus biopolttoaineita koskevaksi direktiiviksi on myönteinen asia.
That is why the proposal for a biofuels directive is also to be welcomed.
FinnishVaalien tukeminen on erittäin myönteinen askel, mutta se on vain pisara valtameressä.
Supporting the elections is a very good thing, but it is just a drop in the ocean.
FinnishIrakin velkojen peruuttaminen 80 prosentilla on ehdottomasti myönteinen ehdotus.
Cancellation of 80% of Iraqi debt is certainly something to be welcomed.
FinnishNiinpä vastaus ei ole kielteinen, mutta se ei ole myöskään täysin myönteinen.
Consequently the answer is not 'no' , but it is not entirely 'yes' either.
FinnishSe olisi myös myönteinen askel kohti sen ottamista mukaan kansainväliseen yhteisöön.
It would also be a welcome step towards its inclusion in the international community.
FinnishNe ovat 21. vuosisadan suuntaus, ja tämä on ollut oikein myönteinen keskustelu.
They are the trend of the 21st century and this debate is very welcome.
FinnishTyöllisyystason nousu on varsin myönteinen ja selvä esimerkki siitä, mitä tarvitaan.
A very nice, obvious, example of what is needed is an increase in the employment rate.
FinnishHaluaisin antaa von Habsburgille vastauksen, joka on toivoakseni myönteinen.
I would like to respond, I hope positively, to Mr von Habsburg's question.
FinnishSopimus, jonka mukaan tilannetta tarkistetaan jatkuvasti, on mielestäni myönteinen aloite.
The agreement to constantly review the situation is an initiative that I welcome.
FinnishTeemme niin, koska kokemuksemme osoittavat, että vapaakauppa on myönteinen asia.
We are doing this because our experience essentially shows that free trade is a good thing.
FinnishJäsen Korholan esittämä suullinen tarkistus tarkistukseen 43 on erittäin myönteinen asia.
The oral amendment advocated by Mrs Korhola to Amendment No 43 is greatly welcomed.
FinnishMyös niin sanotun neuvontapisteen perustaminen komission alaisuuteen on myönteinen asia.
What is also very commendable is what has been termed a help desk at the Commission.
FinnishTässä mielessä Euroopan parlamentin taholta tuleva apu olisi varsin myönteinen asia.
Help from the European Parliament in this respect would be most welcome.
FinnishNäin ollen komission aloite on myönteinen ja yleisesti ottaen järkevä.
So the Commission's initiative is welcome and, in general terms, it is reasonable.